Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Ordinateurs portables

2023/S 18-048852  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Cracovie: Ordinateurs portables 2023/S 018-048852 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski NumÈro national d'identification: 6750002236 Adresse postale: ul. Go??bia 24 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-007 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw Wolak Courriel: miroslaw.wolak@uj.edu.pl TÈlÈphone: +48 126633905 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uj.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.przetargi.uj.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wy?onienie wykonawcy na dostaw? sprz?tu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. NumÈro de rÈfÈrence: 80.272.465.2022
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania i zamÛwienia jest wy?onienie wykonawcy na dostaw? sprz?tu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z opisem minimalnych parametrÛw i wymaga? technicznych i funkcjonalnych zawiera za??cznik A do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 179 760.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211000 UnitÈ centrale de traitement 30213300 Ordinateur de bureau 30237200 Accessoires informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego: 6 sztuk komputerÛw przeno?nych typu notebook z ekranem 14î z akcesoriami. 3 sztuki komputerÛw przeno?nych typu notebook o wysokiej wydajno?ci do zastosowa? programistycznych z ekranem 14" z akcesoriami. 6 sztuk komputerÛw przeno?nych typu notebook do zastosowa? biurowych i administracyjnych z ekranem 14" z akcesoriami. 1 sztuki komputera przeno?nego typu notebook o wysokiej wydajno?ci do zastosowa? biurowych i administracyjnych z ekranem 14" o z akcesoriami. 1 sztuki komputera przeno?nego typu notebook o wysokiej wydajno?ci do zastosowa? graficznych z ekranem 15,6î z akcesoriami. 1 (jednej) sztuki zestawu komputer stacjonarny o wysokiej wydajno?ci do zastosowa? projektowych. 1 (jednej) sztuki zestawu komputer stacjonarny.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 224-646284
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wy?onienie wykonawcy na dostaw? sprz?tu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: NIP 676-10-00-896 Adresse postale: Al. Mickiewicza 27 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-120 Pays: Pologne Courriel: office@progress.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 179 760.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 178 216.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych postanowieniami:
   1. 1 art. 108 ust. 1 PZP, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2;
   1. 2 art. 7 ust. 1 "Ustawy Sankcyjnej " z 13.04.2022 r.;
   1. 3 art. 5k "Rozporz?dzenia sankcyjnego" Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r.;
   2.  Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?:
   2. 1 ktÛry naruszy? obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci (art. 109 ust. 1 pkt 1);
   2. 2 w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);
   2. 3 ktÛry w sposÛb zawiniony powa?nie naruszy? obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegÛlno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona? lub nienale?ycie wykona? zamÛwienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych dowodÛw (art. 109 ust. 1 pkt 5);
   2. 4 ktÛry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona? lub nienale?ycie wykona? albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa? istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zamÛwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);
   2. 5 ktÛry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi? zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, lub ktÛry zatai? te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);
   2. 6 ktÛry bezprawnie wp?ywa? lub prÛbowa? wp?ywa? na czynno?ci zamawiaj?cego lub prÛbowa? pozyska? lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);
   2. 7 ktÛry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi? informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).
   3.  W przypadkach, o ktÛrych mowa w ust.
   2. 1-2.4, zamawiaj?cy mo?e nie wyklucza? wykonawcy, je?eli wykluczenie by?oby w sposÛb oczywisty nieproporcjonalne, w szczegÛlno?ci, gdy kwota zaleg?ych podatkÛw lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, z ust.
   2. 2, jest wystarczaj?ca do wykonania zamÛwienia. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania wykonawca sk?ada:
   1.  obligatoryjnie wraz z ofert?:
   1. 1 JEDZ;
   1. 2 o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie Ustawy sankcyjnej i Rozporz?dzenia sankcyjnego;
   1. 3 o?wiadczenie o podziale prac w konsorcjum (o ile dotyczy);
   2.  na wezwanie:
   2. 1 informacj? z KRK;
   2. 2 o?wiadczenie dot. grupy kapita?owej;
   2. 3 za?wiadczenie US;
   2. 4 za?wiadczenie ZUS lub KRUS;
   2. 5 KRS lub CEiIDG (o ile dotyczy);
   2. 6 o?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ
   2. 7 o?wiadczenie aktualno?ci informacji zawartych o?wiadczeniu sankcyjnym
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy PZP.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Wy?onienie wykonawcy na dostaw? sprz?tu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30211000 - Unité centrale de traitement 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30237200 - Accessoires informatiques