Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Sel de dÈneigement

2022/S 181-512243  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Cracovie: Sel de dÈneigement 2022/S 181-512243 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowohucka 1 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-580 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Wolnik Courriel: zp@mpo.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126462202 Fax: +48 126462350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mpo.krakow.pl/pl/main
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup 25 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drÛg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie
II.1.2) Code CPV principal 34927100 Sel de dÈneigement
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: Zbiornik do magazynowania soli drogowej zlokalizowany w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 KrakÛw
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup 25 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drÛg dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za?. nr 1 do SWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 167-437530
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : TZ/TT/14/2021 IntitulÈ:
Zakup 25 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drÛg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
12/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Kopalnia Soli ÑK?odawaî S.A.
Adresse postale: Aleja 1000-lecia 2 Ville: K?odawa Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-650 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 7 175 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Termin wykonania przedmiotu zamÛwienia: od daty zawarcia umowy do 31. 12. 2023 r. ñ z zastrze?eniem postanowie? okre?lonych w ß 6 ust. 4 za?. nr 3 do SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp. 2) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 5) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, za? wobec innych czynno?ci ni? okre?lone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 7) SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 34927100 Sel de dÈneigement
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: Zbiornik do magazynowania soli drogowej zlokalizowany w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 KrakÛw
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup 25 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drÛg dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za?. nr 1 do SWZ. Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: Zbiornik do magazynowania soli drogowej zlokalizowany w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 KrakÛw.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 7 175 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Kopalnia Soli ÑK?odawaî S.A.
Adresse postale: Aleja 1000-lecia 2 Ville: K?odawa Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-650 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
ß 4 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe brzmienie: Cena za realizacj? przedmiotu Umowy (cena oferty) dla 25 000 ton soli drogowej wynosi: NETTO: 7 835 867,40 z? (s?ownie z?otych: siedem milionÛw osiemset trzydzie?ci pi?? tysi?cy osiemset sze??dziesi?t siedem 40/100) VAT: 23 % tj. 1 802 249,50 z? BRUTTO: 9 638 116,90 z? (s?ownie z?otych: dziewi?? milionÛw sze??set trzydzie?ci osiem tysi?cy sto szesna?cie 90/100). Cena jednostkowa zakupu jednej tony soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drÛg wynosi: NETTO: 328,00 z? (s?ownie z?otych: trzysta dwadzie?cia osiem 00/100) VAT: 23 % tj. 75,44 z? BRUTTO: 403,44 z? (s?ownie z?otych: czterysta trzy z?ote 44/100)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Dzia?aj?c na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ñustaw? Pzpî a w szczegÛlno?ci:1) art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;a tak?e bior?c pod uwag?2) zaprzestanie wydobycia soli przeznaczonej do zimowego utrzymania drÛg wydobywanej w kopalniach zlokalizowanych na terenie Ukrainy,3) wprowadzeniem ogranicze? w zakresie wymiany handlowej z Republik? Bia?orusi z uwagi na trwaj?cy na terenie Ukrainy konflikt zbrojny,4) konieczno?ci? zapewnienia dostaw soli drogowej w sezonie zimowym 2022 / 2023 r. niezb?dnym w realizacji zada? powierzonych SpÛ?ce,5) znacz?cym wzrostem kosztÛw zwi?zanych z realizacj? przedmiotu Umowy oraz inflacj? na poziomie 15,5 %zachodzi konieczno?? zawarcia niniejszego Aneksu do Umowy, gdy? Wykonawca z przyczyn wskazanych w tre?ci jego pisma z dnia 10. 08. 2022 r. (MMD/3643/RO/2022) nie mo?e realizowa? Umowy na warunkach w niej okre?lonych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 7 175 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 7 835 867.40 PLN Pologne-Cracovie: Sel de dÈneigementType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34927100 - Sel de déneigement