Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Produits d'information et de promotion

2021/S 8-013353  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Cracovie: Produits d'information et de promotion 2021/S 008-013353 Avis de préinformation
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Ma?opolskie - Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Cyz Courriel: przetargi@umwm.pl Téléphone: +48 126303222 Fax: +48 126303158 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, Zespó Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Rac?awicka 56 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-017 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Cyz Courriel: przetargi@umwm.pl Téléphone: +48 126303222 Fax: +48 126303158 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.malopolska.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów reklamowych z nadrukiem na potrzeby prowadzenia dzia?a informacyjnych i promocyjnych Województwa Ma?opolskiego w trakcie udzia?u w Targach Edukacyjnych Mundial Zawodów w Lyonie.
II.1.2) Code CPV principal 39294100 Produits d'information et de promotion
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa materia?ów reklamowych z nadrukiem na potrzeby prowadzenia dzia?a informacyjnych i promocyjnych Województwa Ma?opolskiego w trakcie udzia?u w Targach Edukacyjnych Mundial Zawodów w Lyonie.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa materia?ów reklamowych z nadrukiem na potrzeby prowadzenia dzia?a informacyjnych i promocyjnych Województwa Ma?opolskiego w trakcie udzia?u w Targach Edukacyjnych Mundial Zawodów w Lyonie.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
31/10/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39294100 - Produits d'information et de promotion