Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 188-587110  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Cracovie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2023/S 188-587110 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko???taja w Krakowie NumÈro national d'identification: 675-000-21-18 Adresse postale: Al. Mickiewicza 21 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina ?urek Courriel: paulina.zurek@urk.edu.pl TÈlÈphone: +48 126624412 Fax: +48 126624410 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.urk.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? wyposa?enia na potrzeby Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: DZP- 291-1744/2023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? sprz?tu do Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: ÑBudowa Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ciî wspÛ?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Dzia?anie
   1. 1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   2.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego zosta?o podzielone na 8 Zada?.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych, zgodnie z podzia?em zadania. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci zamÛwienia, na ktÛre oferty cz??ciowe mo?e z?o?y? jeden wykonawca. Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich zada?.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dotycz?cy ilo?ci oraz parametrÛw technicznych sprz?tu zosta? okre?lony w Za??cznik nr 1A, 2 i 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 242 010.36 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
miniwirÛwka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42931100 Centrifugeuse de laboratoire et accessoires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? sprz?tu do Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: ÑBudowa Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ciî wspÛ?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Dzia?anie
   1. 1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   2.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego zosta?o podzielone na 8 Zada?.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych, zgodnie z podzia?em zadania. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci zamÛwienia, na ktÛre oferty cz??ciowe mo?e z?o?y? jeden wykonawca. Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich zada?.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dotycz?cy ilo?ci oraz parametrÛw technicznych sprz?tu zosta? okre?lony w Za??cznik nr 1A, 2 i 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.01.01.00-12-0080/19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dewary
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? sprz?tu do Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: ÑBudowa Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ciî wspÛ?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Dzia?anie
   1. 1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   2.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego zosta?o podzielone na 8 Zada?.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych, zgodnie z podzia?em zadania. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci zamÛwienia, na ktÛre oferty cz??ciowe mo?e z?o?y? jeden wykonawca. Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich zada?.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dotycz?cy ilo?ci oraz parametrÛw technicznych sprz?tu zosta? okre?lony w Za??cznik nr 1A, 2 i 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.01.01.00-12-0080/19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
myjka ci?nieniowa z ciep?? wod?
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42924740 Appareils de nettoyage haute pression
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? sprz?tu do Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: ÑBudowa Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ciî wspÛ?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Dzia?anie
   1. 1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   2.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego zosta?o podzielone na 8 Zada?.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych, zgodnie z podzia?em zadania. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci zamÛwienia, na ktÛre oferty cz??ciowe mo?e z?o?y? jeden wykonawca. Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich zada?.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dotycz?cy ilo?ci oraz parametrÛw technicznych sprz?tu zosta? okre?lony w Za??cznik nr 1A, 2 i 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.01.01.00-12-0080/19
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 084-258375
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
miniwirÛwka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIONOVO Aneta Ludwig Adresse postale: ul. Nowodworska 7 Ville: Legnica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 784.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dewary
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wolski TW Dealer Adresse postale: ul. Hallera 6 Ville: Pszczyna Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 270.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 4 IntitulÈ:
myjka ci?nieniowa z ciep?? wod?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KNC-AUTOMATION Sp. z o.o.
Adresse postale: M?ynka 61 Ville: Rudawa Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-064 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 327.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspierania agresji na Ukrain? oraz art. 5k Rozporz?dzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, zmienionego Rozporz?dzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany rozporz?dzenia UE nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w stosunku do przedmiotu zamÛwienia, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cych przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych: Parametry Techniczne Przedmiotu ZamÛwienia zgodnie ze wzorem - Za??cznik nr 1A do SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Departament Odwo?a? Ville: Warszwa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 1) Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 2) Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1);
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej,
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o ktÛrym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Skarg? mo?e wnie?? rÛwnie? Prezes Urz?du, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust.
   1.  Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. 14. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX ustawy Pzp Ñ?rodki ochrony prawnejî
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/09/2023 Dostawa i monta? wyposa?enia na potrzeby Centrum Innowacji oraz Bada? Prozdrowotnej i Bezpiecznej ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko???taja w Krakowie 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
42924740 - Appareils de nettoyage à haute pression 
42931100 - Centrifugeuse de laboratoire et accessoires