Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Mobilier

2020/S 68-161194  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: Mobilier 2020/S 068-161194 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia GÛrniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie Adresse postale: al. Mickiewicza 30 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Code postal: 30-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Lempart Courriel: dzp@agh.edu.pl TÈlÈphone: +48 126173595 Fax: +48 126173363 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dzp.agh.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.dzp.agh.edu.pl www.dzp.agh.edu.pl www.dzp.agh.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.dzp.agh.edu.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli biurowych dla WEAIiIB ñ KC-zp.272-161/20 NumÈro de rÈfÈrence: KC-zp.272-161/20
II.1.2) Code CPV principal 39100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa mebli biurowych dla WEAIiIB
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
AGH, KrakÛw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych dla WEAIiIB
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Nazwa kryterium ñ waga: ó cena ñ 60 %, ó termin realizacji ñ 20 %, ó okres gwarancji ñ 20 %.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.
   2.  Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: a) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni przed terminem 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostateczne decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne.
   3.  Wykonawcy zagraniczni: Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 2 lit. a i b sk?ada odpowiednio dokumenty wskazane w pkt
   7. 5.1 SIWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie opisuje, nie wyznacza szczegÛ?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie opisuje, nie wyznacza szczegÛ?owego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Realizacja umowy odb?dzie si zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Przewidywane zmiany umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Akademia GÛrniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 KrakÛw, paw. C2/C3, pok. 400, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 200,00 PLN (s?ownie: dwie?cie z?otych, 00/100). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: ó pieni?dzu, ó przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, nr SWIFT: PKO PP LPW, ó por?czeniach bankowych, lub por?czeniach SpÛ?dzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, ó gwarancjach bankowych, ó gwarancjach ubezpieczeniowych, ó por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej uznaje si termin uznania rachunku Zamawiaj?cego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawiera zapis o nieodwo?alnym, bezwarunkowym spe?nieniu ?wiadczenia przez gwaranta na rzecz beneficjenta (AGH). Wadium w formie innej ni niepieni??na powinno zosta wniesione w formie elektronicznej (orygina dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowa?nionej do jego wniesienia).
   2.  Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca z?o?y wraz z ofert?: a) wype?niony i podpisany przez osob upowa?nion do sk?adania o?wiadcze woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy ñ zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SIWZ; b) jednolity europejski dokument zamÛwienia; c) opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich parametrÛw technicznych, w zakresie umo?liwiaj?cym ocen spe?niania wymaga Zamawiaj?cego okre?lonych w niniejszej SIWZ; d) pe?nomocnictwo lub inny dokument, z ktÛrego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert?; e) dowÛd wniesienia wadium. ó W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi?zany przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej sk?ada ka?dy z WykonawcÛw. 3) Wykonawca sk?ada ofert w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy pod adresem (https://eProPublico.pl/). 4) Ofert i o?wiadczenie JEDZ, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) Pe?nomocnictwo musi by z?o?one w postaci elektronicznej, podpisane przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie po?wiadczonej. 6) Dokumenty lub o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w rozporz?dzeniu w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. https://eProPublico.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224584740
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
   3.  SposÛb korzystania oraz rozpatrywania ?rodkÛw ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Prawo zamÛwie publicznych, dzia VI, art. 179 ñ art. 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224584740
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier