01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption : 06/07/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Microscopes

2018/S 125-285112 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/07/2018
S125
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Cracovie: Microscopes

2018/S 125-285112

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 099-225511)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
KrakÛw
31-501
Pologne
Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja ZamÛwie Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 KrakÛw
TÈlÈphone: +48 124247046
Courriel: eprokopiuk@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl

www.su.krakow.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa 2 szt. mikroskopÛw operacyjnych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.9.2018.EP)

NumÈro de rÈfÈrence: NSSU.DFP.271.9.2018.EP

II.1.2)
Code CPV principal
38510000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 2 szt. mikroskopÛw operacyjnych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu. W ramach niniejszego przedmiotu zamÛwienia nale?y uwzgl?dni dostaw sprz?tu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego KrakÛw ñ Prokocim oraz instalacj?, szkolenie i uruchomienie sprz?tu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego KrakÛw ñ Prokocim. ZamÛwienie realizowane jest w ramach projektu pt. ÑWyposa?enie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego KrakÛw-Prokocimî dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 - O priorytetowa 12: Infrastruktura spo?eczna; Dzia?anie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddzia?anie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionieî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/06/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 099-225511

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 03/07/2018

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 06/07/2018

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 03/07/2018

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 06/07/2018

Heure locale: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38510000 - Microscopes