Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: RÈactifs de laboratoire

2021/S 65-164686  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Cracovie: RÈactifs de laboratoire 2021/S 065-164686 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. ?w. Ludwika w Krakowie Adresse postale: ul. Strzelecka 2 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-503 Pays: Pologne Courriel: zp@dzieciecyszpital.pl TÈlÈphone: +49 126198668 Fax: +49 126198668 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzieciecyszpital.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa odczynnikÛw NumÈro de rÈfÈrence: DZP.271-40/20
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa odczynnikÛw laboratoryjnych (pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) wraz z dzier?aw sprz?tu laboratoryjnego (dot. pakietu nr 2) w ramach 6 pakietÛw, ktÛrych szczegÛ?owy opis (wraz z formularzami cenowymi) zawiera za??cznik nr 1B do SIWZ.
   2.  Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i roz?adowaniem towaru odbywa si b?d na koszt Wykonawcy, ktÛry nale?y uwzgl?dni w cenie oferty, miejsce dostaw: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 585 348.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywna dostawa odczynnikÛw, szczegÛ?owo opisanych w za??czniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo?ci podane w za??czniku nr 1B do SIWZ mog ulec modyfikacjom (zmniejszeniu/zwi?kszeniu) w trakcie obowi?zywania umowy, jednak nie wi?cej ni do 30 % ilo?ci okre?lonej w za??czniku w ramach ka?dego z pakietÛw, w przypadku zmniejszenia lub zwi?kszenia ilo?ci pacjentÛw. Powy?sze uprawnienie Zamawiaj?cego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywna dostawa odczynnikÛw, szczegÛ?owo opisanych w za??czniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 2 wraz z dzier?aw sprz?tu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo?ci podane w za??czniku nr 1B do SIWZ mog ulec modyfikacjom (zmniejszeniu/zwi?kszeniu) w trakcie obowi?zywania umowy, jednak nie wi?cej ni do 30 % ilo?ci okre?lonej w za??czniku w ramach ka?dego z pakietÛw, w przypadku zmniejszenia lub zwi?kszenia ilo?ci pacjentÛw. Powy?sze uprawnienie Zamawiaj?cego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywna dostawa odczynnikÛw, szczegÛ?owo opisanych w za??czniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr
   3. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo?ci podane w za??czniku nr 1B do SIWZ mog ulec modyfikacjom (zmniejszeniu/zwi?kszeniu) w trakcie obowi?zywania umowy, jednak nie wi?cej ni do 30 % ilo?ci okre?lonej w za??czniku w ramach ka?dego z pakietÛw, w przypadku zmniejszenia lub zwi?kszenia ilo?ci pacjentÛw. Powy?sze uprawnienie Zamawiaj?cego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywna dostawa odczynnikÛw, szczegÛ?owo opisanych w za??czniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr
   4. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo?ci podane w za??czniku nr 1B do SIWZ mog ulec modyfikacjom (zmniejszeniu/zwi?kszeniu) w trakcie obowi?zywania umowy, jednak nie wi?cej ni do 30 % ilo?ci okre?lonej w za??czniku w ramach ka?dego z pakietÛw, w przypadku zmniejszenia lub zwi?kszenia ilo?ci pacjentÛw. Powy?sze uprawnienie Zamawiaj?cego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwcia klasy IgG anty ñ Ascaris lumbricoides (jako?ciowo/pÛ?ilo?ciowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu wraz z niezb?dnymi odczynnikami ñ 2 op.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo?ci podane w za??czniku nr 1B do SIWZ mog ulec modyfikacjom (zmniejszeniu/zwi?kszeniu) w trakcie obowi?zywania umowy, jednak nie wi?cej ni do 30 % ilo?ci okre?lonej w za??czniku w ramach ka?dego z pakietÛw, w przypadku zmniejszenia lub zwi?kszenia ilo?ci pacjentÛw. Powy?sze uprawnienie Zamawiaj?cego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Test In vitro do wykrywania antygenu Giardia intestinalis w prÛbkach ka?u ludzkiego wraz z niezb?dnymi odczynnikami ñ 10 op.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo?ci podane w za??czniku nr 1B do SIWZ mog ulec modyfikacjom (zmniejszeniu/zwi?kszeniu) w trakcie obowi?zywania umowy, jednak nie wi?cej ni do 30 % ilo?ci okre?lonej w za??czniku w ramach ka?dego z pakietÛw, w przypadku zmniejszenia lub zwi?kszenia ilo?ci pacjentÛw. Powy?sze uprawnienie Zamawiaj?cego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 250-623959
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑFabimexî Wi?cek SpÛ?ka Jawna Adresse postale: ul. Cedrowa 16 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-565 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 236 326.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 238 005.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biomerieux Polska SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Genera?a JÛzefa Zaj?czka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-518 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 217 704.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 217 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Equimed Ho?da, Lenk, Trembecki SpÛ?ka Jawna Adresse postale: ul. Pr?dnicka 46 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-202 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 38 248.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 40 488.35 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet nr 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Radiometer SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: Al. Jerozolimskie 181A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-222 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 86 770.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 86 763.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6 IntitulÈ:
Pakiet nr 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑFabimexî Wi?cek SpÛ?ka Jawna Adresse postale: ul. Cedrowa 16 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-565 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?a przes?ana w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt. 2 i 3, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)