Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/09/2021
Date de péremption : 14/01/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Ordinateurs personnels

2021/S 174-453892  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
08/09/2021
S174
Pologne-Cracovie: Ordinateurs personnels

2021/S 174-453892

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 161-422530)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S?d Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 KrakÛw (Zamawiaj?cy) reprezentowany przez Centrum ZakupÛw dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
Adresse postale: ul. Wadowicka 6
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-415
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Biuro ñ Centrum ZakupÛw dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl
TÈlÈphone: +48 602491691
Fax: +48 124175665
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: www.czdsigb.gov.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum ZakupÛw dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
Adresse postale: ul. Wadowicka 6
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-415
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Biuro ñ Centrum ZakupÛw dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl
TÈlÈphone: +48 602491691
Fax: +48 124175665
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: www.czdsigb.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa komputerÛw ALL IN ONE na rzecz s?dÛw powszechnych - Dynamiczny System ZakupÛw

NumÈro de rÈfÈrence: WZP-421-22/2021

II.1.2)
Code CPV principal
30213000 Ordinateurs personnels

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem post?powania jest ustanowienie Dynamicznego Systemu ZakupÛw (zwanego dalej DSZ) dla udzielania zamÛwie na dostawy komputerÛw All In One (zwanych dalej sprz?tem) na rzecz Jednostek wskazanych w Za?. nr 9 do SWZ wraz z zapewnieniem us?ug gwarancyjnych sprz?tu.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obj?ty DSZ zosta podzielony na cztery kategorie: a) Kategoria 1: Komputer All-in-One typ 1- standardowy w szacowanej ilo?ci sztuk: 400 (Kat. 1 dot. jednorazowych zamÛwie w maks. ilo?ci do 30 szt. w??cznie); b) Kategoria 2: Komputer All-in-One typ 1- standardowy w szacowanej Ilo?ci sztuk: 7 540 (Kat. 2 dot. jednorazowych zamÛwie w ilo?ci powy?ej 30 szt.); c) Kategoria 3: Komputer All-in-One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowy w szacowanej Ilo?ci sztuk: 100 (Kat. 3 dot. jednorazowych zamÛwie w maks. ilo?ci do 30 szt. w??cznie); d) Kategoria 4: Komputer All-in-One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowy w szacowanej Ilo?ci sztuk: 1 530 (Kat. 4 dot. jednorazowych zamÛwie w ilo?ci powy?ej 30 szt.).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 161-422530

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe: pkt.10

Au lieu de:

10. Pierwszy termin sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w DSZ w poszczegÛlnych kategoriach wyznaczono na dzie 16.09.2021r. do godziny11:00. Po przekazaniu zaproszenia do sk?adania ofert dotycz?cych pierwszego zamÛwienia obj?tego DSZ, kolejnych terminÛw na sk?adanie wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w DSZ nie wyznacza si?. Wykonawca nieobj?ty DSZ w danej kategorii mo?e z?o?y wniosek w dowolnym czasie obowi?zywania DSZ zgodnie z zapisami rozdzia?u XI SWZ, a wnioski te b?d dost?pne dla Zamawiaj?cego od momentu ich z?o?enia.

Lire:

10. Pierwszy termin sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w DSZ w poszczegÛlnych kategoriach wyznaczono na dzie 30.09.2021r. do godziny11:00. Po przekazaniu zaproszenia do sk?adania ofert dotycz?cych pierwszego zamÛwienia obj?tego DSZ, kolejnych terminÛw na sk?adanie wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w DSZ nie wyznacza si?. Wykonawca nieobj?ty DSZ w danej kategorii mo?e z?o?y wniosek w dowolnym czasie obowi?zywania DSZ zgodnie z zapisami rozdzia?u XI SWZ, a wnioski te b?d dost?pne dla Zamawiaj?cego od momentu ich z?o?enia.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 31/12/2023

Lire:

Date: 14/01/2024

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30230000 - Matériel informatique 
30237200 - Accessoires informatiques 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information