Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: ...quipements mÈdicaux

2022/S 18-043286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: ...quipements mÈdicaux 2022/S 018-043286 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adresse postale: os. Z?otej Jesieni 1 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-826 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja Dudzi?ska Courriel: adudzinska@rydygierkrakow.pl TÈlÈphone: +48 126468207 Fax: +48 126468173 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalrydygier.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Szpital sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTARCZENIE KOLUMNY ENDOUROLOGICZNEJ NumÈro de rÈfÈrence: 281/ZP/2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostarczenie kolumny endourologicznej do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w za??czniku nr 1 do specyfikacji.
   2.  Oferty nie posiadaj?ce pe?nego zakresu przedmiotu zamÛwienia zostan? odrzucone.
   3.  Pozosta?e warunki zamÛwienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 267 956.95 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os. Z?otej Jesieni 1, 31-826 KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostarczenie kolumny endourologicznej do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w za??czniku nr 1 do specyfikacji.
   2.  Oferty nie posiadaj?ce pe?nego zakresu przedmiotu zamÛwienia zostan? odrzucone.
   3.  Pozosta?e warunki zamÛwienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 10.00 Prix - PondÈration: 90.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta sk?adana na ca?o?? zamÛwienia musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 6 000,00 PLN
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 230-602817
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
DOSTARCZENIE KOLUMNY ENDOUROLOGICZNEJ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medim Sp. z o.o., ul. Pu?awska 45B, 05-500 Piaseczno NumÈro national d'identification: 527-020-40-28 Ville: Piaseczno Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 267 956.95 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumenty sk?adaj?ce si? na ofert?: a) formularz ofertowy, wed?ug wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji, b) szczegÛ?owa oferta cenowa (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVI ust. 2 Specyfikacji), UWAGA! W przypadku nie do??czenia do oferty SzczegÛ?owej Oferty Cenowej, Zamawiaj?cy odrzuci ofert? Wykonawcy, c) dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nianie przez Wykonawc? warunkÛw udzia?u w Post?powaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 Specyfikacji), d) dokumenty wskazane w rozdz. XI Specyfikacji (je?eli dotyczy), e) podpisany i wype?niony za??cznik nr 1 do Specyfikacji, f) w przypadku WykonawcÛw dzia?aj?cych przez pe?nomocnika ñ pe?nomocnictwo, g) w przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie ñ dokument stwierdzaj?cy ustanowienie przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, h) potwierdzenie wniesienia wadium.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWO?AWCZEJ Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub Mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony Prawnej okre?lone w dziale IX ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie ZamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, Przys?uguje odwo?anie
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux