Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: R╚actifs et produits de contraste

2022/S 56-146362  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Cracovie: R╚actifs et produits de contraste 2022/S 056-146362 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum Num╚ro national d'identification: 00000127000040 Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-008 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zam█wie? Publicznych UJ CM, ul. Skawi?ska 8, 31-066 Krak█w Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl T╚l╚phone: +48 124332729 Fax: +48 123983701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne (partiami) dostawy odczynnik█w wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Num╚ro de r╚f╚rence: 141.2711.70.2021
II.1.2) Code CPV principal 33696000 R╚actifs et produits de contraste
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynnik█w wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego ˝ Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczeg█lno?ci do dzia?alno?ci statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 231 053.80 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiello?skiego ˝ Collegium Medicum w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem post?powania i zam█wienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynnik█w wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego ˝ Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczeg█lno?ci do dzia?alno?ci statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.
   2.  Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
   3.  Przedmiot zam█wienia mo?e by? finansowany lub wsp█?finansowany w szczeg█lno?ci ze ?rodk█w Unii Europejskiej lub innych ?rodk█w, pozyskanych w ramach projekt█w lub um█w b?d? program█w zewn?trznych albo grant█w itp., zar█wno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagiello?ski ˝ Collegium Medicum, jak r█wnie? realizowanych w przysz?o?ci.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy zestawienie ilo?ciowe odczynnik█w okre?la Za??cznik A do SWZ, kt█ry stanowi jednocze?nie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Becton Dickinson Biosciences udost?pniony na stronie internetowej producenta, tj.: https://www.bdbiosciences.com/en-pl, kt█ry zawiera odczynniki nie uwzgl?dnione w Za??czniku A do SWZ a obj?te przedmiotem zam█wienia. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawc█w.
   5.  Wykaz g?█wnych lokalizacji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego ˝ Collegium Medicum, znajduj?cych si? na terenie Miasta Krakowa, do kt█rych b?dzie sukcesywnie dostarczany przedmiot zam█wienia to: ul. ?w. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzeg█rzecka, ul. ?azarza, ul. Czysta, ul. ?niadeckich, ul. Botaniczna, ul. Boche?ska, ul. Skawi?ska, ul. Skarbowa, ul. Pr?dnicka, ul. Wielicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, os. Z?otej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Micha?owskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Podwale, ul. Jakubowskiego oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM, znajduj?cych si? na terenie Miasta Krakowa. Budynki, w kt█rych zlokalizowane s? liczne jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego rozmieszczone s? na terenie ca?ego miasta Krakowa, inne lokalizacje wskazane ka?dorazowo na druku zam█wienia Zamawiaj?cego znajduj?ce si? na terenie Polski, przy czym liczba przesy?ek na inny adres ni? jednostki UJ CM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw. Wykonawca ka?dorazowo w adresie wysy?ki wskazuje osob? podan? w zam█wieniu. Wskazana w adresie wysy?ki osoba jest odpowiedzialna za odbi█r oraz nadz█r nad poprawno?ci? merytoryczn? otrzymanych produkt█w oraz sprawdzenie czy otrzymane produkty s? pe?nowarto?ciowe.
   6.  Przedmiot zam█wienia, okre?lony w Za??czniku A do SWZ zosta? sporz?dzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesi?cy, w ramach prowadzonych zada? statutowych, bada?, projekt█w naukowych oraz program█w badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., kt█rych kontynuacja lub por█wnywanie, wymiana do?wiadcze? i wynik█w bada?, por█wnania, innowacyjno?? itp. wymaga bezwzgl?dnego stosowania odczynnik█w tych samych producent█w lub wskazanego w niniejszej SWZ producenta.
   7.  Z analizy dostaw realizowanych w latach ubieg?ych wynika, ?e trudno przewidzie? powtarzalno?? ilo?ciowo-asortymentow? oraz konfekcjonowanie, a tak?e nale?y uwzgl?dni?, ?e cz?sto dochodzi do konieczno?ci zmiany odczynnik█w w trakcie prowadzonych bada? i konieczno?ci zast?pienia ich produktami nowymi lub innymi nale??cymi do tej samej kategorii. https://www.bdbiosciences.com/en-pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 80 Co t - Nom: Rabat (upust) w % / Pond╚ration: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia mo?e by? finansowany lub wsp█?finansowany w szczeg█lno?ci ze ?rodk█w Unii Europejskiej lub innych ?rodk█w, pozyskanych w ramach projekt█w lub um█w b?d? program█w zewn?trznych albo grant█w itp., zar█wno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagiello?ski ˝ Collegium Medicum, jak r█wnie? realizowanych w przysz?o?ci.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Termin realizacji zam█wienia zosta? opisany w pkt. 6) SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 252-669492
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 141.2711.70.2021 Intitul╚:
Sukcesywne (partiami) dostawy odczynnik█w wytwarzanych przez Becton Dickinson Biosciences dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5271055984 Adresse postale: ul. Osma?ska 14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-823 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 249 424.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 231 053.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
   2.  Wykonawca wnosi wadium najp█?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 5 000,00 PLN (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100).
   3.  Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   3. 1 pieni?dzu,
   3. 2 gwarancjach bankowych,
   3. 3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
   3. 4 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z p█?n. zm.).
   4.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym w z?otych polskich na konto Zamawiaj?cego: Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum w Krakowie, ul. ?w. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Krak█w, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Post?powanie nr: 141.2711.70.2021. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.
   5.  Pozosta?e zapisy dotycz?ce wadium zawarte s? w pkt. 25) SWZ.
   6.  O udzielenie zam█wienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp
   8.  Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?:
   8. 1 szczeg█?owy opis oferowanego przedmiotu zam█wienia wraz z kalkulacj? ceny oferty, odpowiednio do wzoru stanowi?cego Za??czniki A do SWZ, pozwalaj?cy na ocen? zgodno?ci oferowanych produkt█w z wymaganiami SWZ - 1 plik w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto Zamawiaj?cy wymaga do??czenia kalkulacji ceny oferty i opisu oferowanego przedmiotu zam█wienia w formacie excel, w celu umo?liwienia Zamawiaj?cemu weryfikacji zaoferowanego przedmiotu zam█wienia,
   8. 2 w przypadku zaoferowania produkt█w r█wnowa?nych Wykonawca do??czy karty katalogowe lub inne opisane w SWZ dokumenty b?d? o?wiadczenia (dla ka?dego produktu z osobna) potwierdzaj?ce r█wnowa?no?? z produktami, dla kt█rych karty katalogowe dost?pne s? na stronie https://www.bdbiosciences.com/en-pl, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w celu potwierdzenia, ?e oferowane przez Wykonawc? produkty r█wnowa?ne (ka?dy z osobna) s? zgodne z produktami, dla kt█rych karty katalogowe dost?pne s? na stronie https://www.bdbiosciences.com/en-pl i spe?niaj? wymagania Zamawiaj?cego, Wykonawca przed?o?y do oferty karty katalogowe lub inne opisane w pkt. 4)
   4. 3.1 SWZ dokumenty b?d? o?wiadczenia (dla ka?dego produktu z osobna),
   8. 3 aktualny najp█?niej na dzie? sk?adania ofert katalog producenta Becton Dickinson Biosciences (katalog wszystkich oferowanych odczynnik█w), w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
   8. 4 zobowi?zanie innego podmiotu, o ile dotyczy,
   8. 5 o?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, o ile dotyczy,
   8. 6 dow█d wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze? lub gwarancji),
   8. 7 odpowiednie pe?nomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika. https://www.bdbiosciences.com/en-pl https://www.bdbiosciences.com/en-pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, kt█ry si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   4.  Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestnik█w post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestnik█w post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej.
   5.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Terminy oblicza si? wed?ug przepis█w prawa cywilnego i je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   7.  Odwo?anie przys?uguje na:
   7. 1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   7. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania Wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy,
   7. 3 zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   8.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9.  Odwo?anie wnosi si?:
   9. 1 w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a),
   9. 2 w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a). Pozosta?e informacje zawarte w pkt 21 SWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/03/2022 Pologne-Cracovie: R╚actifs et produits de contrasteType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696000 - RÚactifs et produits de contraste 
33696300 - RÚactifs chimiques 
33696500 - RÚactifs de laboratoire