01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: ...quipements mÈdicaux

2018/S 185-418115 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: ...quipements mÈdicaux 2018/S 185-418115 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Pr?dnicka 80 KrakÛw 31-202 Pologne Point(s) de contact: Jolanta Ciepiela TÈlÈphone: +48 126142261 Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl Fax: +48 126143486 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdzia?em Rehabilitacji Pulmonologicznej NumÈro de rÈfÈrence: DZ.271.23.2018
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdzia?em Rehabilitacji Pulmonologicznej m.in. aparaty do znieczulenia z kardiomonitorami i wyposa?eniem, pompy infuzyjne z wyposa?eniem, meble stacjonarne i mobilne na Blok Operacyjny, sprz?t endoskopowy i elektrochirurgiczny wraz z wyposa?eniem do mycia i przechowywania, przy?Û?kowy aparat RTG, bie?nia treningowa, cykloergometry, steper.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 192 430.12 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pompy infuzyjne z wyposa?eniem
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33194110
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exÈcution:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Pompy infuzyjne z wyposa?eniem.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Umowa nr RPMP.12.01.02-12-0605/16-00-XVII/193/FE/17 o dofinansowanie projektu: Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii
II.2.14) Informations complÈmentaires Projekt Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii wspÛ?finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 055-121134
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Pompy infuzyjne z wyposa?eniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Medicart Healthcare Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21 Warszawa 02-822 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 194 444.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 192 430.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, zamieszcza j rÛwnie na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie pÛ?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zg?aszaj?cy opozycj uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?pi?; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji nie przys?uguje skarga. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: ó nie zawiera brakÛw formalnych, ó uiszczono wpis. Wpis uiszcza si najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33194110 - Pompes à perfusion