Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 21/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Produits pharmaceutiques

2023/S 18-048344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques 2023/S 018-048344 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 678 31 05 119 Adresse postale: os. Z?otej Jesieni 1 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-826 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Stopi?ska Courriel: kstopinska@rydygierkrakow.pl TÈlÈphone: +48 126468210 Fax: +48 126468173 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalrydygier.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Szpital Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTARCZANIE LEK"W R"?NYCH WG 8 PAKIET"W NumÈro de rÈfÈrence: 11/ZP/2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostarczanie lekÛw rÛ?nych do siedziby Zamawiaj?cego (KrakÛw, os. Z?otej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w za??czniku nr 1 do nin. specyfikacji.
   2.  Termin wa?no?ci / okres gwarancji przedmiotu zamÛwienia: nie mo?e by? krÛtszy ni? 12 miesi?cy od daty dostarczenia, a dla produktÛw do ?ywienia dojelitowego i doustnego ñ nie krÛtszy ni? po?owa terminu wa?no?ci dla danego produktu.
   3.  W programach lekowych i chemioterapii dopuszcza si? tylko leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ (cena leku nie mo?e przekroczy? limitu finansowania ustalonego przez NFZ).
   7.  Pozosta?e warunki zamÛwienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do Specyfikacji.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Azithromycinum 0,5g tabl.powlekana 120 tabletka 2 Chlorpromazinum 400mg/10g krople doustne 50 butelka/ flakon 3 Natrii amidotrizoas+ Meglumini amidotrizoas 660mg + 100mg/ml, 370mg jodu/ml, pojemno?? 100ml roztwÛr doustny i doodbytniczy 400 flakon/ butelka 4 Zuclopenthixoli decanoas 200mg/1ml roztwÛr do wstrzykiwa? 100 ampu?ka/ fiolka
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 420,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Ropivacainum 20mg/10ml roztwÛr 2 500 ampu?ka/ fiolka/ butelka/ worek 2 50mg/10ml 1 200 3 100mg/10ml 1 500 4 200mg/100ml 250
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 1 400,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Dieta kompletna do ?ywienia pozajelitowego podawana centralnie, zawieraj?ca roztwÛr glukozy, aminokwasÛw, elektrolity i emulsj? t?uszczow? zawieraj?c? MCT/LCT i kwasy t?uszczowe omega-3 lub mieszanin? oleju z oliwek i oleju sojowego, o stosunku energii niebia?kowej do zawarto?ci azotu 50-60kcal/g. kaloryczno?? 600-700kcal, zawarto?? azotu 7-8g, pojemno?? 600-700ml emulsja do infuzji 360 worek trzykomorowy
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 800,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Agalsidasum beta 5mg proszek do przygotowania koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji 40 fiolka 2 35mg 70 *Lek stosowany w Programie Lekowym, wysoko?? zu?ycia zale?na od ilo?ci pacjentÛw, ktÛrzy mog? zosta? zakwalifikowani do leczenia, zgodnie z wytycznymi programu lekowego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 18 000,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Ipilimumabum 50mg/10ml koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 80 opakowanie 2 200mg/40ml 60 *Lek stosowany w Programie Lekowym, wysoko?? zu?ycia zale?na od ilo?ci pacjentÛw, ktÛrzy mog? zosta? zakwalifikowani do leczenia, zgodnie z wytycznymi programu lekowego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 85 000,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Karfilzomib 10mg proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji 270 fiolka 2 30mg 240 3 60mg 250 *Lek stosowany w Programie Lekowym, wysoko?? zu?ycia zale?na od ilo?ci pacjentÛw, ktÛrzy mog? zosta? zakwalifikowani do leczenia, zgodnie z wytycznymi programu lekowego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 36 000,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Ofatumumabum *Lek stosowany w Programie Lekowym, wysoko?? zu?ycia zale?na od ilo?ci pacjentÛw, ktÛrzy mog? zosta? zakwalifikowani do leczenia, zgodnie z wytycznymi programu lekowego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 36 000,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Z?otej jesieni 1, 31-826 KrakÛw, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
1 Ribociclibum 200mg a63 szt tabl.powlekana 100 opakowanie *Lek stosowany w Programie Lekowym, wysoko?? zu?ycia zale?na od ilo?ci pacjentÛw, ktÛrzy mog? zosta? zakwalifikowani do leczenia, zgodnie z wytycznymi programu lekowego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysoko?ci 10 000,00 z?
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy wyka??, ?e posiadaj? zezwolenie na obrÛt produktami leczniczymi. Zamawiaj?cy dokona oceny spe?niania niniejszego warunku udzia?u w post?powaniu w oparciu o z?o?one przez Wykonawc? dokumenty o ktÛrych mowa w pkt. X.2 ppkt. 1 lit. g) Specyfikacji.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar? z nim umow? w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych w projekcie umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do Specyfikacji.
   2.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, w sposÛb i na warunkach okre?lonych w projekcie umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/05/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/02/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej, na ktÛrej by?a zamieszczona SWZ wraz z za??cznikami, informacje, o ktÛrych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWO?AWCZEJ Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy pzp.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 DOSTARCZANIE LEK"W R"?NYCH WG 8 PAKIET"W 21/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques