Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 22/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services d'assurance

2023/S 220-692986  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/11/2023
S220
Pologne-Cracovie: Services d'assurance

2023/S 220-692986

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 201-629675)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Krakowski
Adresse postale: Al. S?owackiego 20
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 30-037
Pays: Pologne
Courriel: katarzyna.wysocka@mentor.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiat.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej i ubezpiecze? komunikacyjnych Powiatu Krakowskiego

NumÈro de rÈfÈrence: BZU/13/10/23

II.1.2)
Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑUbezpieczenie mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej i ubezpiecze? komunikacyjnych Powiatu Krakowskiegoî Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cz??ci: CZ??? I : Ubezpieczenie maj?tkowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ubezpieczenie szyb i innych przedmiotÛw szklanych od st?uczenia, ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej (ogÛlnej + rozszerzenia), ubezpieczenie maszyn od uszkodze?. CZ??? II: Ubezpieczenie floty samochodowej ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS) SzczegÛ?owe informacje na temat przedmiotu zamÛwienia znajduj? si? w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 201-629675

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/11/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 14/02/2024

Lire:

Date: 19/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 17/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej i ubezpiecze? komunikacyjnych Powiatu Krakowskiego 22/11/2023 15/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66512100 - Services d'assurance accidents 
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 
66516100 - Services d'assurance responsabilité civile automobile 
66516400 - Services d'assurance responsabilité civile générale