Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules

2023/S 200-626838  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Cracovie: PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules 2023/S 200-626838 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna NumÈro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Parfieniuk Courriel: e.parfieniuk@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261137568 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finansÛw publicznych
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa cz??ci zamiennych do pojazdÛw marki: Quad Polaris X2 800 -z 2007 r. oraz Iveco Eurocargo NumÈro de rÈfÈrence: 147/2023/D
II.1.2) Code CPV principal 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa cz??ci zamiennych do zabezpieczenia eksploatacji i naprawy pojazdÛw i podwozi specjalnych marki
:
Quad Polaris X2800 ñ 2007r. oraz Iveco Eurocargo, . Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 - cz??ci zamienne do pojazdu marki Quad Polaris X2 800 ñ 2007 r.; Zadanie nr 2 - cz??ci zamienne do pojazdu marki Iveco Eurocargo 120E24 nr VIN ZCFA1EJ0272498163 rok prod. 2006
   2. Dostarczone techniczne ?rodki materia?owe musz? by? wykonane zgodnie z dokumentacj? techniczn? i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta ñ powinny by? nieu?ywane, nieregenerowane w kategorii pierwszej, spe?niaj?ce wymagania jako?ciowe okre?lone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrÛb. Dodatkowo techniczne ?rodki materia?owe, dla ktÛrych wymagane jest posiadanie homologacji (np. elementy uk?adu o?wietlenia) obligatoryjnie musz? j? posiada?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 22 001.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
cz??ci zamienne do pojazdu marki Quad Polaris X2 800 - z 2007r.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Warsztaty Techniczne Lublin, ul. Aleje Rac?awickie 44, 20-043 Lublin.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1 ñ cz??ci zamienne do pojazdu marki Quad Polaris X2 800 ñ 2007 r. VIN TL 966X28071900039 VIN TL 966X28071900105 VIN TL 966X28071900108 VIN TL 966X28071900109
   1.  Amortyzator przedni 7041762 szt. 4
   2.  Amortyzator tylny 7043140 szt. 4
   3.  Box baga?nik przedni 2633377 szt. 1
   4.  Ch?odnica 1240301 szt. 1
   5.  Czujnik stopu hamulca no?nego 4110164 szt. 4
   6.  Filtr paliwa 2520464 szt. 4
   7.  Guma stabilizatora 5436968 szt. 8
   8.  Jarzmo 1910513 szt. 1
   9.  Kierunkowskazy kpl. (kpl. = 2 szt.) RP2101 kpl. 4 10. Klocki hamulcowe (przÛd i ty? komplet) 2202412 kpl. 8 11. Kolektor wydechowy 7518490 szt. 4 12. Ko?cÛwka kierownicza lewa 7061138 szt. 8 13. Ko?cÛwka kierownicza prawa 7061139 szt. 8 14. Lampa przednia 2410429 szt. 1 15. Lampa przednia lewa EU 5855700 LH szt. 4 16. Lampa przednia prawa EU 5855710 RH szt. 4 17. Lampa tylna lewa EU 2410646 szt. 4 18. Lampa tylna prawa EU 2410647 szt. 4 19. Lusterko lewe - model M10 z homologacja 2633314 M10 szt. 4 20. Lusterko prawe - model M10 z homologacja 2633315 M10 szt. 4 21.??cznik stabilizatora 1542315 szt. 8 22. ?o?yska piasty ko?a tylne 3585502 szt. 8 23. ?o?yska piasty przedniej 3514342 szt. 8 24. Mocowanie kolumny lewe 1822825 szt. 1 25. Nakr?tka 7547263 szt. 32 26. Nakr?tka ko?a 7547237 szt. 32 27. Owiewka 2878388-070 szt. 4 28. Panel 5436715-177 szt. 1 29. Panel lewa strona 5436537-177 szt. 1 30. Panel prawa strona 2632936-177 szt. 1 31. Panel przedni 2633271-070 szt. 1 32. Panel przedni z wci?gark? 5436991-070 szt. 1 33. Pas nap?dowy 3211113 szt. 1 34. Piasta ko?a przedniego 5134310 szt. 6 35. Piasta ko?a tylnego 5135113 szt. 4 36. Pier?cie? t?umika z??cze 3610119 szt. 8 37. Pier?cie? t?umika z??cze 3610047 szt. 4 38. Podstawa lampy 5436747-070 szt. 2 39. Poduszka 3021119 szt. 5 40. Poduszka oparcia 5436149-070 szt. 4 41. Poduszka oparcia pasa?era 5436845-070 szt. 4 42. Poduszka zawieszenia 3110044 szt. 8 43. Pokrywa 5436531 szt. 1 44. Pokrywa baga?nika przedniego 2633355-070 szt. 2 45. Pokrywa lampy przedniej 5435364-341 szt. 2 46. PÛ?o? przednia kpl. 1332501 kpl. 4 47. PÛ?o? tylna prawa 1332346 szt. 1 48. Przerywacz kierunkowskazÛw XY31040005 szt. 3 49. Przewody wysokiego napi?cia 4011845 szt. 4 50. Przewody wysokiego napi?cia 4011844 szt. 4 51. PrzewÛd paliwa filtr szyna 2520695 szt. 4 52. Rozrusznik 4010417 szt. 1 53. Spinka 7512026 szt. 8 54. Spinka nit 7661855 szt. 88 55. Spr??yna 7041804 szt. 8 56. Spr??yna 7041789 szt. 4 57. Sterowanie przepustnic? i blokad? kpl. 2010221 kpl. 1 58. Sworze? wahacza dolnego 7061153 szt. 8 59. ?ruba mocuj?ca ko?o 7518378 szt. 24 60. ?ruba tuleji wahacza zwrotnicy 7518523 szt. 12 61. ?ruba tuleji wahacza zwrotnicy 7518522 szt. 8 62. ?wieca zap?onowa 3021671 szt. 8 63. Tarcza hamulcowa 5244314 szt. 2 64. Tarcza hamulcowa tylnego ko?a 5248250 szt. 2 65. Termostat 7052352 szt. 4 66. T?umik 1261700-029 szt. 1 67. Tuleja 5436833 szt. 16 68. Tuleja stabilizatora 5436348 szt. 8 69. Tuleja zawieszenia krÛtka 5436832 szt. 112 70. Tulejka wa?ek 5134882 szt. 56 71. Tylna klapa zewn?trzna 5437273-070 szt. 1 72. Uszczelka kolektora wydechowego 5811511 szt. 4 73. Wahacz przedni lewy 1542340-067 szt. 1 74. Wahacz przedni prawy 1542341-067 szt. 1 75. Wa? nap?dowy d?ugi przedni kpl /z krzy?akami/ 1332368 kpl. 4 76. Wa?ek 5135053 szt. 8 77. W??cznik zespolony ?wiate? i kierunkowskazÛw 2065-A1-1010 szt. 1 78. Wn?ka na nogi czarna lewa 5436134-070 szt. 1 79. Zacisk hamulca lewy 1911216 szt. 1 80. Zaczep 5334257 szt. 2 81. Zamek pokrywy przedniej 7081242 szt. 3 82. Zamek pokrywy przedniej 7081241 szt. 3 83. Zamek pokrywy przedniej 7081422 szt. 3 84. Zamek pokrywy przedniej 7081421 szt. 3
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia nie zostan? mu przyznane.
   2. Termin wykonania zamÛwienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy lub do 30.11.2023 r. - w zale?no?ci ktÛry z terminÛw minie jako pierwszy
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
cz??ci zamienne do pojazdu marki Iveco EuroCargo 120E24 nr VIN ZCFA1EJ0272498163 rok prod. 2006
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Warsztaty Techniczne Lublin, ul. Aleje Rac?awickie 44, 20-043 Lublin.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2 ñ cz??ci zamienne do pojazdu marki Iveco EuroCargo 120E24 nr VIN ZCFA1EJ0272498163 rok prod. 2006
   1.  Amortyzator kabiny 504172342 szt. 2
   2.  Amortyzator przedni 99465078 szt. 2
   3.  Amortyzator tylny 99465079 szt. 2
   4.  Amortyzator zawieszenia kabiny 504187113 szt. 2
   5.  Dr??ek d?wigni zmiany biegÛw 42083633 szt. 1
   6.  Dr??ek kieorwniczy wzd?u?ny 5801692440 szt. 1
   7.  "Dr??ek zmiany o zmiennej d?ugo?ci biegÛw ??cz?cy lewar zmiany biegÛw i skrzyni? biegÛw kpl. " 4840333 szt. 1
   8.  Elektrow??cznik masy (Przeka?nik) 504287310 szt. 1
   9.  Klapka- za?lepka zderzaka 504043051 szt. 2 10. Korba podnoszenia szyby 504063040 szt. 1 11. Korek plastikowy zdezraka 500383459 szt. 2 12. Kratka ochronna 504044637 szt. 1 13. Lampa kierunkowskazu prawa przednia 504047573 szt. 1 14. Lampa obrysowa 81252606101 szt. 4 15. Lampa o?wietlenia tab. Rej. Lewa 98426074 szt. 1 16. Lampa o?wietlenia tab. Rej. Prawa 98426076 szt. 1 17. Lampa tylna zespolona kpl. Lewa 504094709 szt. 1 18. Lampa tylna zespolona kpl. Prawa 504094705 szt. 1 19. Lewe lustro wsteczne 500317672 szt. 1 20. Miska oleju 504349110 szt. 1 21. Obejma rury wydechowej 4839513 szt. 2 22. Opaska wieszak t?umika 504045257 szt. 1 23. Opaska zbiornika powietrza 2519815 szt. 4 24. Podno?nik szyby lewy 98407744 szt. 1 25. Poduszka gumowa wydechu 500362822 szt. 1 26. Pokrywa mechanizmu podnoszenia ko?a zapasowego 500315858 szt. 1 27. Pompa paliwa Webasto 99477909 szt. 1 28. Pompa wspomagania sprz?g?a 5801317167 szt. 1 29. Prawe lustro wsteczne 500317674 szt. 1 30. Ramka 98472616 szt. 1 31. Ramka plastikowa zderzaka przÛd prawy 500383451 szt. 1 32. Ramka plastikowy zderzaka przÛd lewy 500383450 szt. 1 33. Reflektor przeciwmgielny lewy 504052353 szt. 1 34. Reflektor przeciwmgielny prawy 504052352 szt. 1 35. Rura ko?cowa 500362808 szt. 1 36. Rura wydechowa "500388499 504045242 szt. 1 37. Spinka tapicerska drzwi 18052111 szt. 20 38. Spr??yna mocuj?ca zatrzask 500380112 szt. 4 39. Sworze? tasmy mocuj?cej zbiornik 42010485 szt. 4 40. ?wiat?o boczne lewe 504107550 szt. 1 41. ?wiat?o boczne prawe 504133023 szt. 1 42. Ta?ma mocuj?ca zbiornik 99472298 szt. 2 43. T?umik wydechu 500370649 szt. 1 44. Tuleja gumowa stabilizatora przÛd 98415468 szt. 2 45. Uszczelka drzwi 500382453 szt. 2 46. Uszczelka drzwi gÛrna 504109834 szt. 2 47. Webasto kpl. 24V 504059371 szt. 1 48. Wk?adka gÛrna zderzaka 504043041 szt. 1 49. Wk?adka zderzaka 504053266 szt. 1 50. W??cznik (sterownik) Webasto 99477910 szt. 1 51. Wyg?uszenie tylne kabiny 504309533 szt. 1 52. Zabezpieczenie korby podn. Szyby 4138439 szt. 1 53. Zaczep gumowy 4784894 szt. 2 54. Za?lepka 504000760 szt. 2 55. ZawÛr ABS 41211070 szt. 1 56. Zbiornik powietrza 99452636 szt. 1 57. Zderzak przedni 504049814 szt. 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia nie zostan? mu przyznane.
   2. Termin wykonania zamÛwienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy lub do 30.11.2023 r. - w zale?no?ci ktÛry z terminÛw minie jako pierwszy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 150-478103
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
cz??ci zamienne do pojazdu marki Quad Polaris X2 800 - z 2007r.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
cz??ci zamienne do pojazdu marki Iveco EuroCargo 120E24 nr VIN ZCFA1EJ0272498163 rok prod. 2006
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Handlowo-Us?ugowa Piotr Nied?wied? Adresse postale: Trzeszkowice 120 Ville: Me?giew Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 21-007 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 620.52 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 001.80 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu okoliczno?ci wskazanych w dokumentach zamÛwienia
   2.  Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz o?wiadczenia i inne dokumenty wymagane w post?powaniu zosta?y okre?lone przez Zamawiaj?cego w dokumentach zamÛwienia.
   3.  Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu mo?e najpierw dokona? badania i oceny z?o?onych ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4.  Z uwagi na fakt, i? w przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, Wykonawcy bior?cy udzia? w post?powaniu nie s? obowi?zani do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
   5.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sk?adane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ), obowi?zany b?dzie z?o?y? wy??cznie Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w post?powaniu (w zakresie danego zadania), do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych wskazanych w dokumentach zamÛwienia.
   7.  Oferta wykonawcy musi zawiera?: druk oferta, formularz cenowy, pe?nomocnictwo (o ile dotyczy).
   8.  Wykonawca sk?ada ofert? za po?rednictwem platformy zakupowej. SposÛb jej z?o?enia zosta? opisany w dokumentach zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2022 r.; poz. 1710 z pÛ?n. zm)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Dostawa cz??ci zamiennych do pojazdÛw marki: Quad Polaris X2 800 -z 2007 r. oraz Iveco Eurocargo 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules