Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Organisation de voyages forfait

2023/S 55-158464  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Cracovie: Organisation de voyages forfait 2023/S 055-158464 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Podole 60 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-394 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Piorun-Mazurek Courriel: kmazurek@kpt.krakow.pl T╚l╚phone: +48 690875100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://kpt.krakow.bip-e.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzaj?cy specjaln? stref? ekonomiczn?
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
organizacja i obs?uga studyjnych wyjazd█w zagranicznych w ramach Projektu ĐKreatywna Ma?opolska IIţ z podzia?em na 3 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: 3/12/2022/PZP
II.1.2) Code CPV principal 63511000 Organisation de voyages forfait
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Numeracja zgodna z SWZ:
   3. 1. Przedmiotem zam█wienia jest organizacja i obs?uga studyjnych wyjazd█w zagranicznych w ramach Projektu ĐKreatywna Ma?opolska IIţ finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, 3 O? Priorytetowa Przedsi?biorcza Ma?opolska, Dzia?anie
   3. 3 Umi?dzynarodowienia ma?opolskiej gospodarki, Poddzia?anie
   3. 3.1 Promocja gospodarcza Ma?opolski, wsp█?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podzia?em na 3 cz??ci.
   3. 2. Szczeg█?owy opis oraz spos█b realizacji zam█wienia zawieraj? Opis przedmiotu zam█wienia, stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowi?ce Za??cznik nr 8 do SWZ i projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowi?ce Za??cznik nr 9 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 384 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? nr 1 ˝ organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do Barcelony (Hiszpania) w dniach od 26 lutego do 3 marca 2023 roku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60410000 Services de transport a╚rien r╚gulier 63511000 Organisation de voyages forfait 55110000 Services d'h╚bergement h┘telier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: ES EspaĎa Lieu principal d'ex╚cution:
Barcelona, Hiszpania
II.2.4) Description des prestations:
I. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla cz??ci 1: organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do Barcelony (Hiszpania) w dniach od 26 lutego do 3 marca 2023 roku Przedmiotem zam█wienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do Barcelony (Hiszpania) w dniach od 26 lutego do 3 marca 2023 roku, realizowana w ramach projektu ýKreatywna Ma?opolska IIţ finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, wsp█?finansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. Zam█wienie obejmuje organizacj? i przygotowanie wizyty studyjnej w okresie od 26 lutego do 3 marca 2023 roku czasu lokalnego dla 10 os█b, kt█rej celem ma by?: ´ Udzia? w wydarzeniu bran?owym: GSMA Mobile World Congress ´ Zam█wienie nie obejmuje zakupu wej?ci█wek na wydarzenie. Wykonawca w ramach zam█wienia ma zapewni? Zamawiaj?cemu:
   1.  Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej w dwie strony na trasie Krak█w˝Barcelona, Barcelona ˝Krak█w dla 10 uczestnik█w wizyty studyjnej z maksymalnie jedn? przesiadk?, przy czym: a. czas oczekiwania na przesiadk? nie mo?e by? d?u?szy ni? 4h, b. przylot powinien nast?pi? do godziny 18:00 w dniu 26 lutego 2023 r. czasu lokalnego w Barcelonie c. przesiadka nie mo?e odbywa? si? na terenie ?adnego pa?stwa, na kt█rego terytorium wymagane jest od Polak█w posiadanie wiz. d. bilet ma obejmowa?: 1 szt. baga?u podr?cznego + 1 szt. baga?u rejestrowanego (g?█wny, odprawiany) na ka?dego 1 uczestnika wyjazdu. e. Wylot do Barcelony nast?pi 26 lutego, a przylot do Krakowa 3 marca 2023 roku. Lista uczestnik█w wyjazdu zostanie podana na 2 tygodnie przed rozpocz?ciem wyjazdu studyjnego.
   2.  5 nocleg█w w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w Barcelonie: a. w odleg?o?ci max. 3 km od miejsca wydarzenia - Fira Gran Via, Barcelona (odleg?o?? wyznaczana za pomoc? trasy pieszej w Google Maps), b. w pokojach 1-osobowych z ?azienkami wraz ze ?niadaniem dla 10 uczestnik█w wizyty studyjnej podczas zaplanowanego pobytu. Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiaj?cemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadaj?cych powy?szym wymogom, ostateczny wyb█r hoteli nale?y do Zamawiaj?cego. Brak przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadaj?cej powy?szym wymaganiom b?dzie stanowi? podstaw? do uznania, ?e tre?? oferty nie odpowiada tre?ci SWZ.
   3.  Wykonawca ma zapewni? Zamawiaj?cemu wy?ywienie dla 10 os█b w ka?dym dniu pobytu na wyje?dzie ˝ stawki zgodne z Rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi zatrudnionemu w pa?stwowej lub samorz?dowej jednostce sfery bud?etowej z tytu?u podr█?y s?u?bowej.
   4.  Prywatne transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebno?ci grupy) z lotniska w Barcelonie do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 10 uczestnik█w wizyty, przy czym: ´ kierowca musi osobi?cie odebra? uczestnik█w z lotniska i przeprowadzi? do auta/busa, ´ kierowca musi uwzgl?dni? mo?liwo?? op█?nienia w lotach, Wykonawca pokrywa tak?e wszelkie koszty zwi?zane z op?atami drogowymi, parkingowymi itp. w ramach us?ugi transportu.
   5.  Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 10 uczestnik█w wizyty studyjnej, pokrycie ewentualnych op?at klimatycznych, op?aty parkingowych i drogowych.
   6.  Wykonawca powinien zapewni? przed wylotem informacje Zmawiaj?cemu o wytycznych dotycz?cych re?imu sanitarnego obowi?zuj?cego w kraju destynacji podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 minimum 2 tygodnie przed wydarzeniem co najmniej w formie mailowej.
   7.  W terminie do 7 dni od zako?czenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia raportu z ww. wizyty. W raporcie znajd? si? co najmniej takie elementy jak: a. Og█lne informacje o wizycie studyjnej; b. Szczeg█?owy program wizyty studyjnej.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Odleg?o?? hotelu od miejsca wskazanego w OPZ / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Kreatywna Ma?opolska II RPO WM na lata 2014-2020 o nr RPMP.03.03.01-12-0050/20
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? nr 2 ˝ organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach mi?dzy 19 do 25 marca 2023 roku
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60410000 Services de transport a╚rien r╚gulier 63511000 Organisation de voyages forfait 55110000 Services d'h╚bergement h┘telier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: ES EspaĎa Code NUTS: US United States Lieu principal d'ex╚cution:
San Francisco, Stany Zjednoczone
II.2.4) Description des prestations:
II. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla cz??ci 2: organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach mi?dzy 19 do 25 marca 2023 roku Przedmiotem zam█wienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach mi?dzy 19 do 25 marca 2023 roku, realizowana w ramach projektu ýKreatywna Ma?opolska IIţ finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, wsp█?finansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. Zam█wienie obejmuje organizacj? i przygotowanie wizyty studyjnej w okresie od 19 do 25 marca 2023 roku czasu lokalnego dla 10 os█b, kt█rej celem ma by?: ´ Udzia? w wydarzeniu bran?owym: Game Developers Conference ´ Zam█wienie nie obejmuje zakupu wej?ci█wek na wydarzenie. Wykonawca w ramach zam█wienia ma zapewni? Zamawiaj?cemu:
   1.  Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej w dwie strony na trasie Krak█w˝San Francisco, San Francisco ˝Krak█w dla 10 uczestnik█w wizyty studyjnej z maksymalnie jedn? przesiadk?, przy czym: a. czas oczekiwania na przesiadk? nie mo?e by? d?u?szy ni? 4h, b. przylot powinien nast?pi? do godziny 20:00 w dniu 19 marca 2023 r. czasu lokalnego w San Francisco c. przesiadka nie mo?e odbywa? si? na terenie ?adnego pa?stwa, na kt█rego terytorium wymagane jest od Polak█w posiadanie wiz. d. bilet ma obejmowa?: 1 szt. baga?u podr?cznego + 1 szt. baga?u rejestrowanego (g?█wny, odprawiany) na ka?dego 1 uczestnika wyjazdu. e. Wylot do San Francisco nast?pi 19 marca, przy czym wylot z San Francisco nast?pi 25 marca, a przylot do Krakowa 26 marca 2023 roku. Lista uczestnik█w wyjazdu zostanie podana na 3 tygodnie przed rozpocz?ciem wyjazdu studyjnego.
   2.  6 nocleg█w w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w San Francisco: a. W odleg?o?ci max. 1,5 km od miejsca wydarzenia ˝ Moscone Center, 747 Howard St, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone (odleg?o?? wyznaczana za pomoc? trasy pieszej w Google Maps), b. w pokojach 1-osobowych z ?azienkami wraz ze ?niadaniem dla 10 uczestnik█w wizyty studyjnej podczas zaplanowanego pobytu. Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiaj?cemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadaj?cych powy?szym wymogom, ostateczny wyb█r hoteli nale?y do Zamawiaj?cego. Brak przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadaj?cej powy?szym wymaganiom b?dzie stanowi? podstaw? do uznania, ?e tre?? oferty nie odpowiada tre?ci SWZ.
   3.  Wykonawca ma zapewni? Zamawiaj?cemu wy?ywienie dla 10 os█b w ka?dym dniu pobytu na wyje?dzie ˝ stawki zgodne z Rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi zatrudnionemu w pa?stwowej lub samorz?dowej jednostce sfery bud?etowej z tytu?u podr█?y s?u?bowej.
   4.  Prywatne transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebno?ci grupy) z lotniska w San Francisco do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 10 uczestnik█w wizyty, przy czym: a. kierowca musi osobi?cie odebra? uczestnik█w z lotniska i przeprowadzi? do auta/busa, b. kierowca musi uwzgl?dni? mo?liwo?? op█?nienia w lotach. Wykonawca pokrywa tak?e wszelkie koszty zwi?zane z op?atami drogowymi, parkingowymi itp. w ramach us?ugi transportu.
   5.  Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 10 uczestnik█w wizyty studyjnej, uiszczenie ewentualnych op?at klimatycznych, op?at parkingowych i drogowych.
   6.  Za?atwienie i op?acenie grupowego wniosku o zezwolenie na wjazd do USA niezb?dnych dla wszystkich uczestnik█w wyjazdu w systemie ESTA (Electronic System do Travel Authorization).
   7.  Wykonawca powinien zapewni? przed wylotem informacje Zmawiaj?cemu o wytycznych dotycz?cych re?imu sanitarnego obowi?zuj?cego w kraju destynacji podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 minimum 2 tygodnie przed wydarzeniem co najmniej w formie mailowej.
   8.  W terminie do 7 dni od zako?czenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia raportu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Odleg?o?? hotelu od miejsca wskazanego w OPZ / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Kreatywna Ma?opolska II RPO WM na lata 2014-2020 o nr RPMP.03.03.01-12-0050/20
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? nr 3 ˝ organizacja misji przyjazdowej dla 8 dziennikarzy na wydarzenie bran?owe Digital Dragons 2023 w Krakowie w dniach 14-16 maja 2023 r.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60410000 Services de transport a╚rien r╚gulier 63511000 Organisation de voyages forfait 55110000 Services d'h╚bergement h┘telier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: ES EspaĎa Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code NUTS: US United States Lieu principal d'ex╚cution:
Krak█w, Polska
II.2.4) Description des prestations:
III. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla cz??ci 3: organizacja misji przyjazdowej dla 8 dziennikarzy na wydarzenie bran?owe Digital Dragons 2023 w Krakowie w dniach 14-16 maja 2023 r. Przedmiotem zam█wienia jest organizacja misji przyjazdowej dla 8 dziennikarzy na wydarzenie bran?owe Digital Dragons 2023 w Krakowie w dniach 14-16 maja 2023 r. Zam█wienie obejmuje organizacj? i przygotowanie wizyty studyjnej, kt█rej celem ma by?: ´ Udzia? zagranicznych dziennikarzy w Digital Dragons ˝ najwi?kszym bran?owym wydarzeniu dedykowanym przemys?owi gier wideo w Polsce i ca?ej Europie ?rodkowo-Wschodniej. ´ Zam█wienie nie obejmuje zakupu akredytacji na wydarzenie. Wykonawca w ramach zam█wienia ma zapewni? Zamawiaj?cemu:
   1.  Przelot samolotem dla 8 dziennikarzy do Krakowa i z powrotem w klasie ekonomicznej. Destynacje oraz dane pasa?er█w zostan? podane najp█?niej na 2 tygodnie przed rozpocz?ciem misji. Przewidywane destynacje obejmowa? mog? m.in. Londyn, San Francisco, Los Angeles, Nowy Jork, Szanghaj. Przeloty spoza Europy odb?d? si? z nie wi?cej ni? 1 przesiadk?, przy czym czas oczekiwania na przesiadk? nie mo?e przekroczy? 3h. Bilet ma obejmowa?: 1 szt. baga?u podr?cznego + 1 szt. baga?u rejestrowanego (g?█wny, odprawiany) na ka?dego 1 uczestnika wyjazdu.
   2.  Transfery lokalne: transport z lotniska do hotelu oraz z powrotem dla 8 uczestnik█w misji przyjazdowej, przy uwzgl?dnieniu, ?e dziennikarze przylec? o r█?nych porach.
   3.  4 noclegi w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w Krakowie: a. w odleg?o?ci nie przekraczaj?cej 800 m od miejsca wydarzenia: Centrum Kongresowe ICE, ul. Marii Konopnickiej 17, Krak█w (odleg?o?? wyznaczana za pomoc? trasy pieszej w Google Maps) dla 8 uczestnik█w misji przyjazdowej podczas zaplanowanego pobytu. b. w pokojach 1-osobowych z ?azienkami oraz ?niadaniem. c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie mo?e obejmowa? wn?trza hotelu (np. lobby) Wykonawca przedstawi Zamawiaj?cemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadaj?cych powy?szym wymogom, ostateczny wyb█r hoteli nale?y do Zamawiaj?cego. Brak przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadaj?cej powy?szym wymaganiom b?dzie stanowi? podstaw? do uznania, ze tre?? oferty nie odpowiada tre?ci SWZ.
   4.  Wykonawca ma zapewni? Zamawiaj?cemu wy?ywienie dla 8 os█b w ka?dym dniu pobytu na wyje?dzie ˝ stawki zgodne z Rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi zatrudnionemu w pa?stwowej lub samorz?dowej jednostce sfery bud?etowej z tytu?u podr█?y s?u?bowej.
   5.  Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 8 uczestnik█w wizyty studyjnej, uiszczenie ewentualnych op?at klimatycznych, parkingowych i drogowych.
   6.  W terminie do tygodnia od zako?czenia wizyty studyjnej Wykonawca (w porozumieniu z Zamawiaj?cym) zobowi?zany jest do przedstawienia raportu z ww. wizyty. W raporcie znajd? si? co najmniej takie elementy jak: a. Og█lne informacje o wizycie studyjnej; b. Szczeg█?owy program wizyty studyjnej.
   7.  Harmonogram wykonania zam█wienia: Wizyta studyjna powinna by? zorganizowane mi?dzy 15 a 17 maja 2023 roku przy czym przylot do Krakowa nast?puje 14 maja czasu lokalnego, a wylot z Krakowa nast?puje 18 maja 2023 roku czasu lokalnego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Odleg?o?? hotelu od miejsca wskazanego w OPZ / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Kreatywna Ma?opolska II RPO WM na lata 2014-2020 o nr RPMP.03.03.01-12-0050/20
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 250-732149
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 76/2023/DPT/KREATYWNA
Lot n : 1 Intitul╚:
cz??? nr 1 ˝ organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do Barcelony (Hiszpania) w dniach od 26 lutego do 3 marca 2023 roku
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Attis S.C.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 178 950.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 124 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 99/2023/DPT/KREATYWNA
Lot n : 2 Intitul╚:
cz??? nr 2 ˝ organizacja wizyty studyjnej dla 10 os█b z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach mi?dzy 19 do 25 marca 2023 roku
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. jawna Ville: Rzg█w Code NUTS: PL71 ?█dzkie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 222 100.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 187 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 148/2023/DPT/KREATYWNA
Lot n : 3 Intitul╚:
cz??? nr 3 ˝ organizacja misji przyjazdowej dla 8 dziennikarzy na wydarzenie bran?owe Digital Dragons 2023 w Krakowie w dniach 14-16 maja 2023 r.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cristal Travelnet Sp. z o.o.
Ville: E?k Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 63 700.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 72 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Ponadto Zamawiaj?cy informuje co nast?puje (numeracja zgodna z SWZ):
   7. 8. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca sk?ada wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 4 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych, referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Wz█r wykazu us?ug stanowi za??cznik nr 3 do SWZ.
   7. 9. Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, zobowi?zany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w lub/i o?wiadcze? wymienionych w pkt.
   7. 2 lub/i
   7. 6. lub
   7. 7 SWZ odpowiednio do udost?pnianych zasob█w.
   7. 10. Je?eli z?o?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt.
   7. 2. SWZ lub podmiotowe ?rodki dowodowe budz? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego, mo?e on zwr█ci? si? bezpo?rednio do podmiotu, kt█ry jest w posiadaniu informacji lub dokument█w istotnych w tym zakresie dla oceny spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokument█w.
   7. 11. Zamawiaj?cy nie wzywa do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, je?eli: mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaza? w jednolitym dokumencie dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych ?rodk█w;
   7. 12. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, kt█re Zamawiaj?cy posiada, je?eli Wykonawca wska?e te ?rodki (poprzez podanie numeru referencyjnego post?powania lub nazwy post?powania) oraz potwierdzi ich prawid?owo?? i aktualno??.
   7. 13. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawc█w do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych podmiotowych ?rodk█w dowodowych aktualnych na dzie? ich z?o?enia.
   7. 14. Je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio podmiotowe ?rodki dowodowe nie s? ju? aktualne, Zamawiaj?cy mo?e w ka?dym czasie wezwa? Wykonawc? lub Wykonawc█w do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych podmiotowych ?rodk█w dowodowych aktualnych na dzie? ich z?o?enia.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienia umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Szczeg█?owe postanowienia i informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej, sposobu, formy, dopuszczalno?ci i terminu ich wnoszenia s? opisane w Dziale IX Đ ?rodki Ochrony Prawnejţ ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych, Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
13/03/2023 organizacja i obs?uga studyjnych wyjazd█w zagranicznych w ramach Projektu ĐKreatywna Ma?opolska IIţ z podzia?em na 3 cz??ci 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
55110000 - Services d'hÚbergement h˘telier 
60410000 - Services de transport aÚrien rÚgulier 
63511000 - Organisation de voyages Ó forfait