01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/01/2019
Date de péremption : 14/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire

2019/S 6-010250 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

09/01/2019
S6
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire

2019/S 006-010250

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 237-541386)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Województwo Ma?opolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Pologne
Point(s) de contact: Edyta Ryszka, Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego, Biuro Prawne i Zamówie Publicznych, ul. Rac?awicka 56, 30-017 Kraków
Téléphone: +48 126303278
Courriel: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/

http://www.malopolska.pl
http://bip.malopolska.pl/umwm/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotycz?cej promocji Funduszy Europejskich

Numéro de référence: ZPO-IX.272.49.2018

II.1.2)
Code CPV principal
79341400

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotycz?cej promocji Funduszy Europejskich.
   2.  Zamówienie jest udzielane w 5 cz??ciach: 1) cz?? 1 - Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu billboard, 2) cz?? 2 - Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu citylight, 3) cz?? 3 - Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na s?upach og?oszeniowych typu okr?glak lub tablicach reklamowych, 4) cz?? 4 - Kampania realizowana na terenie województwa ma?opolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight, 5) cz?? 5 - Kampania realizowana na terenie województwa ma?opolskiego: plakatowanie na s?upach og?oszeniowych lub tablicach reklamowych.
   3.  Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte s we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
07/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 237-541386

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/01/2019

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 14/01/2019

Heure locale: 13:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/01/2019

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 14/01/2019

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79341400 - Services de campagne publicitaire