Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 08/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de collecte des ordures

2020/S 227-560238  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Cracovie: Services de collecte des ordures

2020/S 227-560238

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 213-522824)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ka Akcyjna
Adresse postale: ul. Senatorska 1
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-106
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ewa Musia
Courriel: przetarg@mpwik.krakow.pl
Téléphone: +48 124242484
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wywóz oraz zagospodarowanie zmagazynowanych odpadów o kodzie 19 09 02 - osady z klarowania wody powsta?ych w procesie uzdatniania wody z terenu Zak?adu Uzdatniania Wody Raba

Numéro de référence: 709/PN-43/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90511000 Services de collecte des ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz oraz zagospodarowanie zmagazynowanych odpadów o kodzie 19 09 02 - osady z klarowania wody powsta?ych w procesie uzdatniania wody z terenu Zak?adu Uzdatniania Wody Raba. Zakres szczegó?owy obj?ty zamówieniem: Za?adunek, wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 02 osady z klarowania wody powsta?ych z procesu uzdatniania wody. ?rednie uwodnienie osadów wynosi 50 %. Osad zmagazynowany jest na terenie Zak?adu Uzdatniania Wody Raba, ul. Nowowiejska 19, 32-410 Dobczyce. Orientacyjna ilo??: 2 500 Mg. Pozosta?a cz?? informacji w SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 213-522824

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykonawca musi posiada zdolno? techniczn lub zawodow niezb?dn do prawid?owego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególno?ci musi wykaza?, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, w tym okresie wykona us?ugi polegaj?ce na wywozie (transporcie) i zagospodarowaniu odpadów osadów z klarowania wody o kodzie 19 09 02 o warto?ci nie mniejszej ni 800 000,00 PLN ??cznie dla trzech umów.

Lire:

Zamawiaj?cy zmienia warunek udzia?u w post?powaniu w sposób nast?puj?cy: Warunek dotycz?cy odpowiedniej do wykonania zamówienia zdolno?ci technicznej lub zawodowej jest spe?niony, je?eli wykonawca: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona us?ugi polegaj?ce na wywozie (transporcie) i zagospodarowaniu odpadów osadów z klarowania wody o kodzie 19 09 02 o warto?ci nie mniejszej ni 800 000,00 PLN ??cznie dla trzech umów; lub 2) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona us?ugi polegaj?ce na wywozie (transporcie) i zagospodarowaniu odpadów osadów z klarowania wody o kodzie 19 09 02 o w ilo?ci 2 500 Mg ??cznie w ramach trzech umów.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90533000 - Services de gestion de décharges