Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Marquage routier

2022/S 226-650020  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Cracovie: Marquage routier 2022/S 226-650020 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Publicznego w Krakowie NumÈro national d'identification: REGON 381750668 Adresse postale: ul. Wielopole 1 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-072 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@ztp.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126168602 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ztp.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Transport publiczny
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, monta? i utrzymanie tablic ulicowych SIM w ramach Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa NumÈro de rÈfÈrence: TOZ.26.1.15.2022
II.1.2) Code CPV principal 34922100 Marquage routier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? tablic ulicowych SIM oraz utrzymanie tablic ulicowych i tablic ulicowych SIM na terenie Gminy Miejskiej KrakÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 364 385.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34000000 ...quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 34900000 ...quipement de transport et piËces dÈtachÈes divers 34920000 ...quipement routier 34922000 MatÈriel de marquage routier 34928000 Mobilier routier 34928400 Mobilier urbain 34928470 FlÈchage 34928472 Poteaux de signalisation 50000000 Services de rÈparation et d'entretien 50800000 Services divers d'entretien et de rÈparation 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 90600000 Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 90690000 Services d'enlËvement des graffitis
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa i monta? do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego na terenie Gminy Miejskiej KrakÛw.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? tablic ulicowych SIM oraz utrzymanie tablic ulicowych i tablic ulicowych SIM na terenie Gminy Miejskiej KrakÛw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 0,1 Prix - PondÈration: 0,9
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed terminem sk?adania ofert w kwocie 10 000,00 z?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 169-476535
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa, monta? i utrzymanie tablic ulicowych SIM w ramach Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UTAL Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 631537295 Adresse postale: Gruszczyn, ul. Katarzy?ska 9 Ville: Kobylnica Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 377 245.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 364 385.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Specyfikacja warunkÛw zamÛwienia wraz z za??cznikami jest dost?pna na stronie: https:// www.bip.krakow.pl/?dok_id=149154 pod nazw? niniejszego zamÛwienia - "Dostawa, monta? i utrzymanie tablic ulicowych SIM w ramach Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa" - pozycja 15. www.bip.krakow.pl/?dok_id=149154
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mogli ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej. Wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia (w tym specyfikacji warunkÛw zamÛwienia) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, na zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy oraz na zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub tre?ci dokumentÛw zamÛwienia (w tym specyfikacji warunkÛw zamÛwienia) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego wniesione w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej s? opisane w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dostawa, monta? i utrzymanie tablic ulicowych SIM w ramach Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers 
34920000 - Équipement routier 
34922000 - Matériel de marquage routier 
34922100 - Marquage routier 
34928000 - Mobilier routier 
34928400 - Mobilier urbain 
34928470 - Fléchage 
34928472 - Poteaux de signalisation 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation 
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90690000 - Services d'enlèvement des graffitis