Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:RÈactifs de laboratoire

2023/S 193-600997  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Cracovie: RÈactifs de laboratoire 2023/S 193-600997 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE NumÈro national d'identification: REGON 000288685 Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. ?niadeckich 2, II pi?tro, 31-531 KrakÛw Courriel: kkowalczyk@su.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124247802 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw i elementÛw zu?ywalnych oraz dzier?awa aparatÛw, urz?dze? diagnostycznych i zestawÛw komputerowych (DFP.271.72.2023.KK) NumÈro de rÈfÈrence: DFP.271.72.2023.KK
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw i elementÛw zu?ywalnych oraz dzier?awa aparatÛw, urz?dze? diagnostycznych i zestawÛw komputerowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1a, 1b do SWZ. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 749 546.29 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers 33696500 RÈactifs de laboratoire - PA02 38434500 Analyseurs biochimiques 38515200 Microscope fluorescence 71356300 Services d'appui technique 72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Oznacze?:
   1.  Przeciwcia?a przeciwj?drowe (ANA)- 6 500
   2.  Przeciwcia?a przeciw DNA dwuniciowemu -1 200
   3.  Przeciwcia?a przeciw DNA dwuniciowemu- 500
   4.  Przeciwcia?a przeciw cytopla?mie neutrofili (ANCA) - 2 000
   5.  Przeciwcia?a przeciw cytopla?mie neutrofili (ANCA) - 1 000
   6.  Przeciwcia?a w chorobach w?troby -150
   7.  Przeciwcia?a w chorobach w?troby- 250
   8.  Przeciwcia?a przeciw mi??niom g?adkim- 250
   9.  Przeciwcia?a w w chorobach w?troby- 50 10. Przeciwcia?a przeciw endomysium IgA - 400 11. Przeciwcia?a przeciw endomysium IgA - 300 13. Przeciwcia?a w diagnostyce CIBD -100 14. Przeciwcia?a w zespole Goodpasture - 600 15. Przeciwcia?a przeciw receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) -500 16. Przeciwcia?a przeciw korze nadnerczy -100 17. Przeciwcia?a przeciw siatkÛwce oka substrat- 150 18. Lamininy 332 -50 19. Przeciwcia?a typu pemphigus, pemphigoid mozaika substratÛw- 200 20. Przeciwcia?a przeciw: epidermis, pemphigoid antigens, BP 230, BP180, Desmogleina1, Desmogleina3 -100 21. Przeciwcia?a przeciw akwaporynie 4 (anty- AQP-4) -350 22. Mozaika neurologiczna: Yo,Hu, Ri, CV2, Amphiphyzyn, medullated nerves, non-medullated nerves, cell nuclei(ANA) (IgAGM)- 300 23. Przeciwcia? Anti-Ig LON5- 150 24. Przeciwcia?a przeciw mi??niom szkieletowym oraz mi?sniÛwce serca - 150 25. Przeciwcia?a przeciw kinazietyrzynowej( anty MuSK)- 150 26. Mozaika neurologiczna: autoimmunologiczne zapalenie mÛzgu- 300 27. Przeciwcia?a przeciw plemnikowe - 150 28. Przeciwcia?a przeciw antygenom jajnika - 150 29. Mozaika neurologiczna:KomÛrki Purkinjego: - 50 30. Przeciwcia?a ENA - 48 31. Przeciwcia?a w chorobach w?troby- 448 32. Przeciwcia?a w myositis - 640 33. Przeciwcia?a przeciw cytoplazmatyczne - 160 34. Przeciwcia?a ANA - 3 520 35. Przeciwcia?a w chorobach neurologicznych - 448 36. Przeciwcia?a przeciwj?drowe - 320 37. Blot alergeny- 32 38. Blot alergeny- 16 39. Blot alergeny - 16 40. Blot alergeny - 32 41. Blot alergeny -16 42. Blot alergeny - 16 43. Blot alergeny -160 44. Blot alergeny- 96 45. Blot alergeny- 32 46. Blot alergeny- 48 47. Blot alergeny- 48 48. Blot alergeny -16 49. Blot alergeny -16 50. Test do diagnostyki nietolerancji pokarmowych IgG- 32 51. Test do diuagnostyki nietolerancji pokarmowych IgG- 32 52. Przeciwcia?a przeciw envoplakinie- 48 53. Przeciwcia?a przeciw desmogleinje -48 54. Przeciwcia?a przeciw desmogleinie- 48 55. Przeciwcia?a przeciw BP180- 48 56. Przeciwcia?a przeciw - 48 57. Profil dermatologiczny - 120 58. Przeciwcia?a przeciw cytopla?mie neutrofilÛw-360 59. Przeciwcia?a przeciw ds. DNA- 96 60. Przeciwcia?a przeciw receptorowi fosfolipazy A2- 192 61. Przeciwcia?a przeciw DFS70- 96 62. Przeciwcia?a przeciw receptorowi acetylocholiny-384 63. Uniwersalny konjugat - 12 64. Uniwersalny konjugat - 12 65. Bufor p?ucz?cy do analizatora - 500 66. SetUpClean -10 67. Sample buffer- 20 68. P?ytki do rozcie?cze? - 500 69. SÛl PBS - 500 Dzier?awa:
   1.  Aparat do testÛw IF z zestawem komputerowym i UPS (1 sztuka)
   2.  Mikroskop fluorescencyjny (1 sztuka)
   3.  Mikroskop fluorescencyjny z zestawem komputerowym (1 sztuka)
   4.  Czytnik do mikrop?ytek (1 sztuka)
   5.  Aparat do immunoblotÛw z zestawem komputerowym i UPS (1 sztuka)
   6.  P?uczka do mikrop?ytek (1 sztuka)
   7.  Utrzymanie komunikacji z LSI (analizatory z pkt. 1, 2, 3, 5 bezpo?rednio pod??czone do LSI) lub dzier?awa serwera po?rednicz?cego.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Koszt / PondÈration: 100
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Oznaczenie Przeciwcia? gangliozydowych - 700 oznacze?
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Diagnostyka choroby Alzheimera -100 oznacze?
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
Oznacze?:
   1.  ECP - kontrola pozytywna- 18
   2.  nCyn d1 trawa bearmudzka - 20
   3.  rPhl p 1 tymotka - 20
   4.  rPhl p 2 tymotka - 20
   5.  rPhl p 4 tymotka - 20
   6.  rPhl p 6 tymotka - 10
   7.  rPhl p 5b tymotka - 10
   8.  rPhl p 7 tymotka - 10
   9.  rPhl p 11 tymotka - 10 10. rPhl p 12 profilina tymotka -10 11. aAmb a 1 Ambrozja -10 12. nArt v 1 Bylica -10 13. nArt v 3 LTP Bylica -10 14. rBet v 1 PR-10 Brzoza-20 15. rBet v 2 profilina Brzoza t-20 16. rBet v 4 Brzoza -10 17. rBet v 6 Brzoza -20 18. nCup a 1 Cyprys -10 19. rOle e 1 Oliwka-10 20. rOle e 7 LTP Oliwka -10 21. rOle e 9 Oliwka -10 22. rAlt a 1 Alternaria alternata -10 23. rAsp f 1 Aspergillus fumigatus -10 24. rAsp f 2 Aspergillus fumigatus -10 25. rAsp f 3 Aspergillus fumigatus -10 26. rAsp f 4 Aspergillus fumigatus -10 27. rAsp f 6 Aspergillus fumigatus -10 28. rCan f 1 Pies -20 29. rCan f 2 Pies - 20 30. rCan f 3 Pies -10 31. rCan f 5 Pies -10 32. rFel d 1 Kot -20 33. rFel d 2 Kot -10 34. rFel d 4 Kot -10 35. rEqu c 1 Ko? -20 36. rGad c 1 Dorsz -20 37. rDer p 1 Dermatophagoides Pteronyssinus -20 38. rDer p 2 Dermatophagoides Pteronyssinus -20 39. rDer p 10 Dermatophagoides Pteronyssinus -10 40. rDer p 23 Dermatophagoides Pteronyssinus -10 41. rApi m 1 Fosfolipaza A2 Pszczo?a -20 42. rApi m 2 Hialuronidaza Pszczo?a -20 43. rApi m 3 Kwa?na fofataza Pszczo?a -10 44. rApi m 5 peptydaza Pszczo?a -10 45. rApi m 10 Ikarapina Pszczo?a -10 46. rVes v 1 Posfolipaza -20 47. rVes v 5 Osa -20 48. rHerb b 1 Latex -20 49. rHerb b 3 Latex -10 50. rHerb b 5 Latex -10 51. rHerb b 6 Heweina Latex -20 52. rHerb b 8 Profilina Latex -20 53. rAct d 8 PR-10 Kiwi -20 54. rApi g
   1. 01 PR-10 Seler -20 55. rAra h 1 Orzeszki ziemne -20 56. rAra h 2 Orzeszki ziemne -20 57. rAra h 3 Orzeszki ziemne -10 58. rAra h 6 Orzeszki ziemne -10 59. rAra h 8 PR-10 Orzeszki ziemne -10 60. rAra h 9 LTP Orzeszki ziemne -10 61. nBos d 4 alfa- laktoglobulina Mleko -20 62. nBos d 5 beta- laktoglobulina Mleko -20 63. nBos d 8 kazeina Mleko-20 64. nBos d 6 BSA Mleko -20 65. rCor a 1 PR-10 Orzech laskowy -10 66. rCor a 8 LTP Orzech laskowy -10 67. rCor a 9 Orzech laskowy-10 68. rCor a 14 PR-10 Orzech laskowy -10 69. nGal d 1 Owomukoid Bia?ko jaja kurzego -20 70. nGal d 2 Owoalbumina Bia?ko jaja kurzego -20 71. nGal d 4 lizozym Bia?ko jaja kurzego -20 72. rGly m 4 PR-10 Soya -10 73. nGly m 5 beta-konglicyna Soya -10 74. nGly m 6 glicynina Soya -10 75. rJug r 1 Orzech w?oski -10 76. rJug r 3LTP Orzech w?oski -10 77. rBer e 1 Orzech Brazylijski -10 78. rAna o 3 Orzech nerkowca -10 79. rMal d 1 PR-10 Jab?ko -20 80. rMal d 3 LTP Jab?ko -10 81. rPen a 1 Tropomiosyna Krewetka -20 82. rPru p 1 PR-10 Brzoskwinia -20 83. rPru p 3 LTP Brzoskwinia -10 84. rPru p 4 Profilina Brzoskwinia -10 85. CCD Marker (MUXF3 - Bromelina) -40
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 117-364881
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ewa Grzywacz Biuro Handlu Zagranicznego EXIM Adresse postale: KO?OWA /41 Ville: KRAK"W Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-134 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 687 296.30 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 687 296.29 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FABIMEX Wi?cek Sp. J.
Adresse postale: ul. Cedrowa 16 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-565 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 51 450.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 51 450.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W zakresie cz??ci: 3 Post?powanie zosta?o uniewa?nione. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r Prawo zamÛwie? publicznych. Uzasadnienie faktyczne: nie z?o?ono ?adnej oferty. W zakresie cz??ci: 4 Post?powanie zosta?o uniewa?nione. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r Prawo zamÛwie? publicznych. Uzasadnienie faktyczne: wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit a.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Dostawa odczynnikÛw i elementÛw zu?ywalnych oraz dzier?awa aparatÛw, urz?dze? diagnostycznych i zestawÛw komputerowych (DFP.271.72.2023.KK) 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38434500 - Analyseurs biochimiques 
38515200 - Microscope à fluorescence 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
71356300 - Services d'appui technique 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels