Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 55-158839  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Cracovie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2023/S 055-158839 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko???taja w Krakowie NumÈro national d'identification: 675-000-21-18 Adresse postale: al. Mickiewicza 21 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej M?ynarczyk Courriel: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/urk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa prasy hydraulicznej do wykonywania pastylek dla Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: DZP-291-0465/2023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Zakup i dostawa prasy hydraulicznej do wykonywania pastylek dla Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 42 680.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie ñ KrakÛw, ul. Balicka 104.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Zakup i dostawa prasy hydraulicznej do wykonywania pastylek dla Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie, zwanego w dalszej tre?ci Zaproszenia Ñsprz?temî.
   2.  SzczegÛ?owy opis dotycz?cy ilo?ci oraz parametrÛw technicznych sprz?tu stanowi Za??cznik nr
   2. 1 do Zaproszenia.
   3.  Sprz?t ma by? dostarczony do konkretnego laboratorium wskazanego przez Zamawiaj?cego w Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie ñ KrakÛw, ul. Balicka 104.
   4.  Opis wymaga? Zamawiaj?cego: 1) Termin dostawy ñ zgodnie z terminem wskazanym w Rozdziale 3 Zaproszenia. 2) Miejsce dostawy i ilo?? zamawianych sprz?tÛw: - Prasa hydrauliczna do wykonywania pastylek (1 szt.) ñ Laboratorium suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych WIPIE (poz.
   1. ). 3) Oprogramowanie (wraz z licencj?) ñ nie wymagane / nie dotyczy (dla ka?dego sprz?tu). 4) Instrukcja obs?ugi sprz?tu w j?zyku polskim. 5) Instrukta? w j?zyku polskim z zakresu obs?ugi, dzia?ania i konserwacji sprz?tu przeprowadzony przez Wykonawc? po dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu sprz?tu ñ wymagany dla 3 pracownikÛw Zamawiaj?cego, przez 1 dzie?, przez 3 godziny. 6) Minimalny termin gwarancji na ka?dy dostarczony sprz?t ñ 12 miesi?cy, licz?c od daty podpisania protoko?u zdawczo-odbiorczego. 7) Serwis gwarancyjny dla ka?dego dostarczonego sprz?tu: - maksymalny czas reakcji na zg?oszon? usterk?: 48 godzin roboczych, licz?c od daty zg?oszenia; - maksymalny czas naprawy usterki: 28 dni roboczych, licz?c od daty zg?oszenia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ÑBudowa Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ciî wspÛ?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dzia?anie
   1. 1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego nr DZP-291-3076/2/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, nie z?o?ono ?adnej oferty na zadanie cz??ciowe nr 19. W zwi?zku z powy?szym w dn. 23.11.2022 r. Zamawiaj?cy na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp uniewa?ni? niniejsze zadanie cz??ciowe. W dn. 24.01.2023 r. zosta? z?o?ony w ÑsystemieDZPî wniosek o ponowne wszcz?cie procedury w przedmiocie zakupu i dostawy prasy hydraulicznej do wykonywania pastylek dla Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci (szacunkowa warto?? zamÛwienia: 44 850,00 z?). Zgodnie z przepisami Prawa zamÛwie? publicznych istnieje mo?liwo?? procedowania niniejszego zamÛwienia w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, gdy? w post?powaniu przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?y z?o?one ?adne oferty, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zostan? w istotny sposÛb zmienione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "PD Instruments" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. TarnogÛrska 6 Ville: Toszek Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-180 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 850.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 42 680.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Departament Odwo?a? Ville: Warszwa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 1) Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 2) Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1);
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej,
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o ktÛrym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Skarg? mo?e wnie?? rÛwnie? Prezes Urz?du, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust.
   1.  Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. 14. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX ustawy Pzp Ñ?rodki ochrony prawnejî
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Zakup i dostawa prasy hydraulicznej do wykonywania pastylek dla Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)