01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 23/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture

2018/S 200-454637 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 2018/S 200-454637 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zarz?d Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20 Kraków 30-059 Pologne Point(s) de contact: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20 Téléphone: +48 122010240 Courriel: przetargi@zzm.krakow.pl Fax: +48 123418487 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzm.krakow.pl www.zzm.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zzm.krakow.pl/przetargi.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie ?wiadczenia sukcesywnych us?ug dotycz?cych realizacji zadania pn.: "Us?ugi w zakresie gospodarki le?nej dla Zarz?du Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku", dla Zarz Numéro de référence: 143/2018
II.1.2) Code CPV principal 77000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
W zakresie ?wiadczenia sukcesywnych us?ug dotycz?cych realizacji zadania pn.: "Us?ugi w zakresie gospodarki le?nej dla Zarz?du Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku", dla Zarz?du Zieleni Miejskiej w Krakowie, Piel?gnacja zieleni niskiej i wysokiej przy ci?gach spacerowych, Pozyskanie drewna w lasach komunalnych, Ci?cia krajobrazowe, tj.: Wprowadzenie sztucznego odnowienia,: Zabezpieczenie upraw przed szkodami ?owieckimi, Piel?gnacj gleby na uprawach:Zabiegi gospodarcze w m?odszych klasach wieku, Us?ugi zwi?zane z ochron przeciwpo?arow drzewostanów, Utrzymanie cennych biocenoz ??kowych w uroczyskach le?nych oraz utrzymanie polan widokowych i rekreacyjnych, Zabezpieczenie upraw poprzez ich palikowanie, Dzia?ania interwencyjne,:
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 323 116.90 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213
II.2.4) Description des prestations:
W zakresie ?wiadczenia sukcesywnych us?ug dotycz?cych realizacji zadania pn.: "Us?ugi w zakresie gospodarki le?nej dla Zarz?du Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku", dla Zarz?du Zieleni Miejskiej w Krakowie, Piel?gnacja zieleni niskiej i wysokiej przy ci?gach spacerowych, Pozyskanie drewna w lasach komunalnych, Ci?cia krajobrazowe, tj.: Wprowadzenie sztucznego odnowienia,: Zabezpieczenie upraw przed szkodami ?owieckimi, Piel?gnacj gleby na uprawach: Zabiegi gospodarcze w m?odszych klasach wieku, Us?ugi zwi?zane z ochron przeciwpo?arow drzewostanów, Utrzymanie cennych biocenoz ??kowych w uroczyskach le?nych oraz utrzymanie polan widokowych i rekreacyjnych, Zabezpieczenie upraw poprzez ich palikowanie, Dzia?ania interwencyjne,:
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 16/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegaj?c na tym, ?e w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, udzielenia zamówienia podobnego do 50 % warto?ci szacunkowej zamówienia podstawowego
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca musi posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów, pozwalaj?ce na realizacj zamówienia. Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym przypadku szczegó?owego opisu warunku.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z zapisami pkt 16) SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/11/2018 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert jest jawne i nast?pi w dniu 23.11.2018 r. o godzinie 10:30 w Sali Konferencyjnej Zarz?du Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Wykonawca, najpó?niej w dniu sk?adania ofert, a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie? wadium w wysoko?ci 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100).
   2.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   2. 1 pieni?dzu;
   2. 2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
   2. 3 gwarancjach bankowych;
   2. 4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
   2. 5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 110 z pó?n. zm.).
   3.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego Bank Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445.
   4.  Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiaj?cy zwraca wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, je?eli jego wniesienia ??dano.
   5.  Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   6.  Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, któremu zwrócono wadium, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
   7.  Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zwraca si je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by?o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?.
   8.  Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli:
   8. 1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej,
   8. 2 Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana:
   8. 2.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;
   8. 2.2 nie wniós wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
   8. 2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
   9.  W przypadku z?o?enia wadium w formie pieni??nej winno ono zosta zaksi?gowanie na koncie Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert i zaleca si aby kopia przelewu potwierdzona za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc zosta?a do??czona do oferty. Natomiast w przypadku z?o?enia wadium w innej formie ni pieni??na, orygina dowodu wniesienia wadium musi zosta z?o?ony wraz z ofert?, przy czym orygina mo?e by z?o?ony w oddzielnej kopercie, je?eli Wykonawca b?dzie ??da jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno? z orygina?em musi by z??czona z ofert?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: W terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; W terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi si?: W przypadku zamówie?, których warto? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; W przypadku zamówie?, których warto? jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587706 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77000000 - Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture