Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques

2022/S 18-043217  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques 2022/S 018-043217 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata B?achut Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl T╚l╚phone: +48 126143487 Fax: +48 126142551 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa produkt█w leczniczych Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.271.65.2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa produkt█w leczniczych CPV 33610000-9, 33651520-9, 33622000-6, 33690000-3, 33690000-3, 33652100-6, 33651100-9, 33661100-2, 33600000-6, 33141510-8, 33651600-4, 33652300-8, 33670000-7, 33621200-1,
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 228 404.90 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
32
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antih╚morragiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Tranexamic acid
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
   2. Je?eli nast?pi udokumentowany brak mo?liwo?ci dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawc? w ofercie i w umowie w szczeg█lno?ci ze wzgl?du na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca mo?e a) dostarczy? produkt r█wnowa?ny, odpowiadaj?cy opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzy? realizacj? dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.
   3. Je?eli nast?pi nier█wnomierne zu?ycie przez Zamawiaj?cego poszczeg█lnych produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku do umowy, Zamawiaj?cy mo?e zmieni? ilo?? zam█wie? produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z za??cznika.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
37
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
leki
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
   2. Je?eli nast?pi udokumentowany brak mo?liwo?ci dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawc? w ofercie i w umowie w szczeg█lno?ci ze wzgl?du na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca mo?e a) dostarczy? produkt r█wnowa?ny, odpowiadaj?cy opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzy? realizacj? dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.
   3. Je?eli nast?pi nier█wnomierne zu?ycie przez Zamawiaj?cego poszczeg█lnych produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku do umowy, Zamawiaj?cy mo?e zmieni? ilo?? zam█wie? produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z za??cznika.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
46
Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
leki
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
   2. Je?eli nast?pi udokumentowany brak mo?liwo?ci dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawc? w ofercie i w umowie w szczeg█lno?ci ze wzgl?du na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca mo?e a) dostarczy? produkt r█wnowa?ny, odpowiadaj?cy opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzy? realizacj? dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.
   3. Je?eli nast?pi nier█wnomierne zu?ycie przez Zamawiaj?cego poszczeg█lnych produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku do umowy, Zamawiaj?cy mo?e zmieni? ilo?? zam█wie? produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z za??cznika.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
47
Lot n : 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
leki
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu produkt█w w ilo?ci mniejszej ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy. Minimalna warto?? z?o?onych zam█wie? wyniesie 50% maksymalnej ceny zam█wienia. W przypadku zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
   2. Je?eli nast?pi udokumentowany brak mo?liwo?ci dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawc? w ofercie i w umowie w szczeg█lno?ci ze wzgl?du na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca mo?e a) dostarczy? produkt r█wnowa?ny, odpowiadaj?cy opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzy? realizacj? dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.
   3. Je?eli nast?pi nier█wnomierne zu?ycie przez Zamawiaj?cego poszczeg█lnych produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku do umowy, Zamawiaj?cy mo?e zmieni? ilo?? zam█wie? produkt█w okre?lonych w odpowiednim za??czniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z za??cznika.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 153-406390
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 32 Intitul╚:
32
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6340125442 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 24 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 24 032.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 37 Intitul╚:
37
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6340125442 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 54 948.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 55 896.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 46 Intitul╚:
46
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6340125442 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 64 663.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 65 422.15 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 47 Intitul╚:
47
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6340125442 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 76 809.05 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 83 054.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Doko?czenie Sekcji III.1.1) oraz Sekcji III.
   1. 2)
:
II.
   1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w punkcie I.1˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w punkcie I.1 2) za?wiadczenia, o kt█rym mowa w punkcie I.3 za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o kt█rych mowa w punkcie I.4 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne
   2.  Dokument, o kt█rym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje si?. III. W wypadkach o kt█rych mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy PZP (tre?? przepisu przytoczona w punkcie 13 SWZ) Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert?: o?wiadczenia Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, sk?adane na podstawie art.117 ust. 4 ustawy PZP. IV Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisan? w tym przepisie mo?liwo??, aby najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. V Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. VI Wszelka korespondencja z Wykonawcami prowadzona b?dzie drog? elektroniczn? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w tre?ci og?oszenia "platform? zakupow?". https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zam█wie? publicznych albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zamieszcza j? r█wnie? na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zg?aszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do kt█rej przyst?pi?; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji nie przys?uguje skarga. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: ˝ nie zawiera brak█w formalnych; ˝ uiszczono wpis. Wpis uiszcza si? najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiquesType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33621200 - AntihÚmorragiques