Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Réactifs et produits de contraste

2022/S 56-146278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Cracovie: Réactifs et produits de contraste 2022/S 056-146278 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski Numéro national d'identification: 6750002236 Adresse postale: ul. Go??bia 24 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-007 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Laso? Courriel: ewa.lason@uj.edu.pl Téléphone: +48 126631068 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uj.edu.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wy?onienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ) 80.272.345.2021 Numéro de référence: 80.272.345.2021
II.1.2) Code CPV principal 33696000 Réactifs et produits de contraste
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest wy?onienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materia?ów zu?ywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególno?ci do dzia?alno?ci statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-naukowej jednostek badawczych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 304 658.90 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire 33696000 Réactifs et produits de contraste
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Kraków, Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materia?ów zu?ywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególno?ci do dzia?alno?ci statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj?cy zestawienie ilo?ciowe odczynników i materia?ów zu?ywalnych okre?la za??cznik A do SWZ, który stanowi jednocze?nie formularz kalkulacji ceny oferty oraz katalog udost?pniony na stronie internetowej: https://www.eppendorf.com/PL-pl/system/search/ który zawiera zestawienie odczynników i materia?ów zu?ywalnych nieuwzgl?dnionych w za??czniku A do SWZ, a obj?tych przedmiotem zamówienia.
   3.  Zamawiaj?cy informuje, i? przedmiot zamówienia mo?e by? finansowany lub wspó?finansowany w szczególno?ci ze ?rodków Unii Europejskiej lub innych ?rodków, pozyskanych w ramach projektów lub umów b?d? programów zewn?trznych albo grantów.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci i/lub ograniczenia przedmiotu zamówienia stosownie do potrzeb Zamawiaj?cego, których nie jest w stanie przewidzie? na etapie prowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, jak równie? do nabycia innych odczynników i materia?ów zu?ywalnych ni? okre?lone w za??czniku A do SWZ, a dost?pnych w katalogu na stronie internetowej https://www.eppendorf.com/PL-pl/system/search/ zwanym w dalszej cz??ci SWZ katalogiem, których wykorzystanie w prowadzonych badaniach lub dzia?alno?ci oka?e si? niezb?dne oraz nowych odczynników, które zast?pi?y dotychczas stosowane, dost?pnych w aktualnym, na dzie? sk?adania zamówienia, katalogu, do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony, po cenach pomniejszonych o rabat (upust) zaoferowany przez Wykonawc? z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? zamawianych odczynników i materia?ów zu?ywalnych nie przekroczy ??cznej kwoty umowy, ustalonej na podstawie oferty najkorzystniejszej. Aktualizacja katalogu nie wymaga aneksowania umowy.
   5.  Podstaw? ustalenia ceny odczynników lub materia?ów zu?ywalnych uj?tych w Za??czniku A do SWZ b?d? ceny z oferty Wykonawcy. Dla pozosta?ych odczynników i materia?ów zu?ywalnych oferowanych w ogólnodost?pnym aktualnym katalogu, podstaw? ustalenia ceny b?dzie cena obowi?zuj?ca w katalogu na dzie? z?o?enia zamówienia z uwzgl?dnieniem zaoferowanego przez Wykonawc? rabatu, o ile taki zostanie zaoferowany w ofercie. https://www.eppendorf.com/PL-pl/system/search/ https://www.eppendorf.com/PL-pl/system/search/
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin wa?no?ci oferowanych odczynników / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom: system powiadamiania o dostawie / Pondération: 10% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy informuje, i? przedmiot zamówienia mo?e by? finansowany lub wspó?finansowany w szczególno?ci ze ?rodków Unii Europejskiej lub innych ?rodków, pozyskanych w ramach projektów lub umów b?d? programów zewn?trznych albo grantów.
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy zastrzega, i? przedstawione ilo?ci w Za??czniku A s? wielko?ciami orientacyjnymi i mog? ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? przed?u?enia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania warto?ci umowy o 6 miesi?cy.W sytuacji niewyczerpania si? kwoty umowy do up?ywu 12 m-cy i braku aneksu przed?u?aj?cego jej trwanie, umowa wygasa.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 001-000223
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Wy?onienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego (z wy??czeniem Collegium Medicum UJ) 80.272.345.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP: 7010276552 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 212 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-486 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 331 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 304 658.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do tre?ci art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? na podstawie okoliczno?ci okre?lonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. Szczegó?owe warunki dotycz?ce wykluczenia zawiera SWZ.Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca sk?ada: 1) JEDZ, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty; 2) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ z?o?onym do oferty; 3) informacj? z KRK w zakresach podanych przez Zamawiaj?cego; 4) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiaj?cego; 5) za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej KRUS; 6) odpis lub informacj? z KRS lub z CEiIDG; 7) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wykaz o?wiadcze? i dokumentów na potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z za??cznikami. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Rozliczenia pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym b?d? dokonywane w z?otych polskich (PLN). Zamawiaj?cy nie przewiduje wadium i zabezpieczenia wykonania umowy
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli? ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której? zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Cracovie: Réactifs et produits de contrasteType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire