Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Sacs à dos

2023/S 97-302978  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Cracovie: Sacs à dos 2023/S 097-302978 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna Numéro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria Jantas Courriel: m.jantas@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - torba transportowa, pas bojowy, plecak ze stela?em wewn?trznym WS Numéro de référence: 56/2023/D
II.1.2) Code CPV principal 18931100 Sacs à dos
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - torba transportowa, pas bojowy, plecak ze stela?em wewn?trznym WS Zakres zamówienia obejmuje trzy zadania, tj. : - zadanie nr 1 - Torba transportowa - zadanie nr 2 - Pas bojowy - zadanie nr 3 - Plecak ze stela?em wewn?trznym WS
   2. Przedmiot zamówienia musi spe?nia? wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych stanowi?cych dokumenty zamówienia. Przedmiot zamówienia b?dzie podlega? nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja
   1.  Przedmiot zamówienia obj?ty jest wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym.
   3.  Termin realizacji zamówienia gwarantowanego: Zako?czenie: 150 dni od daty zawarcia umowy, lub w okresie do dnia 31 pa?dziernika 2023r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej;
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 490 460.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Torba transportowa
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18930000 Sacs et sachets
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
3 Regionalna Baza Logistyczna - Sk?ad Materia?owy JAWIDZ.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - tj. torby transportowe w ilo?ci 1 230 szt. Przedmiot zamówienia musi spe?nia? wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych (WTU) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy i pochodzi? z bie??cej produkcji (z danego roku planowanej dostawy).
   2.  Termin wykonania zamówienia gwarantowanego: Zako?czenie: 150 dni od daty zawarcia umowy, lub w okresie do dnia 31 pa?dziernika 2023r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by wykonawca z?o?y? wraz z ofert? nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jednej sztuki torby transportowej; b) wyniki bada? tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzaj?ce zgodno?? parametrów oferowanego wyrobu z WTU 113/DKWS; c) o?wiadczenie o zgodno?ci parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU nr 113/DKWS oraz dokumentach wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tkaniny zasadniczej.
   4. Zamawiaj?cy nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i? zamówienie okre?lone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowi?zaniem.
   2.  W ramach opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo do 492 szt. torby transportowej.
   3.  Wszelkie uregulowania dotycz?ce uruchomienia prawa opcji zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.
   4.  Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2023 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, które zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zostan? mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Plecak ze stela?em wewn?trznym WS
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18931100 Sacs à dos
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
3 Regionalna Baza Logistyczna - Sk?ad Materia?owy JAWIDZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - tj. plecaków ze stela?em wewn?trznym WS w ilo?ci 1 150 szt. Przedmiot zamówienia musi spe?nia? wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych (WTU) stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy i pochodzi? z bie??cej produkcji (z danego roku planowanej dostawy).
   2.  Termin wykonania zamówienia gwarantowanego: Zako?czenie: 150 dni od daty zawarcia umowy, lub w okresie do dnia 31 pa?dziernika 2023r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, by wykonawca z?o?y? wraz z ofert? nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jednego kpl. plecaka ze stela?em wewn?trznym WS (plecak du?y i ma?y); b) wyników bada? materia?u zasadniczego wykonanych w akredytowanym laboratorium potwierdzaj?ce wymagania zawarte w tabeli nr 1 WTU 69/DKWS; c) wyników bada? potwierdzaj?cych wymagania zawarte w pkt. IIA.18 i pkt IIB.16 WTU 69/DKWS (dotycz?ce w?a?ciwo?ci reemisji w zakresie podczerwieni).
   4. Zamawiaj?cy nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i? zamówienie okre?lone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowi?zaniem.
   2.  W ramach opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo do 460 szt. plecaków ze stela?em wewn?trznym WS.
   3.  Wszelkie uregulowania dotycz?ce uruchomienia prawa opcji zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.
   4.  Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2023 r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, które zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 037-110160
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Torba transportowa
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CALLIDA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lenartowicza 6/8 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-207 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 048 026.42 PLN Valeur totale du marché/du lot: 912 660.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 3 Intitulé:
Plecak ze stela?em wewn?trznym WS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CALLIDA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lenartowicza 6/8 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-207 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 999 652.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 577 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - torba transportowa, pas bojowy, plecak ze stela?em wewn?trznym WS 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
18930000 - Sacs et sachets 
18931100 - Sacs à dos