Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Réactifs de laboratoire

2022/S 18-042780  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: Réactifs de laboratoire 2022/S 018-042780 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: ul. Wroc?awska 1-3 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-901 Pays: Pologne Courriel: zam@5wszk.com.pl Téléphone: +48 126308059 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.5wszk.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MET. RT-PCR WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA DO BADA? GENETYCZNYCH Numéro de référence: 04/ZP/2022
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MET. RT-PCR WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA DO BADA? GENETYCZNYCH na zasadach okre?lonych w SWZ i w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434000 Analyseurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroc?awska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MET. RT-PCR WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA DO BADA? GENETYCZNYCH na zasadach okre?lonych w SWZ i w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Coût - Nom: CENA / Pondération: 60 Coût - Nom: CZAS DOSTAWY ODCZYNNIKÓW / Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Ze wzgl?du na aktualnie trwaj?c? pandemi? COVID -19, Zamawiaj?cy nie jest w stanie dok?adnie przewidzie? zapotrzebowania w cz??ci zwi?zanej z przeciwdzia?aniem przeciwko pandemii wirusa COVID-19, w zwi?zku z tym ustala si? prawo opcji na poziomie 80% ??cznej warto?ci zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy w tym zakresie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 09:00 Lieu:
Siedziba Sekcji Zamówie? Publicznych (pokój A budynek 52), 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej, ul. Wroc?awska 1-3, POLSKA Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zawarcia umowy ramowej. Zam. nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. Zam. nie przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. Zam. nie dopuszcza do rozlicze? w walutach obcych. Zam. nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zam. nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu. Zam. nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych zada?. Zam. wymaga wskazania przez wykonawc? zada?, których wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (za??cznik nr 1 do SWZ). Zam. nie b?dzie bada?, czy wobec podwykonawcy nieb?d?cego podmiotem udost?pniaj?cym zasoby zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. Zam. nie przewiduje wymaga?, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zam. nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawc? wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezb?dnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. Zam. nie wymaga z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia katalogów elektronicznych do oferty. Zam. nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zamówienia wy??cznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. Zam. nie b?dzie bada?, czy wobec podwykonawcy nieb?d?cego podmiotem udost?pniaj?cym zasoby zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp. O zamówienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy PZP oraz spe?niaj? (o ile zosta?y okre?lone) warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zama. w Og?oszeniu o zam. i SWZ. Dokumenty wraz z ofert? : Wype?niony i podpisany we wskazanych miejscach Za??cznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów, Wype?niony we wskazanych miejscach i podpisany Za??cznik nr 2 -formularz ofertowy, Wype?niony i podpisany (JEDZ), Dokumenty rejestrowe potwierdzaj?ce posiadanie uprawnie?/pe?nomocnictwa potwierdzaj?ce umocowanie osób do sk?adania oferty w imieniu Wykonawcy, Potwierdzenie wniesienia wadium. Dokumenty sk?adane na wezwanie: informacja z KRK w zakresie art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; informacja z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa: w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odno?nie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Szczegó?y w zakresie tre?ci i formy z?o?enia oferty i dokumentów zawiera SWZ. wymagane jest wadium (SWZ). W post?powaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja mi?dzy zam. a wyk. odbywa si? przy u?yciu miniPortalu (https:// miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zam@5wszk.com.pl ) zam@5wszk.com.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 (Dz. U. 2019.2019), przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej w postaci odwo?ania i skargi do s?du, na zasadach okre?lonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 - 576).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38434000 - Analyseurs