Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 31/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Ordinateur de bureau

2023/S 55-158401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Cracovie: Ordinateur de bureau

2023/S 055-158401

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 027-078639)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie
Adresse postale: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jaros?aw Grzech
Courriel: dzp@agh.edu.pl
Téléphone: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.agh.edu.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.dzp.agh.edu.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH - KC-zp.272-63/23

Numéro de référence: KC-zp.272-63/23

II.1.2)
Code CPV principal
30213300 Ordinateur de bureau

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nast?puj?cych typów i modeli stacjonarnych zestawów komputerowych Zestawy typu All in One - model 1 (podstawowy) Zestawy typu All in One - model 2 (standardowy) Zestawy typu All in One - model 3 (wydajny) Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowa ilo?? w zakresie wszystkich powy?szych typów i modeli komputerów stacjonarnych zawieraj? nast?puj?ce za??czniki do SWZ: Za??cznik nr 3 - (Kalkulacja cenowa - komputer typu All in One - model 1/podstawowy) Za??cznik nr 4 - (Kalkulacja cenowa - komputer typu All in One - model 2/standardowy) Za??cznik nr 5 - (Kalkulacja cenowa - komputer typu All in One - model 3/wydajny)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 027-078639

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u Data: 10/03/2023 Czas lokalny: 10:30

Lire:

Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u Data: 31/03/2023 Czas lokalny: 10:30

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 07/06/2023

Lire:

Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 28/06/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Warunki otwarcia ofert Data: 10/03/2023 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie "Oferta/Za??czniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

https://e-ProPublico.pl/
Lire:

Warunki otwarcia ofert Data: 31/03/2023 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie "Oferta/Za??czniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

https://e-ProPublico.pl/
VII.2)
Autres informations complémentaires: Dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH - KC-zp.272-63/23 31/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213300 - Ordinateur de bureau