Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Mobilier

2020/S 68-161286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Mobilier 2020/S 068-161286 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie Adresse postale: al. Mickiewicza 30 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 30-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Lempart Courriel: dzp@agh.edu.pl Téléphone: +48 126173595 Fax: +48 126173363 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dzp.agh.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: www.dzp.agh.edu.pl www.dzp.agh.edu.pl www.dzp.agh.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.dzp.agh.edu.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://e-propublico.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa mebli biurowych dla WMN - KC-zp.272-161/20 Numéro de référence: KC-zp.262-161/20
II.1.2) Code CPV principal 39100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa mebli biurowych dla WMN.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa mebli biurowych dla WMN - bud. A-2 pok 115
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
AGH Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych dla WMN
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 28 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires  - cena: 60 %; - termin realizacji: 20 %; - okres gwarancji: 20 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa mebli biurowych dla WMN - bud. A-2 pok 113
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Dostawa mebli biurowych dla WMN - bud. A-2 pok 113
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych dla WMN
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 28 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cena 60 % Termin realizacji 20 % Okres gwarancji 20 %
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.
   2.  Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: a) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni przed terminem 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostateczne decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.
   3.  Wykonawcy zagraniczni: Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a i b sk?ada odpowiednio dokumenty wskazane w pkt
   7. 5.1 SIWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie opisuje, nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie opisuje, nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Realizacja umowy odb?dzie si zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Przewidywane zmiany umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C2/C3, pok. 400, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:

   9. 1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: - Zadanie nr 1 - 750,00 PLN (s?ownie: siedemset pi??dziesi?t z?otych, 00/100), - Zadanie nr 2 - 350,00 PLN (s?ownie: trzysta pi??dziesi?t z?otych, 00/100).
   9. 2. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   9. 3. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: - pieni?dzu: - przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, nr SWIFT: PKO PP LPW, - por?czeniach bankowych, lub por?czeniach Spó?dzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
   9. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej uznaje si termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.
   9. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawiera zapis o nieodwo?alnym, bezwarunkowym spe?nieniu ?wiadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
   9. 6. Wadium wnoszone w formie niepieni??nej uwa?a si za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed up?ywem okre?lonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmowa przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej zosta on ustanowiony przez gwaranta, tj. orygina?u dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upowa?nionych do jego wystawienia.
   2.  Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca z?o?y wraz z ofert?: a) wype?niony i podpisany przez osob upowa?nion do sk?adania o?wiadcze woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SIWZ; b) jednolity europejski dokument zamówienia; c) opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umo?liwiaj?cym ocen spe?niania wymaga Zamawiaj?cego okre?lonych w niniejszej SIWZ. d) pe?nomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów sk?adanych wraz z ofert?; e) dowód wniesienia wadium. - W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi?zany przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej sk?ada ka?dy z Wykonawców. 3) Wykonawca sk?ada ofert w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy pod adresem https://eProPublico.pl/. 4) Ofert i o?wiadczenie JEDZ, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) Pe?nomocnictwo musi by z?o?one w postaci elektronicznej, podpisane przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie po?wiadczonej. 6) Dokumenty lub o?wiadczenia, o których mowa w rozporz?dzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. https://eProPublico.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224584740
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych.
   3.  Sposób korzystania oraz rozpatrywania ?rodków ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych, dzia VI, art. 179 - art. 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224584740
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier