Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2024/S 12-031890  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Cracovie: Ouvrages d'art et de gÈnie civil 2024/S 012-031890 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie Adresse postale: ul. G?owackiego 56 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-085 Pays: Pologne Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124465810 Fax: +48 124465702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zabezpieczenie osuwiska w ci?gu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271-64/19
II.1.2) Code CPV principal 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111000 Travaux de dÈmolition, travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45233140 Travaux routiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Droga wojewÛdzka nr 975; wojewÛdztwo ma?opolskie; powiat: nowos?decki; gmina: GrÛdek nad Dunajcem; miejscowo?ci: Bartkowa Posadowa.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie robÛt budowlanych okre?lonych w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiORB, decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej nr 21/2018 z dnia 27.11.2018 r. (zn. WI-XI.7820.1.52.2018.JG) oraz Opisie Przedmiotu ZamÛwienia.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 20/11/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 249-617423
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZDW-DN-4-271-64/19 IntitulÈ:
Zabezpieczenie osuwiska w ci?gu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
16/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KELLER Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pozna?ska 172 Ville: O?arÛw Mazowiecki Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-850 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 8 575 264.36 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z przepisami Dzia?u VI Rozdzia? 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo ZamÛwie? Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111000 Travaux de dÈmolition, travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45233140 Travaux routiers
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Droga wojewÛdzka nr 975; wojewÛdztwo ma?opolskie; powiat: nowos?decki; gmina: GrÛdek nad Dunajcem; miejscowo?ci: Bartkowa Posadowa.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie robÛt budowlanych okre?lonych w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiORB, decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej nr 21/2018 z dnia 27.11.2018 r. (zn. WI-XI.7820.1.52.2018.JG) oraz Opisie Przedmiotu ZamÛwienia.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 20/11/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 8 575 264.36 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KELLER Polska Sp. z o.o.
Ville: O?arÛw Mazowiecki Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana zakresu prac, ktÛrych wykonanie Wykonawca zamierza realizowa? przy pomocy PodwykonawcÛw..Wykonawca przedmiot Umowy b?dzie realizowa? przy pomocy PodwykonawcÛw w zakresie wszystkich prac: roboty zwi?zane z przebudow? sieci teletechnicznej (w tym przebudowa kabla optycznego i przebudowa sieci napowietrznej), roboty zwi?zane z przebudow? sieci wodoci?gowej O110/40/32 PE, roboty z zakresu bran?y energetycznej (demonta? elementÛw o?wietlenia ulicznego i odcinka sieci eNN, przebudowa sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, monta? o?wietlenia ulicznego kablowego), roboty przygotowawcze, ziemne oraz wyko?czeniowe, roboty rozbiÛrkowe, roboty ?elbetowe, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustÛw, roboty zwi?zane z wykonaniem konstrukcji drÛg, zjazdÛw, poboczy, ?cie?ek pieszo-rowerowych, prace zwi?zane z wykonaniem / monta?em elementÛw bezpiecze?stwa / zabezpieczaj?cych oraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, roboty palowe
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Koniecznym i uzasadnionym sta?o si? dokonanie zmiany tre?ci umowy w zakresie dotycz?cym zakresu prac, ktÛrych wykonanie Wykonawca zamierza realizowa? przy pomocy PodwykonawcÛw. Wyst?pi?y okoliczno?ci b?d?ce przeszkodami o charakterze obiektywnym, niezale?nym od stron umowy, w szczegÛlno?ci Wykonawcy, i niemo?liwymi do przewidzenia w momencie zawarcia umowy ñ b?d?cych skutkiem sytuacji zwi?zanej z zaistnieniem stanu epidemii Covid -19.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 8 575 264.36 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 8 575 264.36 PLN Zabezpieczenie osuwiska w ci?gu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45233140 - Travaux routiers