Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Serveurs informatiques

2023/S 193-600086  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Cracovie: Serveurs informatiques 2023/S 193-600086 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski Numéro national d'identification: 6750002236 Adresse postale: ul. Go??bia 24 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-007 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Wyrwa Courriel: artur.wyrwa@uj.edu.pl Téléphone: +48 126633957 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uj.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa 1 szt. serwera dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Numéro de référence: 80.272.48.2023
II.1.2) Code CPV principal 48822000 Serveurs informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy 1 szt. serwera dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymaga? technicznych i funkcjonalnych zawiera za??cznik A do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 125 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy 1 szt. serwera dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymaga? technicznych i funkcjonalnych zawiera za??cznik A do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 079-234521
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa 1 szt. serwera dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gigaserwer Sp. z o.o., ul. My?lenicka 95, 30-698 Kraków Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 125 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych postanowieniami art. 108 ust. 1 PZP, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2;
   2.  Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?:2.1 który naruszy? obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci (art. 109 ust. 1 pkt 1);2.2 w stosunku do którego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, którego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, którego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);2.3 który w sposób zawiniony powa?nie naruszy? obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona? lub nienale?ycie wykona? zamówienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);2.4 który, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona? lub nienale?ycie wykona? albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa? istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);2.5 który w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi? zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia, lub który zatai? te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych podmiotowych ?rodków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);2.6 który bezprawnie wp?ywa? lub próbowa? wp?ywa? na czynno?ci zamawiaj?cego lub próbowa? pozyska? lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);2.7 który w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi? informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).3. W przypadkach, o których mowa w ust.
   2. 1-2.4, zamawiaj?cy mo?e nie wyklucza? wykonawcy, je?eli wykluczenie by?oby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególno?ci, gdy kwota zaleg?ych podatków lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, z ust.
   2. 2, jest wystarczaj?ca do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wykonawca sk?ada:1) JEDZ, którego wzór stanowi za?. nr 1 do formularza oferty i o?wiadczenia;2) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ z?o?onym do oferty;3) informacj? z KRK w zakresach podanych przez zamawiaj?cego;4) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiaj?cego;5) za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej KRUS;6) odpis lub informacj? z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy);7) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy PZP.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Dostawa 1 szt. serwera dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48822000 - Serveurs informatiques