Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 21/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Robinets, vannes et dispositifs similaires

2022/S 10-021988  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Cracovie: Robinets, vannes et dispositifs similaires 2022/S 010-021988 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wodoci?gi Miasta Krakowa Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Senatorska 1 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-106 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Anio Courriel: przetarg@wodociagi.krakow.pl Téléphone: +48 126203297 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wodociagi.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Dostawa armatury wodoci?gowej - opaski naprawcze zaciskowe ze stali nierdzewnej DN 40 - DN600" Numéro de référence: 1095/PN-104/2021
II.1.2) Code CPV principal 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa armatury wodoci?gowej - opaski naprawcze zaciskowe ze stali nierdzewnej DN 40 - DN 600.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 700 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
miejsce wykonania zamówienia: Magazyn G?ówny WMK S.A 30-148 Kraków ul. Lindego
   9. 
II.2.4) Description des prestations:
Opaski naprawcze dla rur ?eliwnych, stalowych, PVC/PE, A-C, w zakresie ?rednic od 40 do 600 mm - wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, uszczelka wykonana z elastomeru (guma EPDM/NBR, ryflowana, w postaci p?aszcza, uformowana na wzór wafla na ca?ej powierzchni uszczelniaj?cej, ?ruby i nakr?tki wykonane w tym samym rozmiarze (dla wszystkich ?rednic opasek) ze stali nierdzewnej o klasie w?asno?ci mechanicznych
   8. 8 (wed?ug PN) . Ci?nienie robocze 1,6 MPa dla opasek do DN 200 dla opasek w zakresie DN 200 do DN 500 1,0 MPa oraz 0,6 MPa dla opasek DN 600 mm. Dalsza cz?? opisu w SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Coût - Nom: Cena / Pondération: 90 Coût - Nom: Gwarancja / Pondération: 10
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 700 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie stanowi cz?? udzielanego w cz??ciach zamówienia na dostaw armatury wodoci?gowej o ??cznej warto?ci: netto:
   2. 600.000,00 z?, brutto:
   3. 198.000,00 z?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krótki opis warunków:
   1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przes?anek okre?lonych w rozdziale VIII SWZ oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: uprawnie?, zdolno?ci technicznej lub zawodowej. - wykaz o?wiadcze oraz podmiotowych ?rodków dowodowych sk?adanych przez Wykonawc do oferty w celu potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: - JEDZ jako dowód potwierdzaj?cy, na dzie sk?adnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu. - wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych, zwanej dalej "ustaw?"; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenia konkurencji; a) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wymagania dla zamówienia. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu wymaga z?o?enia przedmiotowych ?rodków dowodowych: a) Karty katalogowe z opisem technicznym i specyfikacj materia?ow oferowanych wyrobów w zakresie wymaga dotycz?cych przedmiotu zamówienia dla oferowanych urz?dze i armatury (opasek) b) Atest PZH dla ca?o?ci armatury lub dokument równowa?ny . c) Krajowa deklaracja w?a?ciwo?ci u?ytkowych lub dokument równowa?ny. Wydane na podstawie PN lub KOT. Dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy powinna by wydana Krajowa Ocena Techniczna. d) DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). e) o?wiadczenie producenta o zgodno?ci wyrobu z wymaganiami zamawiaj?cego w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamówienia wymagania. f) 1 egzemplarz opaski naprawczej DN 100 i DN 150 stanowi?cych wzorzec dostaw. Szczegó?owe informacje w SWZ
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy okre?la minimalny poziom zdolno?ci dotycz?cy niezb?dnego do?wiadczenia wykonawcy: - wykonanie co najmniej trzech dostaw opasek o warto?ci minimalnej 50.000 z?. ka?de w okresie ostatnich 3 lat licz?c wstecz od dnia w którym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy to w tym okresie.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:

   1. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si?
:
1) b?d?cego osob fizyczn?, którego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego; b) handlu lud?mi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46; d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa; dalszy ci?g opisu w SWZ.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie
   7. 000 z (s?ownie siedem tysi?cy z?otych 00/100).
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Zgodnie z swz i projektem umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub o?wiadczenie sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokument ten wst?pnie potwierdza spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu (cz?? IV JEDZ dany wykonawca sk?adaj?cy ofert wspóln wype?nia w takim zakresie, w jakim wykazuje spe?nianie okre?lonego warunku udzia?u w post?powaniu) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (?aden z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert nie mo?e podlega wykluczeniu). Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wspólnie musz wyznaczy pe?nomocnika (lidera, partnera wiod?cego) do reprezentowania ich w post?powaniu lub tak?e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Okre?lone w swz.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2022 Heure locale: 09:15
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 21/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/02/2022 Heure locale: 09:20 Lieu:
Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi w dniu: 21.02.2022 o godzinie
   9. 20, za po?rednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Post?powanie przetargowe prowadzone jest przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si przy u?yciu Platformy zakupowej WMK SA w Krakowie do zamówie publicznych na podstawie ustawy Pzp (dalej: "platforma" lub "platforma przetargowa") https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (na stronie WMK SA - zak?adka Przetargi / Przetargi ustawowe).
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych niepodleganie wykluczeniu, spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz spe?nianie przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez zamawiaj?cego.
   3.  Podany w punkcie IV.2.6 og?oszenia termin zwi?zania ofert wynosi 90 dni od terminu sk?adania ofert w??cznie.
   4.  Z uwagi na ograniczon ilo? znaków w og?oszeniu dalsza cz?? informacji podanych w punktach II.2.4, III.1.1, III.1.4 i III.1.8 og?oszenia znajduje si w SWZ. https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587770 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. 1. Wykonawcy przys?uguj przewidziane w ustawie ?rodki ochrony prawnej w postaci odwo?ania oraz skargi do s?du. Szczegó?owe zasady wnoszenia ?rodków ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu i SWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587770 Adresse internet: http://www.uzp.gpv.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Pologne-Cracovie: Robinets, vannes et dispositifs similairesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42130000 - Robinets, vannes et dispositifs similaires