01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire

2018/S 228-522406 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire 2018/S 228-522406 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses WojewÛdztwo Ma?opolskie ul. Basztowa 22 KrakÛw 31-156 Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Cyz, Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego, Biuro Prawne i ZamÛwie Publicznych, ul. Rac?awicka 56, 30-017 KrakÛw TÈlÈphone: +48 126303222 Courriel: przetargi@umwm.pl Fax: +48 126303158 Code NUTS: PL21 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/ http://www.malopolska.pl http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przeprowadzenie kampanii banerowej na portalach informacyjnych publikuj?cych wiadomo?ci z obszaru wojewÛdztwa ma?opolskiego. NumÈro de rÈfÈrence: KZ-II.272.17.2018
II.1.2) Code CPV principal 79341400
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest przeprowadzenie kampanii banerowej na portalach informacyjnych publikuj?cych wiadomo?ci z obszaru wojewÛdztwa ma?opolskiego.
   2.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do
:
1) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 750 x 100 px w min. 1 serwisie regionalnym portalu ogÛlnopolskiego o zasi?gu nie mniejszym ni 5 tys. UU/tydzie?; 2) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 750 x 100 px w min. 1 portalu regionalnym dotycz?cym wojewÛdztwa ma?opolskiego o zasi?gu nie mniejszym ni 350 tys. UU/tydzie?; 3) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 600 x100 px w minimum 5 serwisach lokalnych; 4) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 750x 100 px na minimum 9 lokalnych serwisach internetowy publikuj?cy informacyjne materia?y video
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 120 066.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest przeprowadzenie kampanii banerowej na portalach informacyjnych publikuj?cych wiadomo?ci z obszaru wojewÛdztwa ma?opolskiego.
   2.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do
:
1) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 750 x 100 px w min. 1 serwisie regionalnym portalu ogÛlnopolskiego o zasi?gu nie mniejszym ni 5 tys. UU/tydzie?; 2) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 750 x 100 px w min. 1 portalu regionalnym dotycz?cym wojewÛdztwa ma?opolskiego o zasi?gu nie mniejszym ni 350 tys. UU/tydzie?; 3) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 600 x100 px w minimum 5 serwisach lokalnych; 4) zapewnienia emisji banneru o rozmiarach min. 750x 100 px na minimum 9 lokalnych serwisach internetowy publikuj?cy informacyjne materia?y video.
   3.  SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz warunki realizacji zamÛwienia zawarte s we wzorze umowy stanowi?cej za??cznik nr 3 do siwz.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe ?wiadczenia promocyjne na fanpageíu portalu spo?eczno?ciowego posiadaj?cym nie mniej ni 15 tys. polubie zarejestrowanych u?ytkownikÛw i prowadzonym przez serwis regionalny portalu ogÛlnopo / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe ?wiadczenia promocyjne na fanpageíu portalu spo?eczno?ciowego posiadaj?cym nie mniej ni 50 tys. polubie zarejestrowanych u?ytkownikÛw i prowadzonym przez informacyjny portal regionalny dot / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Przygotowanie przyk?adowego banneru internetowego / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Materia?y filmowe przygotowywane przez Telewizj Ma?opolsk s jednym z podstawowych ?rÛde informowania mieszka?cÛw regionu o dzia?aniach podejmowanych przez samorz?d wojewÛdztwa. Promowanie tego kana?u komunikacji za po?rednictwem kampanii reklamowych publikowanych w internecie, prze?o?y si na znaczne zwi?kszenie liczby odbiorcÛw w?rÛd mieszka?cÛw Ma?opolski (zarÛwno aglomeracji miejskich jak i mniejszych miejscowo?ci). W zwi?zku z istotnymi wydarzeniami realizowanymi przez Samorz?d WojewÛdztwa Ma?opolskiego, ktÛrych realizacja przypadnie na wrzesie tego roku istnieje konieczno? skrÛcenia terminu. Chodzi tu przede wszystkim o: ï Wspieranie postaw obywatelskich oraz poinformowanie mieszka?cÛw i zach?cenie ich do wzi?cia udzia?u w g?osowaniu Bud?etu Obywatelskiego WojewÛdztwa Ma?opolskiego, ï Poinformowanie mieszka?cÛw o programie wymiany piecÛw oraz wsparcie kampanii LIFE
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 154-353366
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Przeprowadzenie kampanii banerowej na portalach informacyjnych publikuj?cych wiadomo?ci z obszaru wojewÛdztwa ma?opolskiego.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Polska Press Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 45 Warszawa 02-672 Pologne TÈlÈphone: +48 126199187 Courriel: monika.mrozowicz@polskapress.pl Code NUTS: PL91
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 120 066.66 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 992.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Oferta (ka?dy dokument sk?adaj?cy si na ofert?) musi by sporz?dzony w j?zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
   2.  Przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przetargowe, na czas rÛwny okresowi zwi?zania ofert?, w wysoko?ci
:
3000 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych).
   3.  Sk?adaj?cy ofert pozostaje ni zwi?zany przez okres 60 dni, licz?c od up?ywu terminu sk?adania ofert.
   4.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, ?e najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. ZamÛwienia b?d polega?y na powtÛrzeniu tego samego rodzaju us?ug, co zamÛwienie podstawowe. Wielko? lub zakres zamÛwie?: nie wi?cej ni 100 % warto?ci zamÛwienia podstawowego
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
79340000 - Services de publicité et de marketing 
79341400 - Services de campagne publicitaire