Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques

2020/S 69-164199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques 2020/S 069-164199 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie Numéro national d'identification: 0000039390 Adresse postale: ul. Wielicka 265 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 30-663 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych Courriel: zp@usdk.pl Téléphone: +48 126582011-1217 Fax: +48 126583979 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szpitalzdrowia.pl http://www.szpitalzdrowia.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa produktu leczniczego nusinersen w ramach programu lekowego "Leczenie rdzeniowego zaniku mi??ni" Numéro de référence: EZP-271-2-54/PN/2019
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Dostawa produktu leczniczego nusinersen w ramach programu lekowego "Leczenie rdzeniowego zaniku mi??ni" 30 fiolek
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 143-351707
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: EZP-271-2-54/PN/2019
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
09/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Farmacol-Logistyka" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 8 820 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Program lekowy "Leczenie rdzeniowego zaniku mi??ni" jest nowym programem realizowanym przez Klinik Neurologii Dzieci?cej Zamawiaj?cego od kwietnia 2019 r. Aby zapewni prawid?owe funkcjonowanie udzielania ?wiadcze medycznych, w okresie realizacji umowy leczeniem zostali obj?ci dodatkowi ponad pierwotnie zakwalifikowanych do programu pacjenci w tym równie pacjenci poza kolejno?ci w trybie przyspieszonym na "cito". Ze wzgl?dów terapeutycznych nie ma mo?liwo?ci zmiany leczenia, pomini?cia dawki leku lub przesuni?cia jej w czasie. Obj?cie leczeniem dodatkowych pacjentów spowodowa?o sytuacj?, w której zamówiona pierwotnie ilo? leku okaza?a si zbyt ma?a aby kontynuowa leczenie u pacjentów zaplanowanych. Liczba pacjentów zakwalifikowanych do programu lekowego nie by?a mo?liwa pierwotnie do zaplanowania. Wykonawca dostarcza Zamawiaj?cemu prowadz?cemu program lekowy "leczenie rdzeniowego zaniku mi??ni" produkt leczniczy po odpowiednio obni?onej cenie po przekroczeniu w danym roku kalendarzowym ustalonego z Ministrem Zdrowia limitu kosztów pe?nego finansowania ze ?rodków publicznych. Obni?enie ceny nast?puje poprzez wystawienie faktury koryguj?cej. Zamawiaj?cy nie ma szczegó?owej wiedzy dotycz?cej zasad obni?ania ceny produktu leczniczego nusinersen przez Wykonawc?, poniewa tre? umowy Wykonawcy z Ministrem Zdrowia stanowi tajemnic przedsi?biorstwa.Zamawiaj?cy wszcz? 20.1.2020 r. post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia nowej umowy uwzgl?dniaj?ce zwi?kszone potrzeby zakupowe produktu leczniczego nusinersen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Szczegó?owe zasady wnoszenia ?rodków ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la dzia VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 33600000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
VII.1.4) Description des prestations:
Dostawy produktu leczniczego nusinersen w ramach programu lekowego "Leczenie rdzeniowego zaniku mi??ni" 74 fiolki
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 8 820 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Farmacol-Logistyka" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Dodatkowe dostawy przedmiotu zamówienia w liczbie 44 fiolek.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zmiana umowy nast?pi?a na podstawie: I) art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. 2019.1843) w zwi?zku ze spe?nieniem ??cznie nast?puj?cych warunków: A) konieczno? zmiany umowy spowodowana jest okoliczno?ciami, których Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci?, nie móg przewidzie?; B) warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w umowie; II) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) ??czna warto? zmian jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w umowie. Okoliczno?ci wskazane dodatkowo w punkcie VI.3 niniejszego og?oszenia.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 8 820 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 8 820 000.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques