Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services d'assistance relative aux systËmes

2022/S 181-512921  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Cracovie: Services d'assistance relative aux systËmes 2022/S 181-512921 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Ma?opolskie -Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Bednarska, Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, ul. Rac?awicka 56, 30-017 KrakÛw Courriel: przetargi@umwm.malopolska.pl TÈlÈphone: +48 126303372 Fax: +48 126303158 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.malopolska.pl Adresse du profil díacheteur: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wsparcie posiadanego zintegrowanego systemu informatycznego NumÈro de rÈfÈrence: DG-XII.272.7.2022
II.1.2) Code CPV principal 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wsparcie posiadanego przez Zamawiaj?cego zintegrowanego systemu informatycznego
   2.  ZamÛwienie sk?ada si? z dwÛch cz??ci
:
a) Cz??? 1 ñ System obiegu dokumentÛw oraz portalu pracowniczego z elementami: prezentacji informacji kadrowych, obs?ugi wnioskÛw (m.in. wnioskÛw o nieobecno??, zf?s, szkoleniowych, ocena pracownicza, plan urlopowy, plan szkole?, upowa?nienia), obs?ugi aktÛw w?asnych, obs?ugi rezerwacji zasobÛw b) Cz??? 2 - System kadrowo p?acowy KSAT
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 696 944.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ System obiegu dokumentÛw oraz portalu pracowniczego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wsparcie posiadanego przez Zamawiaj?cego zintegrowanego systemu informatycznego
   2.  ZamÛwienie sk?ada si? z dwÛch cz??ci
:
a) Cz??? 1 ñ System obiegu dokumentÛw oraz portalu pracowniczego z elementami: prezentacji informacji kadrowych, obs?ugi wnioskÛw (m.in. wnioskÛw o nieobecno??, zf?s, szkoleniowych, ocena pracownicza, plan urlopowy, plan szkole?, upowa?nienia), obs?ugi aktÛw w?asnych, obs?ugi rezerwacji zasobÛw
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia w zakresie cz??ci 1 stanowi za??cznik 1C do swz. Warunki realizacji zamÛwienia w zakresie cz??ci 1 zawarte s? w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamÛwienia publicznego ñ wzorze umowy, za??czniku nr 1D do swz.
   4.  Zamawiaj?cy stosownie do dyspozycji wynikaj?cej z art. 95 ustawy okre?la, ?e nie wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia, polegaj?cych na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ß1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
   5.  Oznaczenie wg CPV: 72253200-5 Us?ugi w zakresie wsparcia systemu.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia kwot?: cz??? 1 zamÛwienia: 1 750 000,00 z? brutto
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia awarii / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia b??du / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia usterki liczony w dniach roboczych / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2 - System kadrowo p?acowy KSAT
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wsparcie posiadanego przez Zamawiaj?cego zintegrowanego systemu informatycznego
   2.  ZamÛwienie sk?ada si? z dwÛch cz??ci
:
b) Cz??? 2 - System kadrowo p?acowy KSAT
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki realizacji zamÛwienia w zakresie cz??ci 2 zawarte s? w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamÛwienia publicznego ñ wzorze umowy, za??czniku nr 1E do swz..
   4.  Zamawiaj?cy stosownie do dyspozycji wynikaj?cej z art. 95 ustawy okre?la, ?e nie wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia, polegaj?cych na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ß1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
   5.  Oznaczenie wg CPV: 72253200-5 Us?ugi w zakresie wsparcia systemu.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia kwot?: cz??? 2 zamÛwienia: 380 000,00 z? brutto
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia b??du krytycznego / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia b??du wysokiego / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia b??du ?redniego / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 133-379765
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ System obiegu dokumentÛw oraz portalu pracowniczego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Jutrzenki 116 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-230 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 394 256.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 412 936.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2 - System kadrowo p?acowy KSAT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COIG Sp. Akcyjna Adresse postale: ul. Miko?owska 100 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-065 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 302 688.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 240 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium i utrzymania go nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci: a) 40 000,00 z?, s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych, w zakresie cz??ci 1; b) 8 000,00 z?, s?ownie: osiem tysi?cy z?otych, w zakresie cz??ci
   2. 
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 i nast. ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu
   4.  Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO-Za??cznik nr 1A i 1 B do swz
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Przepisy dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej s? okre?lone w dziale IX ustawy.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Cracovie: Services d'assistance relative aux systËmesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes