Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 19/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:RÈactifs et produits de contraste

2023/S 55-158840  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Cracovie: RÈactifs et produits de contraste 2023/S 055-158840 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski NumÈro national d'identification: 6750002236 Adresse postale: ul. Go??bia 24 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-007 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Gorczyca Courriel: kk.gorczyca@uj.edu.pl TÈlÈphone: +48 126633912 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uj.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Dzia? ZamÛwie? Publicznych NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat) Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-113 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Gorczyca Courriel: kk.gorczyca@uj.edu.pl TÈlÈphone: +48 126633912 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uj.edu.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.uj.edu.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynnikÛw dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ) NumÈro de rÈfÈrence: 80.272.98.2023
II.1.2) Code CPV principal 33696000 RÈactifs et produits de contraste
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania i zamÛwienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych, zwanych dalej materia?ami, odczynnikami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczegÛlno?ci do dzia?alno?ci w zakresie kszta?cenia, naukowej oraz komercyjnej.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem post?powania i zamÛwienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych, zwanych dalej materia?ami, odczynnikami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczegÛlno?ci do dzia?alno?ci w zakresie kszta?cenia, naukowej oraz komercyjnej.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj?cy zestawienie ilo?ciowe odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych okre?la za??cznik A do SWZ, ktÛry stanowi jednocze?nie formularz kalkulacji ceny oferty oraz katalog udost?pniony na stronie internetowej https://www.aabiot.com/produkty, ktÛry zawiera zestawienie odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych nieuwzgl?dnionych w za??czniku A do SWZ, a obj?tych przedmiotem zamÛwienia. https://www.aabiot.com/produkty
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: System powiadamiania o dostawie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy informuje, i? przedmiot zamÛwienia mo?e by? finansowany lub wspÛ?finansowany w szczegÛlno?ci ze ?rodkÛw Unii Europejskiej lub innych ?rodkÛw, pozyskanych w ramach projektÛw lub umÛw b?d? programÛw zewn?trznych albo grantÛw.
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? przed?u?enia um. o kolejne 12 m-cy, pod warunkiem niewyczerpania si? kwoty okre?l. w umowie. W sytuacji niewyczerpania si? kwoty um. do up?ywu 12 mies. i braku podpisania aneksu przed?u?aj?cego jej trwanie, umowa wygasa. W przypadku wyczerpania si? kwoty um. przed up?ywem 12 mies. lub w okresie przed?u?onym, licz?c od dnia rozp. realizacji przedm. zam. umowa wygasa
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zdolno?? techniczna lub zawodowa ñ o udzielenie zamÛwienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktÛry wyka?e, ?e: a) posiada niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, zrealizowa? lub realizuje minimum dwie dostawy (dwa odr?bne kontrakty) obejmuj?ce swym przedmiotem zakup i dostaw? odczynnikÛw lub materia?Ûw zu?ywalnych o warto?ci ??cznej dwÛch dostaw nie mniejszej ni? 200 000,00 z? brutto, z ktÛrych przynajmniej jedna trwa?a lub trwa co najmniej przez okres 3 miesi?cy, licz?c od dnia udzielenia zamÛwienia, tj. zawarcia kontraktu. Przez Ñodr?bny kontraktî Zamawiaj?cy rozumie jedn? pisemn? umow? odp?atn? ñ a nie sum? pojedynczych ustnych b?d? pisemnych zlece? realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy s? zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzone jest przy u?yciu narz?dzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl ñ adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Sk?adanie i otwarcie ofert odbywa si? w formie elektronicznej za po?rednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach okre?lonych w SWZ. https://platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do tre?ci art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych postanowieniami: 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) 2) art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) 3) w przypadku, gdy na podwykonawc? lub dostawc? przypada ponad 10% warto?ci zamÛwienia, zamawiaj?cy dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporz?dzenia, cytowanych powy?ej. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca sk?ada: 1) JEDZ, ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty; 2) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ z?o?onym do oferty; 3) informacj? z KRK w zakresach podanych przez zamawiaj?cego; 4) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiaj?cego: 5) za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej KRUS; 6) odpis lub informacj? z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy); 7) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw na potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z za??cznikami. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zawarcia umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Rozliczenia pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym b?d? dokonywane w z?otych polskich (PLN). Nie przewiduje si? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Strony dopuszczaj? mo?liwo?? zmiany umowy, zgodnie z z projektowanymi postanowieniami umownymi. Nie przewiduje si? wadium.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.2. Odwo?anie przys?uguje na:2.1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.5. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynnikÛw dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ) 19/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire