Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Ordinateurs portables

2021/S 179-465294  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Ordinateurs portables 2021/S 179-465294 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie Adresse postale: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Krai?ska Courriel: dzp@agh.edu.pl Téléphone: +48 126173595 Fax: +48 126173363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.agh.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: www.dzp.agh.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.dzp.agh.edu.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://e-propublico.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
dostawa laptopów dla WMS - KC-zp.272-482/21 Numéro de référence: KC-zp.272-482/21
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
dostawa laptopów dla WMS - KC-zp.272-482/21, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.
   4. 1. SWZ odpowiednio dla poszczególnych zada cz??ciowych: - zadanie cz??ciowe nr 1 - dostawa laptopa 14' - 1 szt. - zadanie cz??ciowe nr 2 - dostawa laptopa 13,3' - 1 szt. - zadanie cz??ciowe nr 3 - dostawa laptopa 13,3' - 1 szt. - zadanie cz??ciowe nr 4 - dostawa laptopa 15,6' - 1 szt.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa laptopa 14' - 1 szt.

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
dostawa laptopa 14' - 1 szt., opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.
   4. 1. SWZ dla zadania cz??ciowego nr
   1. 
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: Cena - 60% Termin realizacji - 20% Okres gwarancji - 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa laptopa 13,3' - 1 szt.

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
dostawa laptopa 13,3' - 1 szt., opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.
   4. 1. SWZ dla zadania cz??ciowego nr
   2. 
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: Cena - 60% Termin realizacji - 20% Okres gwarancji - 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa laptopa 13,3' - 1 szt.

Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
dostawa laptopa 13,3' - 1 szt., opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.
   4. 1. SWZ dla zadania cz??ciowego nr
   3. 
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: Cena - 60% Termin realizacji - 20% Okres gwarancji - 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa laptopa 15,6' - 1 szt.

Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
dostawa laptopa 15,6' - 1 szt., opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.
   4. 1. SWZ dla zadania cz??ciowego nr
   4. 
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: Cena - 60% Termin realizacji - 20% Okres gwarancji - 20%
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.
   2.  Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego: a) o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania oraz o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu z?o?one na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporz?dzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UEL3 z
   6. 1.2016, str. 16); b) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzone nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
   3.  Wykonawcy zagraniczni: Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d sk?ada odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Realizacja umowy odb?dzie si zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ. Przewidywane zmiany umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 09/12/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy, na karcie "Oferta/Za??czniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca z?o?y wraz z ofert?: a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca si skorzystanie z formularza oferty, stanowi?cego za??cznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiaj?cego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawiera wszystkie informacje wymagane we wzorze; b) opis techniczny oferowanego sprz?tu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umo?liwiaj?cym ocen spe?niania wymaga zamawiaj?cego okre?lonych w SWZ; c) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upowa?nienie osób podpisuj?cych ofert wynika musi bezpo?rednio z dokumentów do??czonych do oferty. Je?eli upowa?nienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego w?a?ciwego rejestru), to do oferty nale?y do??czy inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
   2.  Wykonawca sk?ada ofert w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy pod adresem (https://epropublico.pl/).
   3.  Ofert sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://epropublico.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224584740
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224584740
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables