01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/09/2018
Date de péremption : 16/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services d'assurance

2018/S 173-392631 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/09/2018 S173  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: Services d'assurance 2018/S 173-392631 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 357207664 ul. Pr?dnicka 35-37 KrakÛw 31-202 Pologne Point(s) de contact: Katarzyna K?dzierska, ?ukasz Gr¸ner TÈlÈphone: +48 122578291 Courriel: zamowienia@narutowicz.krakow.pl Fax: +48 122578292 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.narutowicz.krakow.pl Adresse du profil díacheteur: www.narutowicz.krakow.pl www.narutowicz.krakow.pl www.narutowicz.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication L'accËs aux documents du marchÈ est restreint. De plus amples informations peuvent Ítre obtenues l'adresse suivante: www.suprabrokers.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues autre adresse:
Supra Brokers S.A.
al. ?l?ska 1 Wroc?aw 54-118 Pologne Point(s) de contact: Magdalena Kosi?ska TÈlÈphone: +48 717770400 Courriel: centrala@suprabrokers.pl Fax: +48 717770455 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.suprabrokers.pl www.suprabrokers.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Sekretariat Dyrekcji 357207664 ul. Pr?dnicka 35-37 KrakÛw 31-202 Pologne Point(s) de contact: Barbara Bogusz TÈlÈphone: +48 122578291 Courriel: zamowienia@narutowicz.krakow.pl Fax: +48 122578291 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.narutowicz.krakow.pl Adresse du profil díacheteur: www.narutowicz.krakow.pl www.narutowicz.krakow.pl www.narutowicz.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: SIWZ NR ZP/37/2018
II.1.2) Code CPV principal 66510000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest:
   1.  Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz
   2.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci medycznej
   3.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia
   4.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ?ywio?Ûw
   5.  Ubezpieczenie szyb i przedmiotÛw szklanych od st?uczenia
   6.  Ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Adres siedziby: ul. Pr?dnicka 35-37, 31-202 KrakÛw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania jest:
   1.  Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz
   2.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci medycznej
   3.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia
   4.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ?ywio?Ûw
   5.  Ubezpieczenie szyb i przedmiotÛw szklanych od st?uczenia
   6.  Ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)spe?niaj?cy warunki okre?lone w art. 22 ust. 1b pkt. 1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej czyli posiadaj?cy zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w dziale II, o ktÛrym mowa w Ustawie z dnia 11.9.2015 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.), a w przypadku gdy rozpocz?li oni dzia?alno? przed wej?ciem w ?ycie Ustawy z dnia 28.7.1990 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) za?wiadczenie Ministra FinansÛw o posiadaniu zgody na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej. Zamawiaj?cy nie precyzuje wymaga w odniesieniu do warunkÛw okre?lonych w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 ustawy. 2) wobec ktÛrych nie zachodz przes?anki skutkuj?ce wykluczeniem z post?powania okre?lone w: a) art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Z post?powania wykluczeni zostan Wykonawcy, wobec ktÛrych na podstawie posiadanych ?rodkÛw dowodowych Zamawiaj?cy wykaza?, ?e w wyniku ra??cego niedbalstwa nienale?ycie wykonywali umow?. Przez ra??ce niedbalstwo wykonawcy w szczegÛlno?ci rozumie si?: 1) nieuzasadnione przekroczenie wskazanych w tre?ci SIWZ, OWU oraz przepisami prawa terminÛw likwidacji szkÛd, 2) niezastosowanie si do obowi?zuj?cej w SIWZ klauzuli obiegu dokumentÛw Zamawiaj?cy pisemnie poinformuje Wykonawc o wykluczeniu podaj?c jego uzasadnienie faktyczne i prawne zawieraj?ce wskazanie dowodÛw, na ktÛrych podstawie podj? decyzj?. c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;
   2.  Sprawdzenie spe?nienia ww. warunkÛw udzia?u w post?powaniu odbywa si b?dzie na podstawie przed?o?onych przez Wykonawc o?wiadcze w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia wg zasady spe?nia/nie spe?nia.
   3.  ?rodki naprawcze (self-cleaning) Wykonawca, ktÛry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 8 ustawy mo?e na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegÛlno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspÛ?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkÛw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktÛre s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Zastosowanie ?rodkÛw naprawczych nie b?dzie mia?o miejsca w stosunku do WykonawcÛw b?d?cego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec ktÛrego orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamÛwienia oraz wobec ktÛrego nie up?yn? jeszcze okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag i szczegÛlne okoliczno?ci czynu Wykonawcy uzna za wystarczaj?ce przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzgl?dnienia przedstawionych dowodÛw Zamawiaj?cy mo?e wykluczy Wykonawc?.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 16/10/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 14/12/2018
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 16/10/2018 Heure locale: 11:15 Lieu:
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Pr?dnicka 35-37, 31-202 KrakÛw, POLSKA Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Zamawiaj?cy, wykonawcy, osoby zainteresowane
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wadium - Oferta winna by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 32 000 PLN. Wadium nale?y wnie? w formie wskazanej w SIWZ przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  PowtÛrzenie us?ug podobnych do zamÛwienia podstawowego - Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zawarcia w okresie trwania umowy zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu us?ug podobnych do zamÛwienia podstawowego stanowi?cych 20 % zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie udzielane b?dzie na us?ugi zgodne z przedmiotem zamÛwienia podstawowego w trybie zamÛwie z wolnej r?ki, po spe?nieniu przes?anek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.
   3.  Zmiany do umowy ñ
   1.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotycz?: 1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzaj?ce wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej sk?adki lub informacj o jej ewentualnym zwrocie. Wysoko? dodatkowej sk?adki lub wysoko? jej zwrotu zostanie naliczona przy u?yciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis; 2) terminu realizacji zamÛwienia, w tym wcze?niejszego rozwi?zania umowy na skutek okoliczno?ci, ktÛrych Zamawiaj?cy nie mÛg przewidzie udzielaj?c zamÛwienia lub przed?u?enia umowy do czasu zawarcia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia nowej umowy; 3) zakresu dzia?alno?ci Zamawiaj?cego; 4) realizacji dodatkowych i niezb?dnych us?ug od dotychczasowego wykonawcy po spe?nieniu ??cznie przes?anek okre?lonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 5) sytuacji, gdy spe?nione zostan ??cznie przes?anki okre?lone w art. 144 ust. 1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawc?, ktÛremu Zamawiaj?cy udzieli zamÛwienia i zast?pienia go nowym wykonawc po spe?nieniu jednej z przes?anek okre?lonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezale?nie od ich warto?ci, ktÛre nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, ktÛrych ??czna warto? jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % warto?ci zamÛwienia okre?lonej pierwotnie w umowie; 9) nast?pi zmiana wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarÛw i us?ug; b) wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?; c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; Zmiana z pkt 9) mo?e by dokonana na wniosek Wykonawcy, ktÛry w sposÛb nale?yty wyka?e okoliczno?ci maj?ce wp?yw na koszty wykonania zamÛwienia.
   4.  Wykonawcy dzia?aj?cy w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych - je?eli Wykonawca dzia?a w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamÛwienia, umowa nie b?dzie zawarta na zasadzie wzajemno?ci.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance