Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 11/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Organisation de voyages à forfait

2021/S 40-100479  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Cracovie: Organisation de voyages à forfait

2021/S 040-100479

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 251-630740)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Podole 60
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-394
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Piorun-Mazurek
Courriel: kmazurek@kpt.krakow.pl
Téléphone: +48 690875100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://kpt.krakow.bip-e.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Przetarg nieograniczony na organizacj i obs?ug studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach projektu "Kreatywna Ma?opolska II" z podzia?em na 4 cz??ci

Numéro de référence: 2/12/2020/PZP

II.1.2)
Code CPV principal
63511000 Organisation de voyages à forfait

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obs?uga studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach projektu "Kreatywna Ma?opolska II" finansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa ma?opolskiego na lata 2014-2020, z podzia?em na 4 cz??ci: - cz?? nr 1 - organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach mi?dzy 2 a 7 czerwca 2021 r., - cz?? nr 2 - organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach mi?dzy 18 a 24 lipca 2021 r., - cz?? nr 3 - organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska, GMT+2) do Szanghaju (Chiny, GMT+8) w lipcu 2021 r., - cz?? nr 4 - organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób w Kolonii (Niemcy) w dniach mi?dzy 25 a 29 sierpnia 2021 r. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 251-630740

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, przy ul. Podole 60 w Krakowie. W przypadku utrzymania stanu stan epidemii w zwi?zku z zaka?eniami wirusem SARS-CoV-2, udzia wykonawców w publicznym otwarciu ofert nast?pi poprzez transmisj online dnia 1 marca 2021 r., o godzinie 13.30, na stronie: https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi Wykonawca zwi?zany b?dzie ofert przez okres 60 dni.

https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi
Lire:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, przy ul. Podole 60 w Krakowie. W przypadku utrzymania stanu stan epidemii w zwi?zku z zaka?eniami wirusem SARS-CoV-2, udzia wykonawców w publicznym otwarciu ofert nast?pi poprzez transmisj online dnia 11 marca 2021 r., o godzinie 13.30, na stronie: https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi Wykonawca zwi?zany b?dzie ofert przez okres 60 dni.

https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 11/03/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 11/03/2021

Heure locale: 13:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zamawiaj?cy w wyja?nieniach doprecyzowa?, ?e zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, w przypadku cz??ci 1 i 2, Wykonawca ma zapewni zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych w systemie ESTA dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej w ramach danej cz??ci (nie za wizy). Ponadto, w przypadku cz??ci nr 1, 2 i 3, Zamawiaj?cy dopuszcza wyd?u?enie czasu oczekiwania na przesiadk do maksymalnie 4,5 h. W przypadku cz??ci nr 4, postanowienia SIWZ wraz z za??cznikami, pozostaj bez zmian.

 
 
C L A S S E    C P V
55110000 - Services d'hébergement hôtelier 
60410000 - Services de transport aérien régulier 
63511000 - Organisation de voyages à forfait