Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage

2021/S 65-164704  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Cracovie: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 2021/S 065-164704 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury Adresse postale: ul. Mogilska 85 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-901 Pays: Pologne Courriel: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl Téléphone: +48 261131040 Fax: +48 261131306 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rzikrakow.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie nieruchomo?ciami na zlecenie
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu koszarowego metalowego i na metalowej podstawie Numéro de référence: 01/2021/ZP
II.1.2) Code CPV principal 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu koszarowego metalowego i na metalowej podstawie. Szczegó?owy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiaj?: - projekt umowy, - opis przedmiotu zamówienia, - druk "Wycena ofertowa", - dokument gwarancyjny, - wzory protoko?ów przyj?cia - przekazania, - wykaz miejsc dostawy sprz?tu, - wzór karty wyrobu. Ww. dokumenty stanowi za??czniki do SIWZ i s jej integraln cz??ci?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 253 691.05 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Gliwice, Bytom, Tarnowskie Góry, Bielsko Bia?a, Lubliniec, Zakopane, Kraków.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu koszarowego metalowego i na metalowej podstawie. Szczegó?owy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiaj?: - projekt umowy, - opis przedmiotu zamówienia, - druk "Wycena ofertowa", - dokument gwarancyjny, - wzory protoko?ów przyj?cia - przekazania, - wykaz miejsc dostawy sprz?tu, - wzór karty wyrobu. Ww. dokumenty stanowi za??czniki do SIWZ i s jej integraln cz??ci?.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawem opcji obj?te jest nabycie (zakup) ponad ilo? wynikaj?c z opisu przedmiotu zamówienia: - rega magazynowy metalowy wys. 2 000 x 1 000 x 500 mm (szer. x g?.) pó?ki metalowe do 40 szt., - rega magazynowy metalowy wys. 2 500 x 1 000 x 700 mm (szer. x g?.) pó?ki metalowe do 25 szt.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy zastosuje nast?puj?ce kryteria wyboru ofert: a) cena - znaczenie kryterium - 60 %; b) okres gwarancji na przedmiot zamówienia - podany w pe?nych miesi?cach na druku "Oferta" - znaczenie kryterium - 40 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-635019
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa sprz?tu koszarowego metalowego i na metalowej podstawie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KJMK Meble sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gliwicka 189 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-859 Pays: Pologne Courriel: krystianw@kjmkmwble.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 228 935.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
   1. 1. w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
   1. 2. który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamówienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych;
   1. 3. który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania.
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje w przedmiotowym post?powaniu procedur okre?lon w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Komunikacja pomi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si zgodnie z wyborem zamawiaj?cego: - przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn e-mail (rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl), - za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem (www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow).
   4.  Wymagane jest wniesienie wadium w wysoko?ci 3 500,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce pi??set z?otych). rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage