01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Mobilier

2018/S 125-284830 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/07/2018 S125  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Mobilier 2018/S 125-284830 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 Kraków 30-059 Pologne Point(s) de contact: Wanda Bankowicz Téléphone: +48 126173595 Courriel: dzp@agh.edu.pl Fax: +48 126173363 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.agh.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: www.agh.edu.pl www.agh.edu.pl www.agh.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa krzes?a, taboretów i uchwytu tablicy oraz wykonanie mebli do sali laboratoryjnej - KC-zp.272-75/18 Numéro de référence: KC-zp.272-75/18
II.1.2) Code CPV principal 39100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa krzes?a, taboretów i uchwytu tablicy oraz wykonanie mebli do sali laboratoryjnej, opis przedmiotu Zamówienia zgodnie z pkt III.1 SIWZ. Odpowiednio dla zadania cz??ciowego nr 1 i
   2. : - zadanie cz??ciowe nr 1 - dostawa krzes?a, taboretów i uchwytu tablicy do sali laboratoryjnej - KCzp. 272-75-1/18, - zadanie cz??ciowe nr 2 - dostawa oraz wykonanie mebli do sali laboratoryjnej - KC-zp.272-75-2/18.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa krzes?a, taboretów i uchwytu tablicy do sali laboratoryjnej - KC-zp.272-75-1/18
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa krzes?a, taboretów i uchwytu tablicy do sali laboratoryjnej, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. III.1. SIWZ dla zadania cz??ciowego nr
   1. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: - Cena - 60 %, - Okres gwarancji - 20 %, - Termin realizacji - 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oraz wykonanie mebli do sali laboratoryjnej - KC-zp.272-75-2/18
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa oraz wykonanie mebli do sali laboratoryjnej, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. III.1. SIWZ dla zadania cz??ciowego nr
   2. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: - Cena - 60 %, - Okres gwarancji - 20 %, -Termin realizacji - 20 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 058-127766
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa krzes?a, taboretów i uchwytu tablicy do sali laboratoryjnej - KC-zp.272-75-1/18
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa oraz wykonanie mebli do sali laboratoryjnej - KC-zp.272-75-2/18
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe Altalena Marek Guzik, Adam Wlaz?o ul. Bagrowa 9 Kraków 30-733 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 105.69 PLN Valeur totale du marché/du lot: 8 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224584740
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia Z je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni Z je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 11. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron do której przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si niezw?ocznie Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224584740
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier