Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire

2020/S 147-361741  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Services de campagne publicitaire 2020/S 147-361741 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Ma?opolskie ñ Urz?d Marsza?kowski Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Lewandowski, Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, ul. Rac?awicka 56, 30-017 KrakÛw Courriel: przetargi@umwm.pl TÈlÈphone: +48 514952070 Fax: +48 126303158 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/ http://www.malopolska.pl http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotycz?cej funduszy europejskich.
NumÈro de rÈfÈrence: ZPO-IX.272.59.2019
II.1.2) Code CPV principal 79341400 Services de campagne publicitaire
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotycz?cej funduszy europejskich.
   2.  ZamÛwienie b?dzie udzielane w IV cz??ciach
:
1) cz?? I ñ kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu billboard; 2) cz?? II ñ kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu citylight; 3) cz?? III ñ kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na s?upach og?oszeniowych typu okr?glak lub tablicach reklamowych; 4) cz?? IV ñ kampania realizowana na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight.
   3.  Ka?da z kampanii, w ramach poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia, o ktÛrych mowa w ust. 2, b?dzie sk?ada?a si z czterech edycji.
   4.  W ramach ka?dej z edycji kampanii, o ktÛrych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowi?zuje si do zapewnienia powierzchni reklamowej na no?nikach reklamy, wskazanych w danej cz??ci zamÛwienia i realizacji dzia?a reklamowych obejmuj?cych: a) druk, monta?, ekspozycj oraz demonta reklam na no?n Ö
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 485 616.46 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? IV ñ kampania realizowana na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Ma?opolska, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Kampania b?dzie sk?ada?a si z czterech edycji.
   2.  W ramach ka?dej z edycji kampanii, o ktÛrych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowi?zuje si do zapewnienia powierzchni reklamowej na no?nikach reklamy, wskazanych w danej cz??ci zamÛwienia i realizacji dzia?a reklamowych obejmuj?cych: a) druk, monta?, ekspozycj oraz demonta reklam na no?nikach reklamy, wskazanych w danej cz??ci zamÛwienia w min. 2 max. 10 kreacjach graficznych; b) opracowanie raportÛw zdj?ciowych dotycz?cych realizacji dzia?a reklamowych; c) dostarczenie bada dotycz?cych parametrÛw dotarcia do odbiorcy w wybranych lokalizacjach.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki realizacji zamÛwienia zawarte s we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba dodatkowych no?nikÛw oferowanych w ramach zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu billboard
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu billboard
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba dodatkowych no?nikÛw oferowanych w ramach zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu citylight
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu citylight
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba dodatkowych no?nikÛw oferowanych w ramach zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
 
8.Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na s?upach og?oszeniowych typu okr?glak lub tablicach reklamowych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341400 Services de campagne publicitaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na s?upach og?oszeniowych typu okr?glak lub tablicach reklamowych
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba dodatkowych no?nikÛw oferowanych w ramach zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 032-075198
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz?? IV ñ kampania realizowana na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ma?gorzata Michalska Creative Media Adresse postale: BanasiÛwka 50a Ville: Micha?owice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-091 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 113 170.73 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 113 147.97 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu billboard,
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stroer Media Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Adresse postale: pl. Europejski 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 167 725.73 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 209 223.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na no?nikach typu citylight
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMS S.A Adresse postale: ul. Czerska 8/10 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-732 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 89 520.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 114 094.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na s?upach og?oszeniowych typu okr?glak lub tablicach reklamowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja reklamowa dsk sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielawska 6/3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-511 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 115 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 153 504.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79341400 - Services de campagne publicitaire