Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 05/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques

2022/S 119-334646  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques 2022/S 119-334646 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 KrakÛw Courriel: aburszczan@su.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124247072 Fax: +48 124247120 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 KrakÛw Adresse postale: ul. Kopernika 19 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 KrakÛw Courriel: aburszczan@su.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124247072 Fax: +48 124247120 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.73.2022.ADB) NumÈro de rÈfÈrence: DFP.271.73.2022.ADB
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1a do SWZ (arkusz cenowy). Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania WykonawcÛw.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 5 950 887.96 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Ipilimumabum - 120 opakowa? a 10 ml
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 589 338.89 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Adalimumab - 2 800 opakowa?
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 763 829.63 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Polatuzumabum wedotyny - 120 opakowa?
   2.  Polatuzumabum wedotyny - 60 opakowa?
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 3 597 719.44 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dotyczy WykonawcÛw oferuj?cych produkty lecznicze: o udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy s? uprawnieni do sprzeda?y produktÛw leczniczych Zamawiaj?cemu, zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 roku prawo farmaceutyczne.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?li? warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?li? warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Reguluje wzÛr umowy, b?d?cy za??cznikiem nr 5 do specyfikacji.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia z uwagi na poni?sze fakty: Cz??? 1: Nowy lek w programie lekowym B.10. LECZENIE PACJENT"W Z RAKIEM NERKI (ICD-10: C64). Nowe terapie. Konieczno?? zabezpieczenia dost?pu do leku. Cz???
   2.  Brak Ofert w post?powaniu DFP.271.37.2022.LS. Konieczno?? zabezpieczenia dost?pu do leku. Cz???
   3.  Nowy lek w programie lekowym LECZENIE CHORYCH NA CH?ONIAKI ROZLANE Z DU?YCH KOM"REK B ORAZ INNE CH?ONIAKI B-KOM"RKOWE (ICD-10: C83, C85). Nowe terapie. Konieczno?? zabezpieczenia dost?pu do leku.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 05/07/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 02/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 05/07/2022 Heure locale: 11:05 Lieu:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 KrakÛw, POLSKA. Oferty nale?y sk?ada? za po?rednictwem kana?u elektronicznej komunikacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert rozpocznie si? po pobraniu udost?pnionych przez kana? elektronicznej komunikacji plikÛw z?o?onych przez wykonawcÛw.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
W przedmiotowym post?powaniu komunikacja wykonawcÛw z Zamawiaj?cym b?dzie odbywa?a si? przy u?yciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawc? na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 ñ 6 ustawy oraz art. 108 ust. 2 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. UWAGA! Zastosowanie ma ogÛlnounijny zakaz udzia?u rosyjskich wykonawcÛw w zamÛwieniach publicznych i koncesjach udzielanych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporz?dzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Dodatkowo, z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentÛw potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:
   1.  o?wiadczenie w zakresie wskazanym w za??czniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamÛwienia). O?wiadczenie nale?y sporz?dzi? w j?zyku polskim, w postaci elektronicznej;
   2.  odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;
   3.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   4.  informacja z Centralnego Rejestru BeneficjentÛw Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do tego rejestru, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem;
   5.  o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. WzÛr o?wiadczenia podany jest w za??czniku nr 3 do SWZ;
   6.  o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w za??czniku nr 2 do SWZ). WzÛr o?wiadczenia podany jest w za??czniku nr 4 do SWZ.
   7.  dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie uprawnienia do sprzeda?y produktÛw leczniczych Zamawiaj?cemu (dotyczy WykonawcÛw oferuj?cych produkty lecznicze). Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znakÛw wykaz o?wiadcze? lub dokumentÛw potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawcÛw maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit a.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 05/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques