Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: MatÈriel de rÈfrigÈration

2020/S 69-164119  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Cracovie: MatÈriel de rÈfrigÈration

2020/S 069-164119

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 047-110437)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adresse postale: ul. Kopernika 36
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213
Code postal: 31-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia ZamÛwie Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 KrakÛw
Courriel: eprokopiuk@su.krakow.pl
TÈlÈphone: +48 124247121
Fax: +48 124247120 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl

www.su.krakow.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa urz?dze ch?odniczych dla Zak?adu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.7.2020.EP)

NumÈro de rÈfÈrence: NSSU.DFP.271.7.2020.EP

II.1.2)
Code CPV principal
42513200

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa urz?dze ch?odniczych dla Zak?adu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu. W ramach niniejszego przedmiotu zamÛwienia nale?y uwzgl?dni dostaw sprz?tu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego KrakÛw-Prokocim oraz instalacj?, szkolenie i uruchomienie aparatÛw. ZamÛwienie realizowane jest w ramach projektu pt. ÑWyposa?enie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego KrakÛw-Prokocimî dofinansowanego z Unii Europejskiej ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 ñ O priorytetowa 12. Infrastruktura spo?eczna; Dzia?anie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddzia?anie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 047-110437

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42513200 - Matériel de réfrigération