Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 31/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de conception technique

2023/S 18-049001  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Cracovie: Services de conception technique

2023/S 018-049001

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 248-718542)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w w Krakowie
Adresse postale: ul. Mogilska 25
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 31-542
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Daniel
Courriel: mdaniel@gddkia.gov.pl
TÈlÈphone: +48 124172179
Fax: +48 124110118
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: www.gddkia.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej STE?-R dla zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi do przekroju 2x3 od km 2+900 drogi ekspresowej S52 do w?z?a Modlnicaî

NumÈro de rÈfÈrence: O.KR.D-3.2411.16.2022

II.1.2)
Code CPV principal
71320000 Services de conception technique

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowej STE?-R wraz z uzyskaniem decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach (D?U) dla zadania pn.: "Rozbudowa odcinka drogi do przekroju 2x3 od km 2+900 drogi ekspresowej S52 do w?z?a Modlnicaî Ograniczona liczba znakÛw w pkt II.1.1) uniemo?liwia podanie pe?nej nazwy zamÛwienia w zwi?zku z powy?szym nazw? zamÛwienia podano w pkt. II.1.4).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 248-718542

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 31/01/2023

Heure locale: 11:15

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 26/04/2023

Lire:

Date: 30/04/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 31/01/2023

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Opracowanie dokumentacji projektowej STE?-R dla zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi do przekroju 2x3 od km 2+900 drogi ekspresowej S52 do w?z?a Modlnicaî 31/01/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71351910 - Services de géologie