Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:...quipements mÈdicaux

2022/S 224-644079  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Cracovie: ...quipements mÈdicaux 2022/S 224-644079 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SPZOZ w Krakowie NumÈro national d'identification: 000630161 Adresse postale: os. Na Skarpie 66 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-913 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Marzec Courriel: zpubl@zeromski-szpital.pl TÈlÈphone: +48 126229413 Fax: +48 126444756 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-propublico.pl/ Adresse du profil díacheteur: www.zeromski-szpital.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Inwestycyjny zakup sprz?tu medycznego na potrzeby Oddzia?Ûw Szpitalnych (aparat USG) NumÈro de rÈfÈrence: ZP/47/2022
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. aparatu USG oraz przeszkoleniem pracownikÛw Zamawiaj?cego zgodnie z zestawieniem warunkÛw i parametrÛw wymaganych stanowi?cym za??cznik nr 1 do zaproszenia. Rok produkcji: 2022 Oferowany WyrÛb Medyczny jest dopuszczony do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, w szczegÛlno?ci zgodnie z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2022 r. poz. 974) oraz rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobÛw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporz?dzenia (WE) nr 178/2002 i rozporz?dzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR), jak rÛwnie? posiada wymagane dokumenty.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 231 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SPZOZ w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. aparatu USG oraz przeszkoleniem pracownikÛw Zamawiaj?cego zgodnie z warunkami ustalonymi podczas negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/21
II.2.14) Informations complÈmentaires Negocjacje prowadzone by?y w zakresie ceny, terminu gwarancji oraz terminu dostawy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Powody zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki: Art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Jedyna oferta w prowadzonym uprzednio post?powaniu nr ZP/22/2022 zosta?a odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Inwestycyjny zakup sprz?tu medycznego na potrzeby Oddzia?Ûw Szpitalnych (aparat USG)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kosmed Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 292454602 Ville: Kielce Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 231 481.48 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 231 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awacza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Inwestycyjny zakup sprz?tu medycznego na potrzeby Oddzia?Ûw Szpitalnych (aparat USG) 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux