Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes

2021/S 8-013691  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Cracovie: ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes 2021/S 008-013691 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-008 Pays: Pologne Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl T╚l╚phone: +48 124332730 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. Num╚ro de r╚f╚rence: 141.2711.85.2020
II.1.2) Code CPV principal 32000000 ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu ĐDydaktyka, innowacja, rozw█j. Podniesienie jako?ci kszta?cenia poprzez rozw█j innowacyjnej edukacjiţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozw█j, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dw█ch cz??ci zam█wienia.
   1. 1. Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszcze zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 oraz ?w. ?azarza 16 w Krakowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 32000000 ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes 32321200 ...quipement audiovisuel 32340000 Micros et haut-parleurs 38651600 Appareils photographiques num╚riques 32360000 Mat╚riel d'interphonie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Krak█w, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
3.Opis przedmiotu zam█wienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dw█ch cz??ci zam█wienia.
   1.  Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy Wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu ĐDydaktyka, innowacja, rozw█j. Podniesienie jako?ci kszta?cenia poprzez rozw█j innowacyjnej edukacjiţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozw█j, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dw█ch cz??ci zam█wienia.
   1. 1. Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszcze zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 oraz ?w. ?azarza 16 w Krakowie.
   1. 2. Zam█wienie podzielone jest na 2 cz??ci:
   1. 2.1. cz?? 1: 1) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 ˝ 7 szt., w tym: a) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenie kontrolne i sala ?rodowiskowa z symulatorem karetki) ˝ 1 szt., b) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierno?ci: szpitalny oddzia ratunkowy, intensywna terapia, porodowa, operacyjna) ˝ 6 szt.; 2) mobilny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (sala ?rodowiskowa z symulatorem karetki) ˝ 1 szt.
   1. 4. Przedmiot zam█wienia w zakresie cz??ci 1 wsp█?finansowany jest ze ?rodk█w Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj projektu ĐDydaktyka, innowacja, rozw█j. Podniesienie jako?ci kszta?cenia poprzez rozw█j innowacyjnej edukacjiţ ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozw█j, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
   1. 5. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, b?d ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawieraj za??czniki A i B do Formularza oferty stanowi?ce integraln cz?? SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez wykonawc elementy systemu by?y ze sob kompatybilne i zapewnia?y pe?n funkcjonalno? systemu bez konieczno?ci dodatkowych inwestycji ze strony zamawiaj?cego.
   1. 6. Przedmiot zam█wienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenia, nieu?ywane, nie powystawowe, wyprodukowane nie wcze?niej ni w 2019 r.
   1. 7. Udzielenie minimum 24-miesi?cznej gwarancji jako?ci, odpowiednio dla cz??ci 1 i 2 przedmiotu zam█wienia, licz?c od daty podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru przedmiotu zam█wienia.
   1. 8. Pozosta?e zapisy dotycz?ce przedmiotu zam█wienia s zawarte w pkt 3 SIWZ oraz w za??cznikach do SIWZ. Pozosta?e zapisy dotycz?ce przedmiotu zam█wienia s zawarte w pkt 3 SIWZ oraz w za??cznikach do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: parametry techniczno-u?ytkowe / Pond╚ration: 50 Co t - Nom: cena brutto / Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia w zakresie cz??ci 1 wsp█?finansowany jest ze ?rodk█w Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj projektu ĐDydaktyka, innowacja, rozw█j. Podniesienie jako?ci kszta?cenia poprzez rozw█j innowacyjnej edukacjiţ ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozw█j, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
II.2.14) Informations compl╚mentaires O udzielenie zam█wienia publicznego mog ubiega si wykonawcy nie podlegaj?cy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Termin realizacji zam█wienia zosta rozpisany w pkt 4 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 32000000 ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes 32321200 ...quipement audiovisuel 32340000 Micros et haut-parleurs 38651600 Appareils photographiques num╚riques 32360000 Mat╚riel d'interphonie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia?u Lekarskiego UJ CM przy ul. ?w. ?azarza 16, 31-530 Krak█w, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu ĐDydaktyka, innowacja, rozw█j. Podniesienie jako?ci kszta?cenia poprzez rozw█j innowacyjnej edukacjiţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozw█j, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dw█ch cz??ci zam█wienia.
   1. 1. Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z monta?em i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszcze zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 oraz ?w. ?azarza 16 w Krakowie.
   1. 2. Zam█wienie podzielone jest na 2 cz??ci:
   1. 2.2. cz?? 2: stacjonarny system do debriefingu przy ul. ?w. ?azarza 16 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierno?ci) ˝ 2 szt.
   1. 3. Przedmiot zam█wienia w zakresie cz??ci 2 realizowany b?dzie ze ?rodk█w Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie.
   1. 4. Przedmiot zam█wienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenia, nieu?ywane, nie powystawowe, wyprodukowane nie wcze?niej ni w 2019 r.
   1. 5. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, b?d ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezb?dne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawieraj za??czniki A i B do Formularza oferty stanowi?ce integraln cz?? SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez wykonawc elementy systemu by?y ze sob kompatybilne i zapewnia?y pe?n funkcjonalno? systemu bez konieczno?ci dodatkowych inwestycji ze strony zamawiaj?cego.
   1. 6. Udzielenie minimum 24-miesi?cznej gwarancji jako?ci, odpowiednio dla cz??ci 1 i 2 przedmiotu zam█wienia, licz?c od daty podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru przedmiotu zam█wienia.
   1. 7. Pozosta?e zapisy dotycz?ce przedmiotu zam█wienia s zawarte w pkt 3 SIWZ oraz w za??cznikach do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: parametry techniczno-u?ytkowe / Pond╚ration: 40 Co t - Nom: cena brutto / Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires O udzielenie zam█wienia publicznego mog ubiega si wykonawcy nie podlegaj?cy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Termin realizacji zam█wienia zosta rozpisany w pkt 4 SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 001-000408
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz?? 1
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Cz?? 2
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca, najp█?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie? wadium w wysoko?ci wynosz?cej kwot ??czn dla cz??ci od 1 do cz??ci 2 przedmiotu zam█wienia 29 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia dziewi? tysi?cy z?otych 00/100); a) przy czym dla cz??ci 1 zam█wienia kwot 25 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia pi? tysi?cy z?otych 00/100), b) przy czym dla cz??ci 2 zam█wienia kwot 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych 00/100).
   2.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   2. 1. pieni?dzu;
   2. 2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
   2. 3. gwarancjach bankowych;
   2. 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   2. 5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 299, z p█?n. zm.).
   3.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y przelewem bankowym w PLN na konto zamawiaj?cego: Uniwersytet Jagiello?ski ˝ Collegium Medicum w Krakowie, ul. ?w. Anny 12, Bank Pekao S.A., I o. Krak█w, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.85.2020 w zakresie cz??ci Wykonawca wraz z ofert sk?ada:
   1. 1.1. formularz oferty zawieraj?cy o?wiadczenia odpowiednio do wzor█w za??czonych do SIWZ i opis oferowanego przedmiotu zam█wienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowi?cego za??cznik A i/lub B do Formularza oferty, pozwalaj?cy na ocen zgodno?ci oferowanych produkt█w, ich element█w i wyposa?enia oraz ich parametr█w z wymaganiami SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dw█ch cz??ci przedmiotu zam█wienia,
   1. 1.2. za??cznik C do Formularza oferty, tj. Informacj o przetwarzaniu danych osobowych,
   1. 1.3. o?wiadczenie w formie Jednolitego dokumentu europejskiego ˝ JEDZ, wype?nione oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i z?o?one zgodnie z poni?szymi zapisami w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (informacje zawarte w o?wiadczeniu JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
17) Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dw█ch cz??ci przedmiotu zam█wienia.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Od odwo?ania uiszcza si wpis najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dow█d jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:
   7. 1. w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
   7. 2. w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie:
   8. 1. 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej ˝ je?eli warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
   8. 2. 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej ˝ je?eli warto? zam█wienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
   9.  Pozosta?e informacje zawarte w pkt 17 SIWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
32000000 - ╔quipements et appareils de radio, de tÚlÚvision, de communication, de tÚlÚcommunication et Úquipements connexes 
32321200 - ╔quipement audiovisuel 
32340000 - Micros et haut-parleurs 
32360000 - MatÚriel d'interphonie 
38651600 - Appareils photographiques numÚriques