Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Réactifs et produits de contraste

2022/S 18-043211  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Cracovie: Réactifs et produits de contraste 2022/S 018-043211 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum Numéro national d'identification: 00000127000040 Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-008 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zamówie? Publicznych UJ CM, ul. Skawi?ska 8, 31-066 Kraków Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl Téléphone: +48 124332730 Fax: +48 123983701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Numéro de référence: 141.2711.43.2021
II.1.2) Code CPV principal 33696000 Réactifs et produits de contraste
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, przeznaczonych w szczególno?ci do dzia?alno?ci statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj?cy zestawienie ilo?ciowe odczynników okre?la Za??cznik A do SWZ, który stanowi jednocze?nie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Thermo Fischer Scientific udost?pniony na stronie internetowej producenta, tj.: https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html, który zawiera odczynniki nie uwzgl?dnione w Za??czniku A do Formularza oferty a obj?te przedmiotem zamówienia. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
   3.  Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w SWZ i za??cznikach do SWZ. https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 964 523.20 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
G?ówne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM na terenie miasta Krakowa, wskazane w SWZ oraz inne lokalizacje (nie wi?cej ni? 3 % liczby wszystkich dostaw).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególno?ci do dzia?alno?ci statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.
   2.  Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   3.  Przedmiot zamówienia mo?e by? finansowany lub wspó?finansowany w szczególno?ci ze ?rodków Unii Europejskiej lub innych ?rodków, pozyskanych w ramach projektów lub umów b?d? programów zewn?trznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum, jak równie? realizowanych w przysz?o?ci.
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj?cy zestawienie ilo?ciowe odczynników okre?la Za??cznik A do SWZ, który stanowi jednocze?nie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Thermo Fischer Scientific udost?pniony na stronie internetowej producenta, tj.: https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html, który zawiera odczynniki nie uwzgl?dnione w Za??czniku A do Formularza oferty a obj?te przedmiotem zamówienia. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
   5.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególno?ci:
   5. 1 Sukcesywn? dostaw? odczynników na koszt Wykonawcy, w?asnym transportem do wskazanej siedziby Zamawiaj?cego, zgodnie z wykazem lokalizacji jednostek UJ CM, okre?lonym w SWZ, partiami w zale?no?ci od bie??cego zapotrzebowania Zamawiaj?cego.
   5. 2 Wnoszenie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez U?ytkownika miejsca i pomieszczenia oraz jego roz?adunek.
   5. 3 Minimalny wymagany termin wa?no?ci (przydatno?ci), przedmiotu zamówienia (ka?dego odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiaj?cego nie mo?e by? krótszy ni? 2/3 terminu wa?no?ci okre?lonego przez producenta.
   5. 4 Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiaj?cego b?d? pakowane i fakturowane osobno niezale?nie od warto?ci zamówienia. Zamawiaj?cy wymaga, aby na ka?dym dostarczanym opakowaniu Wykonawca zamieszcza? czyteln? nazw?, termin wa?no?ci (lub pisemn? deklaracj? producenta o terminie wa?no?ci), informacj? o temperaturze transportu i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy przyj?cia dostawy przez Zamawiaj?cego, przez co Wykonawca zobowi?zuje si? ponie?? odpowiedzialno?? za poniesione koszty z tym zwi?zane.
   5. 5 Wykonawca b?dzie dor?cza? faktury do Zamawiaj?cego zgodnie z deklaracj? Wykonawcy zawart? w Formularzu oferty, przy uwzgl?dnieniu mo?liwo?ci zmiany wynikaj?cej z tre?ci wzoru umowy b?d?cego integraln? cz??ci? SWZ.
   5. 6 W przypadku zmiany formy dor?czania faktur w stosunku do tre?ci o?wiadcze? z?o?onych w ofercie przetargowej Wykonawca zobowi?zuje si? do powiadomienia przedstawiciela Zamawiaj?cego (przes?anego pisemnie, faxem lub e-mailem), w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dor?czeniem kolejnych faktur.
   5. 7 Dostawy musz? by? realizowane maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia z?o?enia ka?dorazowego pisemnego (np. mailem, faxem), zamówienia (dzie? z?o?enia zamówienia), zgodnie z informacj? zawart? w pkt. 13) SWZ, z zastrze?eniem, ?e w przypadku produktów customizowanych termin ten wynosi? b?dzie maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.
   5. 8 W przypadku odczynników, które podlegaj? obostrzeniom prawnym np. wymagana deklaracja ostatecznego u?ytkownika itp. termin dostawy rozpoczyna si? od daty dostarczenia przez Zamawiaj?cego wymaganych dokumentów.
   6.  Pozosta?e zapisy dotycz?ce przedmiotu zamówienia s? zawarte w SWZ i za??cznikach do SWZ. https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 80 Coût - Nom: Rabat (upust) w % / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Przedmiot zamówienia mo?e by? finansowany lub wspó?finansowany w szczególno?ci ze ?rodków Unii Europejskiej lub innych ?rodków, pozyskanych w ramach projektów lub umów b?d? programów zewn?trznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez UJ CM, jak równie? realizowanych w przysz?o?ci.
   2.  Termin realizacji zamówienia zosta? opisany w pkt. 6) SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 187-486042
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 141.2711.43.2021 Intitulé:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 010196490 Adresse postale: Bonifraterska 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-203 Pays: Pologne Courriel: poland.reception@thermofisher.rcom
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 168 997.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 964 523.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
   2.  Wykonawca wnosi wadium najpó?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100).
   3.  Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   3. 1 pieni?dzu,
   3. 2 gwarancjach bankowych,
   3. 3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
   3. 4 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z pó?n. zm.).
   4.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym w z?otych polskich na konto Zamawiaj?cego: Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum w Krakowie, ul. ?w. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Post?powanie nr: 141.2711.43.2021. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.
   5.  Pozosta?e zapisy dotycz?ce wadium zawarte s? w pkt. 25) SWZ.
   6.  O udzielenie zamówienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp
   8.  Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?:
   8. 1 szczegó?owy opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacj? ceny oferty, odpowiednio do wzoru stanowi?cego Za??czniki A do SWZ, pozwalaj?cy na ocen? zgodno?ci oferowanych produktów z wymaganiami SWZ - 1 plik w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto Zamawiaj?cy wymaga do??czenia kalkulacji ceny oferty i opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w formacie excel, w celu umo?liwienia Zamawiaj?cemu weryfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia,
   8. 2 w przypadku zaoferowania produktów równowa?nych Wykonawca do??czy karty katalogowe lub inne opisane w SWZ dokumenty b?d? o?wiadczenia (dla ka?dego produktu z osobna) potwierdzaj?ce równowa?no?? z produktami, dla których karty katalogowe dost?pne s? na stronie https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w celu potwierdzenia, ?e oferowane przez Wykonawc? produkty równowa?ne (ka?dy z osobna) s? zgodne z produktami, dla których karty katalogowe dost?pne s? na stronie https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html i spe?niaj? wymagania Zamawiaj?cego, Wykonawca przed?o?y do oferty karty katalogowe lub inne opisane w pkt. 4)
   4. 3.1 SWZ dokumenty b?d? o?wiadczenia (dla ka?dego produktu z osobna),
   8. 3 aktualny najpó?niej na dzie? sk?adania ofert katalog producenta Thermo Fischer Scientific (katalog wszystkich oferowanych odczynników), w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
   8. 4 zobowi?zanie innego podmiotu, o ile dotyczy,
   8. 5 o?wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy,
   8. 6 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze? lub gwarancji),
   8. 7 odpowiednie pe?nomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika. mawiaj?cy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert równowa?nych. https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
21) Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy.1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.3.Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, który si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.4.Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestników post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestników post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej.5.Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.6.Terminy oblicza si? wed?ug przepisów prawa cywilnego i je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.7.Odwo?anie przys?uguje na:7.1niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,7.2zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy,7.3zaniechanie przeprowadzeniapost?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.8.Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9. Odwo?anie wnosi si?:9.1w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a),9.2w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie:a)5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,b)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a Pozosta?e informacje zawarte w pkt 21) SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Cracovie: Réactifs et produits de contrasteType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire