Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: MatÈriel et fournitures informatiques

2022/S 56-146413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Cracovie: MatÈriel et fournitures informatiques 2022/S 056-146413 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata B?achut Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126142532 Fax: +48 126142551 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny-jednostka sektora finansÛw publicznych-samodzielny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu informatycznego i oprogramowania dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II NumÈro de rÈfÈrence: DZ.271.70.2021
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu informatycznego i oprogramowania. Zamawiaj?cy udziela zamÛwienia w cz??ciach, z ktÛrych ka?da stanowi przedmiot odr?bnego post?powania. Szacunkowa warto?? niniejszego zamÛwienia wynosi 318 699,20 z?otych. Dostawa sprz?tu informatycznego i oprogramowania w 2021 r. planowana jest wst?pnie na kwot? 975 654,00 z?otych. ZamÛwienie obejmuje :
   1.  Pakiet nr I - dostawa drukarek
   2.  Pakiet nr II - dostawa tabletÛw
   3.  Pakiet nr III - dostawa monitorÛw
   4.  Pakiet nr IV - dostawa oprogramowania Microsoft Office lub rÛwnowa?nego
   5.  Pakiet nr V - dostawa laptopÛw
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 74 796.75 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie biurowe Microsoft Office lub rÛwnowa?ne
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48311000 Logiciel de gestion des documents
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Oprogramowanie biurowe typu Office - 100 licencji ;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 193-501971
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Oprogramowanie biurowe Microsoft Office lub rÛwnowa?ne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ONEX Group Jakub Hryciuk Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 318 699.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 74 796.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
C.D SEKCJI: III .1.1)
   1.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktÛrej mowa w punkcie I .1ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w punkcie I.1 2) za?wiadczenia, o ktÛrym mowa w punkcie I.3, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o ktÛrych mowa w punkcie I.4 ñ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne
   2.  Dokument, o ktÛrym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o ktÛrych mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje si?. III Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych przewiduje opisan? w tym przepisie mo?liwo??, aby najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? 10 / 11 kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia IV Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust.
   1.  ustawy PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. V Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona b?dzie drog? elektroniczn? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w tre?ci og?oszenia platform? zakupow?. VI Gdziekolwiek w niniejszym og?oszeniu przywo?ana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegÛ?owienia to nale?y przez to rozumie? Ustaw? Prawo ZamÛwie? Publicznych VII Zamawiaj?cy nie przewiduje zamÛwie? o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP VIII Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IX Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymienione poni?ej Wykonawca winien z?o?y? wraz z ofert? w sposÛb opisany w pkt 12 SWZ : (W zakresie pakietu nr I - Certyfikat ISO/IEC 19752 lub rÛwnowa?ny; W zakresie pakietu nr III - Certyfikat CE, EAC, RoHS suport, ErP, WEEE, REACH lub rÛwnowa?ne; W zakresie pakietu nr V: - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprz?tu lub rÛwnowa?ny - ENERGY STAR lub rÛwnowa?ny - Deklaracja zgodno?ci CE lub rÛwnowa?ny - Potwierdzenie spe?nienia kryteriÛw ?rodowiskowych, w tym zgodno?ci z dyrektyw? RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o?wiadczenia producenta jednostki). https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; - zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie zawiera: - imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); - nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; - numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; - numer w KRS, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; - okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; - wskazanie numeru og?oszenia w przypadku publikacji w Dz.U.UE; - wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; - zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; - ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; - wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; - podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; -wykaz za??cznikÛw. Do odwo?ania do??cza si?:- dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci;-dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu;- dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowan
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Cracovie: MatÈriel et fournitures informatiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
48311000 - Logiciel de gestion des documents