Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 23/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Mat╚riel pour exploration cardio-vasculaire

2023/S 97-302971  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Cracovie: Mat╚riel pour exploration cardio-vasculaire 2023/S 097-302971 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Num╚ro national d'identification: 6771694570 Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Gorgo? Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl T╚l╚phone: +48 126142534 Fax: +48 126142551 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny-jednostka sektora finans█w publicznych-samodzielny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyrob█w medycznych wraz z dzier?aw? systemu elektroanatomicznego do mapowania serca 3D oraz dzier?awa systemu elektrofizjologicznego Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.271.39.2023
II.1.2) Code CPV principal 33123000 Mat╚riel pour exploration cardio-vasculaire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Pakiet nr I ˝ Dostawa wyrob█w medycznych wraz z dzier?aw? systemu elektroanatomicznego do mapowania serca 3D Pakiet nr II ˝ Dzier?awa systemu elektrofizjologicznego
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa wyrob█w medycznych wraz z dzier?aw? systemu elektroanatomicznego do mapowania serca 3D
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123000 Mat╚riel pour exploration cardio-vasculaire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w medycznych wraz z dzier?aw? systemu elektroanatomicznego do mapowania serca 3D zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia .
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 8 371 330.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem powy?ej, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, a Wykonawca wyra?a zgod? na zmian? ilo?ci poszczeg█lnych wyrob█w medycznych w ramach poszczeg█lnych za??cznik█w do umowy w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego przy zachowaniu ceny jednostkowej i warto?ci brutto, o kt█rej mowa w odpowiednim za??czniku do umowy (dotyczy wy??cznie pakiet█w, w sk?ad kt█rych wchodzi wi?cej ni? 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunk█w umowy wymagaj?cej formy pisemnej w postaci aneksu.Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 6 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz z?o?enia przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? zgodnej tre?ci o?wiadcze? w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed ko?cem jej obowi?zywania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dzier?awa systemu elektrofizjologicznego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124200 ...quipements de radiodiagnostic
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dzier?awa systemu elektrofizjologicznego zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia .
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 48 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem powy?ej, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, a Wykonawca wyra?a zgod? na zmian? ilo?ci poszczeg█lnych wyrob█w medycznych w ramach poszczeg█lnych za??cznik█w do umowy w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego przy zachowaniu ceny jednostkowej i warto?ci brutto, o kt█rej mowa w odpowiednim za??czniku do umowy (dotyczy wy??cznie pakiet█w, w sk?ad kt█rych wchodzi wi?cej ni? 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunk█w umowy wymagaj?cej formy pisemnej w postaci aneksu.Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 6 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz z?o?enia przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? zgodnej tre?ci o?wiadcze? w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed ko?cem jej obowi?zywania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach okre?lonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w wypadkach okre?lonych w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotycz?ce ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. I Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywemterminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; CD W SEKCJI III
   1. 2
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
5) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy; e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); 5a) o?wiadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zam█wienia dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5K rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz 6) o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie? publicznych w formie dokumentu JEDZ/ESPD II
   1.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w punkcie I 1 ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w punkcie I.1; CD W SEKCJI VI.3
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/06/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego w siedzibie Zamawiaj?cego w Dziale Zam█wie? Publicznych (budynek A - VII). Informacja z otwarcia ofert Zamawiaj?cy udost?pni na platformie zakupowej niniejszego post?powania w zak?adce "Komunikaty".
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Doko?czenie sekcji III.1.1. i III
   1. 2 2) za?wiadczenia, o kt█rym mowa w punkcie I.3 za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o kt█rych mowa w punkcie I.4 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne
   2.  Dokument, o kt█rym mowa w pkt 1 ppkt 1, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 1 ppkt 2a, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje si?. III Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zam█wie? Publicznych przewiduje opisan? w tym przepisie mo?liwo??, aby najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona?kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia IV Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust.
   1.  ustawy PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP. V Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona b?dzie drog? elektroniczn? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w tre?ci og?oszenia platform? zakupow?. VI Gdziekolwiek w niniejszym og?oszeniu przywo?ana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczeg█?owienia to nale?y przez to rozumie? Ustaw? Prawo Zam█wie? Publicznych VII Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie? o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP VIII Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IX Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia od Wykonawc█w nast?puj?cych przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: - o?wiadczenia Wykonawcy dotycz?ce zaoferowania wyrob█w medycznych w zakresie ich zgodno?ci z przepisami prawa ˝ dotyczy jedynie w przypadku zaoferowania przez Wykonawc? wyrobu medycznego w zakresie cz??ci 1A do pakietu 1 - katalog█w lub ulotek producenta dla zaoferowanych wyrob█w medycznych w j?zyku polskim lub angielskim w zakresie cz??ci 1A do pakietu 1 https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy. Odwo?anie przys?uguje na:- niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;- zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;- zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DzUUE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie zawiera: -imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);- nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego;- numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku;- numer w KRS, a w przypadku jego braku ˝ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, kt█ry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania;- okre?lenie przedmiotu zam█wienia;- wskazanie numeru og?oszenia w przypadku publikacji w DzUUE;- wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; -zwi?z?e przedstawienie zarzut█w; -??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania;-wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowod█w na poparcie przytoczonych okoliczno?ci;- podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;-wykaz za??cznik█w. Do odwo?ania do??cza si?:- dow█d uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci;-dow█d przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu;- dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 Dostawa wyrob█w medycznych wraz z dzier?aw? systemu elektroanatomicznego do mapowania serca 3D oraz dzier?awa systemu elektrofizjologicznego 23/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33123000 - MatÚriel pour exploration cardio-vasculaire 
33124200 - ╔quipements de radiodiagnostic