Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 10/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure restreinte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Pi╦ces pour armes feu et munitions

2022/S 10-022418  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Cracovie: Pi╦ces pour armes feu et munitions 2022/S 010-022418 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna Num╚ro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: Krak█w Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: 3 Regionalna Baza Logistyczna E-mail: e.polak@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261137872 Adresse(s) internet: Adresse g╚n╚rale du pouvoir adjudicateur/de l'entit╚ adjudicatrice: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog Adresse aupr╦s de laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s Adresse aupr╦s de laquelle le cahier des charges et les documents compl╚mentaires (y compris les documents relatifs un dialogue comp╚titif et un syst╦me d'acquisition dynamique) peuvent ═tre obtenus:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s Adresse laquelle les offres ou demandes de participation doivent ═tre envoy╚es:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s e.polak@ron.mil.pl http://www.3rblog.wp.mil.pl https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Jednostka sektora finans█w publicznych
I.3) Activit╚ principale D╚fense
I.4) Attribution de march╚ pour le compte dÝautres pouvoirs adjudicateurs/entit╚s adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du march╚
II.1) Description
II.1.1) Intitul╚ attribu╚ au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Dostawa technicznych ?rodk█w materia?owych do 23 mm armat przeciwlotniczych ZU-23-2 (odmiany)
II.1.2) Type de march╚ et lieu dÝex╚cution, de livraison ou de prestation Fournitures Lieu principal dÝex╚cution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: 3 Regionalna Baza Logistyczna - Sk?ad Regny, 95-040 Koluszki Code NUTS PL Polska PL Polska
II.1.3) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.4) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.5) Description succincte du march╚ ou de lÝacquisition/des acquisitions:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa technicznych ?rodk█w materia?owych do 23 mm armat przeciwlotniczych ZU-23-2 (odmiany). Wykaz wyrob█w zawiera za??cznik nr 7 do opisu sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les march╚s publics) 35340000 Pi╦ces pour armes feu et munitions 35340000 Pi╦ces pour armes feu et munitions
II.1.7) Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du march╚ quÝil envisage de sous-traiter des tiers et tout sous-traitant propos╚ ainsi que lÝobjet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont ╚t╚ propos╚s
II.1.8) Lots Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2) Quantit╚ ou ╚tendue du march╚
II.2.1) Quantit╚ ou ╚tendue globale:
Zgodnie z SWZ, kt█ra zostanie udost?pniona Wykonawcom zaproszonym do z?o?enia oferty w drugim etapie post?powania.
II.2.2) Information sur les options Options: non
II.2.3) Reconduction Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Dur╚e du march╚ ou d╚lai d'ex╚cution des travaux D╚but 20.4.2022. Fin 30.11.2022
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exig╚s:
III.1.2) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
 
1.W zale?no?ci od wyboru Wykonawcy, Zamawiaj?cy zap?aci za przedmiot umowy jednorazowo po wykonaniu umowy w ca?o?ci, b?d sukcesywnie, w miar dokonywanych dostaw. Dopuszcza si dostawy partiami.
 
2.Zamawiaj?cy dokona p?atno?ci na podstawie dostarczonych, prawid?owo wystawionych faktur VAT i protoko?█w przyj?cia ˝ przekazania w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia, na rachunek wskazany przez Wykonawc?.
 
3.Faktura VAT b?dzie dostarczona wed?ug wyboru Wykonawcy:
 1)w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy u?yciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiaj?cego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiaj?cego, lub
 2)do siedziby Zamawiaj?cego na adres wskazany w umowie.
 
4.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania cz??ci p?atno?ci obejmuj?cej podatek VAT na rachunek VAT Wykonawcy.
 
5.Zap?ata nast?puje w dniu obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.
III.1.3) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy ubiegaj?cy si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia publicznego ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia zobowi?zany jest z?o?y wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz o?wiadczenie o spe?nianiu kryteri█w selekcji.
III.1.4) Autres conditions particuli╦res auxquelles est soumise l'ex╚cution du march╚, notamment eu ╚gard la s ret╚ de la fourniture des prestations et la s╚curit╚ de l'information:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wy??cznie wykonawcy maj?cy siedzib albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z kt█rym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawar?a umow mi?dzynarodow dotycz?c tych zam█wie?. Z uwagi na fakt, ?e Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach innych podmiot█w musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, Zamawiaj?cy dopuszcza pos?ugiwanie si potencja?em wy??cznie tych podmiot█w trzecich, kt█re maj siedzib albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z kt█rym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawar?a umow mi?dzynarodow dotycz?c tych zam█wie?.
 
2.Z uwagi na fakt, ?e Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach innych podmiot█w musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, Zamawiaj?cy dopuszcza pos?ugiwanie si potencja?em wy??cznie tych podmiot█w trzecich, kt█re maj siedzib albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z kt█rym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawar?a umow mi?dzynarodow dotycz?c tych zam█wie?.
 
3.W przypadku, kiedy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia ka?dy z nich winien mie siedzib albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z kt█rym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawar?a umow mi?dzynarodow dotycz?c tych zam█wie?.
 
4.Wykonawca (ka?dy z Wykonawc█w, kiedy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia), winien wskaza w swojej ofercie (na drugim etapie post?powania) czy wykona zam█wienie osobi?cie czy te z udzia?em podwykonawc█w. Je?eli z udzia?em podwykonawc█w to w ofercie Wykonawca b?dzie obowi?zany okre?li nazw podwykonawcy, jego siedzib?, wskaza zakres podwykonawstwa (poprzez wskazanie wszystkich czynno?ci jakie podwykonawca b?dzie wykonywa wraz z okre?leniem, jaki to b?dzie % realizacji zam█wienia).
 
5.Podwykonawcy winni mie siedzib albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z kt█rym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawar?a umow mi?dzynarodow dotycz?c tych zam█wie?.
III.1.5) Habilitation de s╚curit╚:
III.2)
 
 
Conditions de participation
III.2.1) Situation propre
III.2.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.2.3) Capacit╚ technique et/ou professionnelle
III.2.4) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.3) Conditions propres aux march╚s de services
III.3.1) Information relative la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'ex╚cution du service
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Type de proc╚dure
IV.1.1) Type de proc╚dure Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre dÝop╚rateurs invit╚s soumissionner ou participer Nombre minimal envisag╚ 1 et nombre maximal 3 Crit╦res objectifs de limitation du nombre de candidats: a) W przypadku, gdy warunki minimalne spe?ni wi?cej ni 3 Wykonawc█w, Zamawiaj?cy stworzy ich list rankingow przyznaj?c oceny wed?ug poni?szych zasad: W celu oceny wniosk█w w zakresie kryterium selekcji ??dane b?dzie przedstawienie wykazu nale?ycie wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem przedmiotowi zam█wienia (za dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zam█wienia uznawane b?d dostawy cz??ci do broni palnej) o warto?ci co najmniej 100 000,00 z brutto, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w na rzecz kt█rych dostawy te zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa s referencje lub inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Za ka?d wykazan nale?ycie wykonan dostaw (jednak nie wi?cej ni 4 dostawy) o warto?ci co najmniej 100 000,00 z Wykonawca otrzyma 25 pkt.b) Punkty b?d przydzielane wy??cznie na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, wraz z referencjami b?d innymi dokumentami, kt█re Wykonawca z?o?y wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Wykaz wykonanych dostaw, a tak?e referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie dostaw nie podlegaj uzupe?nieniu lub poprawieniu.c) W przypadku, gdy wykonawca b?dzie pos?ugiwa si do?wiadczeniem pozyskanym jako uczestnik konsorcjum, b?dzie musia udowodni?, i osobi?cie zrealizowa dostawy o warto?ciach wskazanych powy?ej.d) Kwestie polegania na zasobach podmiotu trzeciego reguluje szczeg█?owo art. 118 -123 ustawy Pzp.e) Pozycja Wykonawcy na li?cie b?dzie uzale?niona od sumy punkt█w uzyskanych za wykazane dostawy.f) Je?eli dw█ch lub wi?cej Wykonawc█w otrzyma tak sam liczb punkt█w (wi?cej ni zero), o ich kolejno?ci w rankingu decydowa b?dzie ??czna warto? brutto dostaw wskazanych w kolejno?ci w wykazie.g) W przypadku gdy podczas sporz?dzania rankingu w oparciu o powy?sze zasady, Zamawiaj?cy nie b?dzie m█g wy?oni 3 Wykonawc█w do zaproszenia do z?o?enia oferty, o kolejno?ci ujmowanych Wykonawc█w w rankingu, b?dzie decydowa data z?o?enia wniosku (data i godzina rejestracji na platformie zakupowej). Przyjmuje si?, ?e w pierwszej kolejno?ci b?dzie ujmowany wniosek z?o?ony najwcze?niej. Zamawiaj?cy zastrzega, i w przypadku modyfikacji, zmiany wniosku za dat z?o?enia wniosku b?dzie przyjmowana data ostatniej zmiany zarejestrowanej na platformie zakupowej. W przypadku wniosku w formie pisemnej za dat jego z?o?enia przyjmuj si dat i godzin rejestracji w kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiaj?cego.h) Z utworzonej wed?ug ww. zasad listy rankingowej, do z?o?enia ofert (w zakresie poszczeg█lnych zada?) zaproszonych zostanie 3 Wykonawc█w o najwi?kszej liczbie punkt█w.i) Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?ni okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, b?dzie mniejsza ni 3, do z?o?enia ofert zaproszeni zostan wszyscy Wykonawcy bez dokonania czynno?ci ustalenia rankingu Wykonawc█w.
IV.1.3) R╚duction du nombre dÝop╚rateurs durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.2) Crit╦res dÝattribution
IV.2.1) Crit╦res dÝattribution Prix le plus bas
IV.2.2) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique a ╚t╚ utilis╚e: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Num╚ro de r╚f╚rence attribu╚ au dossier par le pouvoir adjudicateur:
11/2022
IV.3.2) Publication(s) ant╚rieure(s) concernant le m═me march╚ non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents compl╚mentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation 10.2.2022 - 08:00
IV.3.5) Date dÝenvoi des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.3.6) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans lÝoffre ou la demande de participation polonais.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le march╚ s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de lÝUnion europ╚enne: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy s zdolni do nale?ytego wykonania zam█wienia i spe?niaj minimalne poziomy zdolno?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy pzp (pkt. 5 tylko w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy pzp z zastrze?eniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
 
2.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada koncesj uzyskan w my?l ustawy z dnia 13.06.2019r. o wykonywaniu dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia?ami wybuchowymi, broni?, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020, poz. 1545 z p█?n. zm. ) - zakres Rozporz?dzenie RM z dnia 17 wrze?nia 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzaj█w materia?█w wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrob█w i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na kt█rych wytwarzanie lub obr█t jest wymagane uzyskanie koncesji (DZ. U. 2019, poz. 1888), Za??cznik nr 1, cz?? III Rodzaje broni Amunicji ˝BA pkt 1-9. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunki dotycz?ce kompetencji lub uprawnie do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej musi spe?nia co najmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia i zrealizuje on dostawy, do kt█rych realizacji te uprawnienia s wymagane.
 
3.Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz o?wiadczenia i inne dokumenty wymagane w post?powaniu zosta?y okre?lone przez Zamawiaj?cego w dokumentach zam█wienia.
 
4.Wykonawca (ka?dy z Wykonawc█w, kiedy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia), winien wskaza w swojej ofercie (na drugim etapie post?powania) czy wykona zam█wienie osobi?cie czy te z udzia?em podwykonawc█w. Je?eli z udzia?em podwykonawc█w to w ofercie Wykonawca b?dzie obowi?zany okre?li nazw podwykonawcy, jego siedzib?, wskaza zakres podwykonawstwa (poprzez wskazanie wszystkich czynno?ci jakie podwykonawca b?dzie wykonywa wraz z okre?leniem, jaki to b?dzie % realizacji zam█wienia).
 
5.Inne dokumenty i o?wiadczenia sk?adane na drugim etapie post?powania:
a) o?wiadczenie, ?e system zarz?dzania jako?ci Wykonawcy spe?nia wymagania zawarte w AQAP 2131, wydanie C, wersja
   1. 
 
6.Wykonawca sk?ada wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. a) w przypadku formy pisemnej - Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu wraz z o?wiadczeniem sk?adanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w siedzibie Zamawiaj?cego, ul. Montelupich 3, 30-901 Krak█w ˝ kancelaria jawna. b) w przypadku formy elektronicznej ˝ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu wraz z za??cznikami za po?rednictwem Formularza sk?adania wniosku dost?pnego na www.platformazakupowa.pl w konkretnym post?powaniu w sprawie udzielenia zam█wienia publicznego.
   7.  Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego, je?eli ?rodki publiczne. kt█re zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. www.platformazakupowa.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Introduction des recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction des recours: Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505˝590).
VI.4.3) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10.1.2022 Pologne-Cracovie: Pi╦ces pour armes feu et munitionsType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure restreinteType de march╚: Fournitures 10/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
35340000 - PiŔces pour armes Ó feu et munitions