Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 26/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 149-366154  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Cracovie: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 149-366154

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 139-342241)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
Adresse postale: ul. Wroc?awska 1-3
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-901
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Cis?o, Aneta Mosurek
Courriel: zam@5wszk.com.pl
Téléphone: +48 126308059 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.5wszk.com.pl

www.5wszk.com.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania i licencji

Numéro de référence: 46/ZP/2020

II.1.2)
Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania i licencji zgodnie z opisem w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia i konfiguracji urz?dze?, w tym zainstalowania oprogramowa (za wyj?tkiem pakietu biurowego, dla którego wymagana jest tylko dostawa), do wykonania prawid?owego odbioru b?d?cych przedmiotem zamówienia w terminie do 6 tygodni licz?c od daty zawarcia umowy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 139-342241

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania i licencji zgodnie z opisem w za??czniku nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia i konfiguracji urz?dze w tym zainstalowaniu oprogramowa (za wyj?tkiem pakietu biurowego, dla którego wymagane jest tylko dostawa) do wykonania prawid?owego odbioru b?d?cych przedmiotem zamówienia w terminie do 20 roboczych dni licz?c od daty zawarcia umowy.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania i licencji zgodnie z opisem w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia i konfiguracji urz?dze?, w tym zainstalowania oprogramowa (za wyj?tkiem pakietu biurowego, dla którego wymagana jest tylko dostawa), do wykonania prawid?owego odbioru b?d?cych przedmiotem zamówienia w terminie do 6 tygodni licz?c od daty zawarcia umowy.

Numéro de section: II.2.4

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania i licencji zgodnie z opisem w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia i konfiguracji urz?dze w tym zainstalowaniu oprogramowa (za wyj?tkiem pakietu biurowego, dla którego wymagane jest tylko dostawa) do wykonania prawid?owego odbioru b?d?cych przedmiotem zamówienia w terminie do 20 roboczych dni licz?c od daty zawarcia umowy.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego, oprogramowania i licencji zgodnie z opisem w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia i konfiguracji urz?dze?, w tym zainstalowania oprogramowa (za wyj?tkiem pakietu biurowego, dla którego wymagana jest tylko dostawa), do wykonania prawid?owego odbioru b?d?cych przedmiotem zamówienia w terminie do 6 tygodni dni licz?c od daty zawarcia umowy.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques